Δημοσιεύτηκε: 29 Αύγ 2019, 09:32
από Tek.Fu
Κώδικας: Επιλογή όλων
aristotelis@aristotelis-PC:~$ dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xa, date = 2018-05-08
[    0.000000] Linux version 5.0.0-25-generic (buildd@lgw01-amd64-008) (gcc version 8.3.0 (Ubuntu 8.3.0-6ubuntu1)) #26-Ubuntu SMP Thu Aug 1 12:04:58 UTC 2019 (Ubuntu 5.0.0-25.26-generic 5.0.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.0.0-25-generic root=UUID=694f5d2a-355c-4690-8385-a0c59fea51a2 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd7dffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd7e0000-0x00000000dd7e2fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd7e3000-0x00000000dd7effff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd7f0000-0x00000000dd7fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f4000000-0x00000000f7ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. H55M-S2/H55M-S2, BIOS F4 08/20/2010
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2800.129 MHz processor
[    0.001928] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.001929] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.001934] last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001937] MTRR default type: uncachable
[    0.001938] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.001939]   00000-9FFFF write-back
[    0.001940]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.001941]   C0000-CDFFF write-protect
[    0.001941]   CE000-EFFFF uncachable
[    0.001942]   F0000-FFFFF write-through
[    0.001943] MTRR variable ranges enabled:
[    0.001944]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.001945]   1 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.001946]   2 base 0DE000000 mask FFE000000 uncachable
[    0.001946]   3 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[    0.001947]   4 disabled
[    0.001947]   5 disabled
[    0.001948]   6 disabled
[    0.001948]   7 disabled
[    0.002694] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.002805] total RAM covered: 4064M
[    0.003422] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.003423]  gran_size: 64K    chunk_size: 1G    num_reg: 4     lose cover RAM: 0G
[    0.004092] e820: update [mem 0xde000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.004097] last_pfn = 0xdd7e0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.008940] found SMP MP-table at [mem 0x000f5490-0x000f549f]
[    0.022899] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.022904] BRK [0xb6801000, 0xb6801fff] PGTABLE
[    0.022906] BRK [0xb6802000, 0xb6802fff] PGTABLE
[    0.022907] BRK [0xb6803000, 0xb6803fff] PGTABLE
[    0.022936] BRK [0xb6804000, 0xb6804fff] PGTABLE
[    0.022938] BRK [0xb6805000, 0xb6805fff] PGTABLE
[    0.023099] RAMDISK: [mem 0x3313b000-0x35894fff]
[    0.023108] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.026657] ACPI: RSDP 0x00000000000F6E50 000014 (v00 GBT   )
[    0.026660] ACPI: RSDT 0x00000000DD7E3040 000040 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.026665] ACPI: FACP 0x00000000DD7E30C0 000074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.026670] ACPI: DSDT 0x00000000DD7E3180 004335 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.026673] ACPI: FACS 0x00000000DD7E0000 000040
[    0.026676] ACPI: HPET 0x00000000DD7E7600 000038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.026679] ACPI: MCFG 0x00000000DD7E7680 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.026682] ACPI: EUDS 0x00000000DD7E76C0 0004D0 (v01 GBT             00000000      00000000)
[    0.026685] ACPI: TAMG 0x00000000DD7E7B90 00040A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 45240101)
[    0.026688] ACPI: APIC 0x00000000DD7E7500 0000BC (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.026691] ACPI: SSDT 0x00000000DD7E7FC0 001B74 (v01 INTEL  PPM RCM  80000001 INTL 20061109)
[    0.026701] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.026802] No NUMA configuration found
[    0.026803] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011fffffff]
[    0.026813] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11ffd1000-0x11fffbfff]
[    0.027076] Zone ranges:
[    0.027077]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.027078]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.027078]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.027079]   Device   empty
[    0.027080] Movable zone start for each node
[    0.027083] Early memory node ranges
[    0.027084]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.027084]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd7dffff]
[    0.027085]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.027259] Zeroed struct page in unavailable ranges: 10370 pages
[    0.027260] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011fffffff]
[    0.027261] On node 0 totalpages: 1038206
[    0.027262]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.027263]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.027264]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.027372]   DMA32 zone: 14112 pages used for memmap
[    0.027373]   DMA32 zone: 903136 pages, LIFO batch:63
[    0.051839]   Normal zone: 2048 pages used for memmap
[    0.051841]   Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
[    0.055471] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.055475] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.055482] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055483] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055483] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055484] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055485] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055485] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055486] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055486] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] dfl dfl lint[0x1])
[    0.055496] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.055498] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.055499] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.055500] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.055501] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.055504] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.055505] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.055510] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[    0.055522] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.055523] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.055523] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.055524] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.055525] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdd7e0000-0xdd7e2fff]
[    0.055526] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdd7e3000-0xdd7effff]
[    0.055526] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdd7f0000-0xdd7fffff]
[    0.055527] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdd800000-0xf3ffffff]
[    0.055527] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff]
[    0.055528] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfebfffff]
[    0.055528] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[    0.055530] [mem 0xdd800000-0xf3ffffff] available for PCI devices
[    0.055531] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.055534] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.055544] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x97/0x516 with crng_init=0
[    0.055549] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.055882] percpu: Embedded 46 pages/cpu s151552 r8192 d28672 u262144
[    0.055887] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[    0.055888] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.055908] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1021961
[    0.055909] Policy zone: Normal
[    0.055910] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.0.0-25-generic root=UUID=694f5d2a-355c-4690-8385-a0c59fea51a2 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.062756] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.062758] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.081905] Memory: 3946244K/4152824K available (14339K kernel code, 2335K rwdata, 4304K rodata, 2576K init, 5204K bss, 206580K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.082064] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.082070] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.082089] ftrace: allocating 41574 entries in 163 pages
[    0.101791] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.101793] rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[    0.101793]    Tasks RCU enabled.
[    0.101794] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.101795] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.105270] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[    0.105568] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.105575] Console: colour dummy device 80x25
[    0.105579] printk: console [tty0] enabled
[    0.105595] ACPI: Core revision 20181213
[    0.105738] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.105746] hpet clockevent registered
[    0.105750] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.106238] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.125749] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x285cba956b1, max_idle_ns: 440795287022 ns
[    0.125759] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5600.25 BogoMIPS (lpj=11200516)
[    0.125761] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.125794] LSM: Security Framework initializing
[    0.125804] Yama: becoming mindful.
[    0.125823] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.126571] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.126951] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.126976] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.126988] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.127207] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.127215] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.127222] process: using mwait in idle threads
[    0.127224] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 7, 4MB 7
[    0.127225] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.127226] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.127227] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.127227] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.127228] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.127234] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.127235] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.127257] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.127379] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.129750] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5 CPU         760  @ 2.80GHz (family: 0x6, model: 0x1e, stepping: 0x5)
[    0.129750] Performance Events: PEBS fmt1+, Nehalem events, 16-deep LBR, Intel PMU driver.
[    0.129750] core: CPU erratum AAJ80 worked around
[    0.129750] core: CPUID marked event: 'bus cycles' unavailable
[    0.129750] ... version:                3
[    0.129750] ... bit width:              48
[    0.129750] ... generic registers:      4
[    0.129750] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.129750] ... max period:             000000007fffffff
[    0.129750] ... fixed-purpose events:   3
[    0.129750] ... event mask:             000000070000000f
[    0.129750] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.129750] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.129750] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.129750] x86: Booting SMP configuration:
[    0.129750] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.136690] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.136690] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.136690] smpboot: Total of 4 processors activated (22401.03 BogoMIPS)
[    0.137983] devtmpfs: initialized
[    0.137983] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.138183] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdd7e0000-0xdd7e2fff] (12288 bytes)
[    0.138183] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.138183] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.138183] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.138183] RTC time: 04:50:31, date: 2019-08-29
[    0.138183] NET: Registered protocol family 16
[    0.138183] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.138183] audit: type=2000 audit(1567054231.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.138183] EISA bus registered
[    0.138183] cpuidle: using governor ladder
[    0.138183] cpuidle: using governor menu
[    0.138183] ACPI: bus type PCI registered
[    0.138183] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.138183] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] (base 0xf4000000)
[    0.138183] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] reserved in E820
[    0.138183] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf4000000-0xf4200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[    0.138183] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.142473] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.142473] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.146646] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.149291] ACPI: Interpreter enabled
[    0.149308] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.149309] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.149330] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.149488] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 3F
[    0.153980] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3f])
[    0.153984] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.154272] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.154274] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.154275] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.154276] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.154277] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.154278] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdd800000-0xfebfffff window]
[    0.154280] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3f]
[    0.154287] pci 0000:00:00.0: [8086:d131] type 00 class 0x060000
[    0.154416] pci 0000:00:03.0: [8086:d138] type 01 class 0x060400
[    0.154441] pci 0000:00:03.0: enabling Extended Tags
[    0.154474] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.154570] pci 0000:00:08.0: [8086:d155] type 00 class 0x088000
[    0.154691] pci 0000:00:08.1: [8086:d156] type 00 class 0x088000
[    0.154811] pci 0000:00:08.2: [8086:d157] type 00 class 0x088000
[    0.154927] pci 0000:00:08.3: [8086:d158] type 00 class 0x088000
[    0.155032] pci 0000:00:10.0: [8086:d150] type 00 class 0x088000
[    0.155130] pci 0000:00:10.1: [8086:d151] type 00 class 0x088000
[    0.155243] pci 0000:00:16.0: [8086:3b64] type 00 class 0x078000
[    0.155272] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfbfff000-0xfbfff00f 64bit]
[    0.155359] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.155456] pci 0000:00:1a.0: [8086:3b3b] type 00 class 0x0c0300
[    0.155498] pci 0000:00:1a.0: reg 0x20: [io  0xff00-0xff1f]
[    0.155619] pci 0000:00:1a.1: [8086:3b3e] type 00 class 0x0c0300
[    0.155660] pci 0000:00:1a.1: reg 0x20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[    0.155781] pci 0000:00:1a.2: [8086:3b3f] type 00 class 0x0c0300
[    0.155823] pci 0000:00:1a.2: reg 0x20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[    0.155948] pci 0000:00:1a.7: [8086:3b3c] type 00 class 0x0c0320
[    0.155969] pci 0000:00:1a.7: reg 0x10: [mem 0xfbffe000-0xfbffe3ff]
[    0.156047] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.156144] pci 0000:00:1b.0: [8086:3b56] type 00 class 0x040300
[    0.156163] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfbff8000-0xfbffbfff 64bit]
[    0.156234] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.156328] pci 0000:00:1c.0: [8086:3b42] type 01 class 0x060400
[    0.156400] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.156503] pci 0000:00:1c.5: [8086:3b4c] type 01 class 0x060400
[    0.156573] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.156673] pci 0000:00:1d.0: [8086:3b36] type 00 class 0x0c0300
[    0.156713] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[    0.156832] pci 0000:00:1d.1: [8086:3b37] type 00 class 0x0c0300
[    0.156873] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[    0.156990] pci 0000:00:1d.2: [8086:3b38] type 00 class 0x0c0300
[    0.157030] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xfa00-0xfa1f]
[    0.157156] pci 0000:00:1d.7: [8086:3b34] type 00 class 0x0c0320
[    0.157176] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfbffd000-0xfbffd3ff]
[    0.157253] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.157346] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.157478] pci 0000:00:1f.0: [8086:3b06] type 00 class 0x060100
[    0.157660] pci 0000:00:1f.2: [8086:3b20] type 00 class 0x01018f
[    0.157675] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf900-0xf907]
[    0.157681] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf800-0xf803]
[    0.157688] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf700-0xf707]
[    0.157694] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf600-0xf603]
[    0.157700] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf500-0xf50f]
[    0.157706] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io  0xf400-0xf40f]
[    0.157826] pci 0000:00:1f.3: [8086:3b30] type 00 class 0x0c0500
[    0.157842] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xfbffc000-0xfbffc0ff 64bit]
[    0.157860] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.157960] pci 0000:00:1f.5: [8086:3b26] type 00 class 0x010185
[    0.157975] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io  0xf200-0xf207]
[    0.157981] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io  0xf100-0xf103]
[    0.157987] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io  0xf000-0xf007]
[    0.157994] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io  0xef00-0xef03]
[    0.158000] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io  0xee00-0xee0f]
[    0.158006] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io  0xed00-0xed0f]
[    0.158150] pci 0000:01:00.0: [1002:68f9] type 00 class 0x030000
[    0.158168] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.158176] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfbdc0000-0xfbddffff 64bit]
[    0.158182] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io  0xde00-0xdeff]
[    0.158193] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[    0.158198] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.158232] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.158283] pci 0000:01:00.1: [1002:aa68] type 00 class 0x040300
[    0.158300] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfbdfc000-0xfbdfffff 64bit]
[    0.158329] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[    0.158362] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.169765] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.169767] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.169769] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[    0.169773] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.169827] pci 0000:02:00.0: [104c:8231] type 01 class 0x060400
[    0.169959] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.170020] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.170029] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-03]
[    0.170033] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.170085] pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
[    0.170110] pci 0000:03:01.0: [1033:0035] type 00 class 0x0c0310
[    0.170136] pci 0000:03:01.0: reg 0x10: [mem 0xfbbff000-0xfbbfffff]
[    0.170259] pci 0000:03:01.0: supports D1 D2
[    0.170260] pci 0000:03:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.170314] pci 0000:03:01.1: [1033:0035] type 00 class 0x0c0310
[    0.170340] pci 0000:03:01.1: reg 0x10: [mem 0xfbbfe000-0xfbbfefff]
[    0.170462] pci 0000:03:01.1: supports D1 D2
[    0.170463] pci 0000:03:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.170517] pci 0000:03:01.2: [1033:00e0] type 00 class 0x0c0320
[    0.170543] pci 0000:03:01.2: reg 0x10: [mem 0xfbbfd000-0xfbbfd0ff]
[    0.170665] pci 0000:03:01.2: supports D1 D2
[    0.170666] pci 0000:03:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.170728] pci 0000:03:02.0: [104c:8025] type 00 class 0x0c0010
[    0.170755] pci 0000:03:02.0: reg 0x10: [mem 0xfbbfc000-0xfbbfc7ff]
[    0.170770] pci 0000:03:02.0: reg 0x14: [mem 0xfbbf8000-0xfbbfbfff]
[    0.170883] pci 0000:03:02.0: supports D1 D2
[    0.170884] pci 0000:03:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.170981] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.170991] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.171054] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.171080] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io  0xbe00-0xbeff]
[    0.171106] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xfbeff000-0xfbefffff 64bit pref]
[    0.171122] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xfbef8000-0xfbefbfff 64bit pref]
[    0.171217] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[    0.171217] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.171307] pci 0000:00:1c.5: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.181768] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04]
[    0.181771] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.181777] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff 64bit pref]
[    0.181792] pci_bus 0000:05: extended config space not accessible
[    0.181816] pci 0000:05:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[    0.181831] pci 0000:05:01.0: reg 0x10: [io  0xcf00-0xcf1f]
[    0.181902] pci 0000:05:01.0: supports D1 D2
[    0.181939] pci 0000:05:02.0: [168c:002d] type 00 class 0x028000
[    0.181954] pci 0000:05:02.0: reg 0x10: [mem 0xfbcf0000-0xfbcfffff]
[    0.182092] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05] (subtractive decode)
[    0.182094] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.182097] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[    0.182101] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.182102] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.182103] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.182104] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.182105] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xdd800000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.182599] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.182672] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.182744] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 *12 14 15)
[    0.182816] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.182887] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.182959] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.183031] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 *7 9 10 11 12 14 15)
[    0.183103] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.183245] SCSI subsystem initialized
[    0.183245] libata version 3.00 loaded.
[    0.183245] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.183245] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.183245] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.183245] vgaarb: loaded
[    0.183245] ACPI: bus type USB registered
[    0.183245] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.183245] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.183245] usbcore: registered new device driver usb
[    0.183245] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.183245] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.183245] PTP clock support registered
[    0.183245] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.183245] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.183245] PCI: Discovered peer bus 3f
[    0.183245] PCI: root bus 3f: using default resources
[    0.183245] PCI: Probing PCI hardware (bus 3f)
[    0.183245] PCI host bridge to bus 0000:3f
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: root bus resource [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: No busn resource found for root bus, will use [bus 3f-ff]
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: busn_res: can not insert [bus 3f-ff] under domain [bus 00-ff] (conflicts with (null) [bus 00-3f])
[    0.183245] pci 0000:3f:00.0: [8086:2c51] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:00.1: [8086:2c81] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:02.0: [8086:2c90] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:02.1: [8086:2c91] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:03.0: [8086:2c98] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:03.1: [8086:2c99] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:03.4: [8086:2c9c] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:04.0: [8086:2ca0] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:04.1: [8086:2ca1] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:04.2: [8086:2ca2] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:04.3: [8086:2ca3] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:05.0: [8086:2ca8] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:05.1: [8086:2ca9] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:05.2: [8086:2caa] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci 0000:3f:05.3: [8086:2cab] type 00 class 0x060000
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: busn_res: [bus 3f-ff] end is updated to 3f
[    0.183245] pci_bus 0000:3f: busn_res: can not insert [bus 3f] under domain [bus 00-ff] (conflicts with (null) [bus 00-3f])
[    0.183245] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.183245] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[    0.183245] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdd7e0000-0xdfffffff]
[    0.185752] NetLabel: Initializing
[    0.185752] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.185752] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.185752] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.186392] HPET: 8 timers in total, 5 timers will be used for per-cpu timer
[    0.186399] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 0
[    0.186402] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.188423] hpet: hpet2 irq 24 for MSI
[    0.188433] hpet: hpet3 irq 25 for MSI
[    0.188433] hpet: hpet4 irq 26 for MSI
[    0.188433] hpet: hpet5 irq 27 for MSI
[    0.188433] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.197461] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.197479] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.197585] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.197614] pnp: PnP ACPI init
[    0.197846] system 00:00: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.197848] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.197849] system 00:00: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.197850] system 00:00: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.197851] system 00:00: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.197856] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.197939] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.198138] system 00:02: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.198139] system 00:02: [io  0x0580-0x05ff] has been reserved
[    0.198143] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.198401] system 00:03: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] has been reserved
[    0.198405] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.198659] system 00:04: [mem 0x000ce600-0x000cffff] has been reserved
[    0.198661] system 00:04: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.198662] system 00:04: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.198663] system 00:04: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.198664] system 00:04: [mem 0xdd7e0000-0xdd7effff] could not be reserved
[    0.198665] system 00:04: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.198667] system 00:04: [mem 0x00100000-0xdd7dffff] could not be reserved
[    0.198668] system 00:04: [mem 0xdd7f0000-0xdd7fffff] has been reserved
[    0.198669] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.198670] system 00:04: [mem 0xfed10000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.198672] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.198673] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.198674] system 00:04: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.198675] system 00:04: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.198676] system 00:04: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.198681] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.198687] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[    0.204455] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.204483] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02-03] add_size 1000
[    0.204485] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-03] add_size 200000 add_align 100000
[    0.204492] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04] add_size 400000 add_align 100000
[    0.204506] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xdd800000-0xdd9fffff 64bit pref]
[    0.204508] pci 0000:00:1c.5: BAR 14: assigned [mem 0xdda00000-0xdddfffff]
[    0.204510] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.204512] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfbd00000-0xfbd1ffff pref]
[    0.204514] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.204516] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.204518] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[    0.204520] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.204525] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.204531] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.204541] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-03]
[    0.204543] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.204546] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.204549] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdd800000-0xdd9fffff 64bit pref]
[    0.204553] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04]
[    0.204555] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.204558] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xdda00000-0xdddfffff]
[    0.204560] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff 64bit pref]
[    0.204565] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05]
[    0.204567] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.204570] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[    0.204577] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.204578] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.204579] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.204580] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.204581] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xdd800000-0xfebfffff window]
[    0.204582] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.204583] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[    0.204584] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.204585] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.204586] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.204587] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xdd800000-0xdd9fffff 64bit pref]
[    0.204588] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[    0.204589] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.204590] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdda00000-0xdddfffff]
[    0.204591] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfbe00000-0xfbefffff 64bit pref]
[    0.204592] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.204593] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[    0.204594] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.204595] pci_bus 0000:05: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.204596] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.204597] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.204598] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xdd800000-0xfebfffff window]
[    0.204644] pci_bus 0000:3f: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.204645] pci_bus 0000:3f: resource 5 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[    0.204675] NET: Registered protocol family 2
[    0.204840] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.204863] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.204950] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.205078] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.205119] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.205146] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.205231] NET: Registered protocol family 1
[    0.205235] NET: Registered protocol family 44
[    0.225858] pci 0000:00:1a.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a6 took 19539 usecs
[    0.249854] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a6 took 22900 usecs
[    0.249871] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.249879] pci 0000:01:00.1: Linked as a consumer to 0000:01:00.0
[    0.249884] pci 0000:02:00.0: TI XIO2000a quirk detected; secondary bus fast back-to-back transfers disabled
[    0.249900] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0006 -> 0007)
[    0.250297] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.250332] Unpacking initramfs...
[    0.441759] random: fast init done
[    0.799200] Freeing initrd memory: 40296K
[    0.799226] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.799227] software IO TLB: mapped [mem 0xd97e0000-0xdd7e0000] (64MB)
[    0.799373] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.801117] Initialise system trusted keyrings
[    0.801127] Key type blacklist registered
[    0.801154] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.802470] zbud: loaded
[    0.802864] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.803044] fuse init (API version 7.28)
[    0.841664] Key type asymmetric registered
[    0.841665] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.841674] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    0.841703] io scheduler mq-deadline registered
[    0.842208] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.842267] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[    0.842268] vesafb: scrolling: redraw
[    0.842269] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.842288] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5120k, total 5120k
[    0.842381] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    0.842413] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.842425] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.842426] intel_idle: v0.4.1 model 0x1E
[    0.842559] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
[    0.842628] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.842639] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.842673] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.842730] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.843905] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.845341] Linux agpgart interface v0.103
[    0.848187] loop: module loaded
[    0.848329] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.848423] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    0.849306] scsi host0: ata_piix
[    0.849478] scsi host1: ata_piix
[    0.849520] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf900 ctl 0xf800 bmdma 0xf500 irq 19
[    0.849523] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf700 ctl 0xf600 bmdma 0xf508 irq 19
[    0.849626] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[    0.850375] scsi host2: ata_piix
[    0.850527] scsi host3: ata_piix
[    0.850561] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf200 ctl 0xf100 bmdma 0xee00 irq 19
[    0.850563] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf000 ctl 0xef00 bmdma 0xee08 irq 19
[    0.850638] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.850639] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.850685] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.850723] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.850726] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.850862] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[    0.850867] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.850877] ehci-pci 0000:00:1a.7: debug port 2
[    0.854788] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[    0.854800] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfbffe000
[    0.874062] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.874105] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.00
[    0.874106] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.874107] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.874108] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic ehci_hcd
[    0.874109] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[    0.874392] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.874407] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    0.874672] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.874676] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.874685] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 2
[    0.878584] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    0.878594] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfbffd000
[    0.898062] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.898093] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.00
[    0.898094] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.898096] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.898097] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic ehci_hcd
[    0.898097] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.898331] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.898348] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    0.898547] ehci-pci 0000:03:01.2: EHCI Host Controller
[    0.898551] ehci-pci 0000:03:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.898598] ehci-pci 0000:03:01.2: irq 19, io mem 0xfbbfd000
[    0.914071] ehci-pci 0000:03:01.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.914119] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.00
[    0.914123] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.914126] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    0.914128] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic ehci_hcd
[    0.914131] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:01.2
[    0.914445] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.914460] hub 3-0:1.0: 5 ports detected
[    0.914651] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.914658] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.914660] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.914715] ohci-pci 0000:03:01.0: OHCI PCI host controller
[    0.914719] ohci-pci 0000:03:01.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.914738] ohci-pci 0000:03:01.0: irq 17, io mem 0xfbbff000
[    1.007894] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.007896] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.007897] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
[    1.007897] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic ohci_hcd
[    1.007898] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:01.0
[    1.008178] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.008196] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    1.008365] ohci-pci 0000:03:01.1: OHCI PCI host controller
[    1.008369] ohci-pci 0000:03:01.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.008385] ohci-pci 0000:03:01.1: irq 18, io mem 0xfbbfe000
[    1.095887] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.095889] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.095890] usb usb5: Product: OHCI PCI host controller
[    1.095891] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic ohci_hcd
[    1.095891] usb usb5: SerialNumber: 0000:03:01.1
[    1.096173] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.096191] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.096309] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.096315] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.096412] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    1.096417] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.096422] uhci_hcd 0000:00:1a.0: detected 2 ports
[    1.096445] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff00
[    1.096480] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.096482] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.096482] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[    1.096483] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.096484] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.096757] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.096772] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    1.096978] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    1.096982] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.096987] uhci_hcd 0000:00:1a.1: detected 2 ports
[    1.097007] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000fe00
[    1.097044] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.097045] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.097046] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[    1.097047] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.097048] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[    1.097283] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    1.097297] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    1.097506] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[    1.097510] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    1.097514] uhci_hcd 0000:00:1a.2: detected 2 ports
[    1.097530] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000fd00
[    1.097565] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.097566] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.097567] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[    1.097568] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.097569] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[    1.097667] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    1.097672] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    1.097977] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.097983] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
[    1.097987] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    1.098003] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fc00
[    1.098038] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.098039] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.098040] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
[    1.098041] usb usb9: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.098041] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.098317] hub 9-0:1.0: USB hub found
[    1.098332] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[    1.098530] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.098534] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 10
[    1.098539] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    1.098555] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fb00
[    1.098590] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.098591] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.098592] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
[    1.098593] usb usb10: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.098594] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.098869] hub 10-0:1.0: USB hub found
[    1.098884] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
[    1.099084] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.099088] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 11
[    1.099093] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    1.099108] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fa00
[    1.099149] usb usb11: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.00
[    1.099150] usb usb11: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.099151] usb usb11: Product: UHCI Host Controller
[    1.099152] usb usb11: Manufacturer: Linux 5.0.0-25-generic uhci_hcd
[    1.099152] usb usb11: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.099436] hub 11-0:1.0: USB hub found
[    1.099451] hub 11-0:1.0: 2 ports detected
[    1.099594] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    1.099595] i8042: Probing ports directly.
[    1.133617] i8042: Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
[    1.133617] i8042: If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option
[    1.179480] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.205917] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.321897] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.324393] ata3.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5260S, 1.00, max UDMA/100
[    1.329205] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.363971] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 7.02
[    1.363975] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.363978] usb 1-2: Product: USB2.0 Hub
[    1.364771] hub 1-2:1.0: USB hub found
[    1.365203] hub 1-2:1.0: 4 ports detected
[    1.381984] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.382428] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.383185] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    1.383411] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    1.383434] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.383440] i2c /dev entries driver
[    1.383508] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.383609] device-mapper: ioctl: 4.39.0-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.383629] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.383631] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.383632] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.383633] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.383634] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.383635] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.383636] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.383637] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.383641] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.383641] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.383642] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.383758] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.384054] NET: Registered protocol family 10
[    1.391519] Segment Routing with IPv6
[    1.391560] NET: Registered protocol family 17
[    1.391809] Key type dns_resolver registered
[    1.392594] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.392616] microcode: sig=0x106e5, pf=0x2, revision=0xa
[    1.392746] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.392756] sched_clock: Marking stable (1392540402, 200369)->(1503734137, -110993366)
[    1.393118] registered taskstats version 1
[    1.393132] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.395133] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 08e4f2da826c57e03df6f45a3afbbcc4f0284d06'
[    1.395149] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.402422] Key type big_key registered
[    1.402429] Key type trusted registered
[    1.406092] Key type encrypted registered
[    1.406097] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.406107] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.406116] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    1.406126] No architecture policies found
[    1.406149] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.406151] evm: security.selinux
[    1.406152] evm: security.SMACK64
[    1.406153] evm: security.SMACK64EXEC
[    1.406154] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    1.406154] evm: security.SMACK64MMAP
[    1.406155] evm: security.apparmor
[    1.406156] evm: security.ima
[    1.406157] evm: security.capability
[    1.406159] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.406852]   Magic number: 15:401:819
[    1.407062] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-08-29T04:50:32 UTC (1567054232)
[    1.581881] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[    1.641954] ata2.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.641969] ata2.01: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.642112] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.642121] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.644997] ata1.00: HPA detected: current 976771055, native 976773168
[    1.645004] ata1.00: ATA-8: WDC WD5000AADS-00S9B0, 01.00A01, max UDMA/133
[    1.645006] ata1.00: 976771055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.647270] ata2.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
[    1.647276] ata2.00: ATA-7: WDC WD2500JS-55NCB1, 10.02E01, max UDMA/133
[    1.647278] ata2.00: 488395055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.647290] ata2.01: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5260S, 1.00, max UDMA/100
[    1.647972] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.648383] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AADS-0 0A01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.649008] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.649279] sd 0:0:0:0: [sda] 976771055 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.649348] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.649352] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.649482] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.650167] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.653834] usb 1-2.1: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.654818] ata2.01: configured for UDMA/100
[    1.655830] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD2500JS-55N 2E01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.656379] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.658578] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-5260S  1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.659172]  sda: sda1
[    1.660479] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.727972] sr 1:0:1:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.727974] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.728169] sd 1:0:0:0: [sdb] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[    1.728249] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.728252] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.728408] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.728470] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.728669] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    1.730606] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-5260S  1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.763742]  sdb: sdb1
[    1.764821] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.768772] usb 1-2.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c315, bcdDevice=28.00
[    1.768776] usb 1-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.768778] usb 1-2.1: Product: Logitech USB Keyboard
[    1.768780] usb 1-2.1: Manufacturer: Logitech
[    1.787935] sr 2:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.788440] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.788629] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[    1.790596] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.791209] Freeing unused kernel image memory: 2576K
[    1.797923] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2799.965 MHz
[    1.797932] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x285c1f7a373, max_idle_ns: 440795228934 ns
[    1.798021] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.806003] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.806796] Freeing unused kernel image memory: 2016K
[    1.807329] Freeing unused kernel image memory: 1840K
[    1.818265] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.818378] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.828903] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.828905] Run /init as init process
[    1.842027] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.842574] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.842580] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.849852] usb 1-2.3: new low-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.883874] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0df7, idProduct=0730, bcdDevice=19.58
[    1.883876] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.909482] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.910646] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20181213/utaddress-213)
[    1.910650] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.910670] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    1.911879] libphy: r8169: probed
[    1.912377] r8169 0000:04:00.0 eth0: RTL8168e/8111e, 1c:6f:65:49:bc:e1, XID 2c2, IRQ 29
[    1.912379] r8169 0000:04:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.914575] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.939710] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
[    1.940730] gpio_ich gpio_ich.1.auto: GPIO from 436 to 511
[    1.970996] usb 1-2.3: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040, bcdDevice= 3.00
[    1.971001] usb 1-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[    1.971003] usb 1-2.3: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
[    1.971006] usb 1-2.3: Manufacturer: Microsoft
[    1.973886] firewire_ohci 0000:03:02.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[    1.975686] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.982388] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.982392] usbhid: USB HID core driver
[    1.984588] input: Logitech Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2.1/1-2.1:1.0/0003:046D:C315.0001/input/input3
[    2.042338] hid-generic 0003:046D:C315.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.7-2.1/input0
[    2.042494] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2.3/1-2.3:1.0/0003:045E:0040.0002/input/input4
[    2.043054] hid-generic 0003:045E:0040.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:00:1a.7-2.3/input0
[    2.470024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.502172] firewire_core 0000:03:02.0: created device fw0: GUID 0800285600000303, S800
[    3.662884] random: crng init done
[    3.662887] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    4.299541] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    4.445041] systemd[1]: systemd 240 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    4.462064] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.470268] systemd[1]: Set hostname to <aristotelis-PC>.
[    8.412526] systemd[1]: /lib/systemd/system/spice-vdagentd.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/spice-vdagentd/spice-vdagentd.pid → /run/spice-vdagentd/spice-vdagentd.pid; please update the unit file accordingly.
[    8.455033] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    8.455150] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    8.455216] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    8.457739] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    8.457826] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    8.457927] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    9.012326] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.353996] lp: driver loaded but no devices found
[    9.503835] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.540964] systemd[1]: Started Journal Service.
[    9.712623] systemd-journald[316]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.815306] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[   15.296813] audit: type=1400 audit(1567054246.387:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=396 comm="apparmor_parser"
[   15.363459] audit: type=1400 audit(1567054246.451:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=398 comm="apparmor_parser"
[   15.548958] audit: type=1400 audit(1567054246.639:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=393 comm="apparmor_parser"
[   15.563762] audit: type=1400 audit(1567054246.651:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=399 comm="apparmor_parser"
[   15.563765] audit: type=1400 audit(1567054246.651:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=399 comm="apparmor_parser"
[   15.563767] audit: type=1400 audit(1567054246.651:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=399 comm="apparmor_parser"
[   15.579021] audit: type=1400 audit(1567054246.667:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=395 comm="apparmor_parser"
[   15.579024] audit: type=1400 audit(1567054246.667:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=395 comm="apparmor_parser"
[   15.579026] audit: type=1400 audit(1567054246.667:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=395 comm="apparmor_parser"
[   15.579027] audit: type=1400 audit(1567054246.667:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=395 comm="apparmor_parser"
[   18.399942] EDAC MC0: Giving out device to module i7core_edac.c controller i7 core #0: DEV 0000:3f:03.0 (INTERRUPT)
[   18.399963] EDAC PCI0: Giving out device to module i7core_edac controller EDAC PCI controller: DEV 0000:3f:03.0 (POLLED)
[   18.399981] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
[   20.381884] kauditd_printk_skb: 27 callbacks suppressed
[   20.381885] audit: type=1400 audit(1567054251.471:39): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="snap.gnome-characters.gnome-characters" pid=451 comm="apparmor_parser"
[   20.899890] audit: type=1400 audit(1567054251.987:40): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="snap.gnome-calculator.gnome-calculator" pid=465 comm="apparmor_parser"
[   21.712683] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   21.765886] mei mei::55213584-9a29-4916-badf-0fb7ed682aeb:01: Could not read FW version
[   21.765893] mei mei::55213584-9a29-4916-badf-0fb7ed682aeb:01: FW version command failed -5
[   21.770127] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   24.606015] Bluetooth: Core ver 2.22
[   24.606028] NET: Registered protocol family 31
[   24.606029] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   24.606032] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   24.606034] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   24.606036] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   25.063771] ath: EEPROM regdomain: 0x809c
[   25.063772] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[   25.063773] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   25.063774] ath: country maps to regdmn code: 0x52
[   25.063774] ath: Country alpha2 being used: CN
[   25.063775] ath: Regpair used: 0x52
[   25.518023] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   25.518335] ieee80211 phy0: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xffffb26fc0f90000, irq=18
[   25.992217] ath9k 0000:05:02.0 wlp5s2: renamed from wlan0
[   26.405845] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
[   27.967551] usbcore: registered new interface driver btusb
[   30.169902] snd_ca0106 0000:05:01.0: Model 100a Rev 00000000 Serial 100a1102
[   30.564062] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   30.564122] checking generic (e0000000 500000) vs hw (e0000000 10000000)
[   30.564123] fb0: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[   30.564284] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   30.565059] [drm] initializing kernel modesetting (CEDAR 0x1002:0x68F9 0x174B:0xE134 0x00).
[   30.565098] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than pnp 00:04 [mem 0x000ce600-0x000cffff]
[   30.565103] caller pci_map_rom+0x71/0x1c0 mapping multiple BARs
[   30.565149] ATOM BIOS: CEDAR
[   30.565205] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[   30.565206] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[   30.565209] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[   30.565209] [drm] RAM width 64bits DDR
[   30.565258] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1997524 kiB
[   30.565259] [TTM] Initializing pool allocator
[   30.565262] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   30.565275] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[   30.565275] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[   30.565280] [drm] Loading CEDAR Microcode
[   31.236528] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   31.477883] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:01:00.1/sound/card2/input5
[   31.926785] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   31.926787] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   31.926788] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   31.926789] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:    mono: mono_out=0x0
[   31.926790] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:    inputs:
[   31.926791] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:      Rear Mic=0x18
[   31.926792] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:      Front Mic=0x19
[   31.926793] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:      Line=0x1a
[   31.926794] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D2:      CD=0x1c
[   31.940073] input: HDA Intel MID Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input6
[   31.940137] input: HDA Intel MID Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input7
[   31.940188] input: HDA Intel MID Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input8
[   31.940237] input: HDA Intel MID Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input9
[   31.940295] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: device 1458:a002 is on the power_save blacklist, forcing power_save to 0
[   31.960582] [drm] Internal thermal controller with fan control
[   31.996768] [drm] radeon: dpm initialized
[   32.187768] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[   32.188759] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
[   32.228078] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x000000000014C000).
[   32.228206] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   32.228208] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x000000007a265569
[   32.228209] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000007e2c197a
[   32.245924] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x000000000005c418 and cpu addr 0x000000003110212c
[   32.245925] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   32.245926] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   32.245926] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[   32.245960] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[   32.245981] [drm] radeon: irq initialized.
[   32.262571] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   32.262577] [drm] ring test on 3 succeeded in 2 usecs
[   32.438331] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[   32.438336] [drm] UVD initialized successfully.
[   32.438506] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   32.438546] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[   32.589179] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   32.589904] [drm] Radeon Display Connectors
[   32.589905] [drm] Connector 0:
[   32.589906] [drm]   HDMI-A-1
[   32.589906] [drm]   HPD1
[   32.589907] [drm]   DDC: 0x6460 0x6460 0x6464 0x6464 0x6468 0x6468 0x646c 0x646c
[   32.589907] [drm]   Encoders:
[   32.589908] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY1
[   32.589909] [drm] Connector 1:
[   32.589909] [drm]   DVI-I-1
[   32.589909] [drm]   HPD4
[   32.589910] [drm]   DDC: 0x6440 0x6440 0x6444 0x6444 0x6448 0x6448 0x644c 0x644c
[   32.589911] [drm]   Encoders:
[   32.589911] [drm]     DFP2: INTERNAL_UNIPHY
[   32.589912] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   32.589912] [drm] Connector 2:
[   32.589912] [drm]   VGA-1
[   32.589913] [drm]   DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
[   32.589914] [drm]   Encoders:
[   32.589914] [drm]     CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[   32.733953] [drm] fb mappable at 0xE034D000
[   32.733954] [drm] vram apper at 0xE0000000
[   32.733954] [drm] size 5242880
[   32.733955] [drm] fb depth is 24
[   32.733955] [drm]    pitch is 5120
[   32.734152] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   32.734287] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   32.734318] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   32.758079] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   50.801154] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   50.801155] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   50.801158] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   59.141832] RTL8211DN Gigabit Ethernet r8169-400:00: attached PHY driver [RTL8211DN Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-400:00, irq=IGNORE)
[   59.373845] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: Link is Down
[   62.683128] wlp5s2: authenticate with 94:4a:0c:5f:8d:49
[   62.704305] wlp5s2: send auth to 94:4a:0c:5f:8d:49 (try 1/3)
[   62.706071] wlp5s2: authenticated
[   62.713955] wlp5s2: associate with 94:4a:0c:5f:8d:49 (try 1/3)
[   62.717961] wlp5s2: RX AssocResp from 94:4a:0c:5f:8d:49 (capab=0x1411 status=0 aid=3)
[   62.717983] wlp5s2: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 2), will use 2
[   62.717985] wlp5s2: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 3), will use 2
[   62.718110] wlp5s2: associated
[   62.869753] wlp5s2: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 94:4a:0c:5f:8d:49
[   62.870016] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s2: link becomes ready
[  161.629834] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  161.629847] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  161.629857] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  165.106565] rfkill: input handler disabled
[ 2272.271112] perf: interrupt took too long (2502 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[ 2389.813761] perf: interrupt took too long (3200 > 3127), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62500
[ 3000.767459] perf: interrupt took too long (4010 > 4000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49750
aristotelis@aristotelis-PC:~$