Δημοσιεύτηκε: 20 Ιαν 2018, 18:27
από stroplin
απο εδω μπερδευομε να προχωρισω
Κώδικας: Επιλογή όλων
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~$ cd Επιφάνεια\ εργασίας/
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας$ cd webcamstudio-0.73/
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/webcamstudio-0.73$ ls
ArchFedoraOpenSuse         CHANGELOG   dist-helpers  nbproject       src
AUTHORS                    COPYING     docs          Opencv-Natives  TODO
build-before-profiler.xml  debian      libraries     README          vloopback
build.xml                  deprecated  manifest.mf   README_OLD
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/webcamstudio-0.73$

έκανα επίσης και αυτό που μου λέει το README
Κώδικας: Επιλογή όλων
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~$ cd Επιφάνεια\ εργασίας/
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας$ cd vloopback/
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/vloopback$ ls
libwebcamstudio.c  Makefile  README  webcamstudio.c
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/vloopback$ make
Building webcamstudio kernel module...
make -C /lib/modules/4.13.0-25-generic/build M=/home/thanos/Επιφάνεια εργασίας/vloopback modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.13.0-25-generic'
arch/x86/Makefile:153: CONFIG_X86_X32 enabled but no binutils support
make[1]: *** No rule to make target 'εργασίας/vloopback'.  Stop.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.13.0-25-generic'
Makefile:13: recipe for target 'webcamstudio.ko' failed
make: *** [webcamstudio.ko] Error 2
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/vloopback$ sudo make install
[sudo] password for thanos:
Installing webcamstudio kernel module...
make -C /lib/modules/4.13.0-25-generic/build M=/home/thanos/Επιφάνεια εργασίας/vloopback modules_install
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.13.0-25-generic'
arch/x86/Makefile:153: CONFIG_X86_X32 enabled but no binutils support
make[1]: *** No rule to make target 'εργασίας/vloopback'.  Stop.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.13.0-25-generic'
Makefile:16: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 2
thanos@thanos-To-be-filled-by-O-E-M:~/Επιφάνεια εργασίας/vloopback$ sudo modprobe webcamstudio