Δημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:53
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ javaws  abc.jnlp
selected jre: /usr/lib/jvm/java-12-oracle
thread 'main' panicked at 'Error spawning JVM process, java executable: [/usr/lib/jvm/java-12-oracle], arguments: [["-splash:/usr/share/icedtea-web/javaws_splash.png", "-Xbootclasspath/a:/usr/share/icedtea-web/javaws.jar:/usr/share/java/js.jar:/usr/share/java/tagsoup.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/nashorn.jar:", "-classpath", "/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/jfxrt.jar:", "-Dicedtea-web.bin.name=javaws", "-Dicedtea-web.bin.location=/usr/lib/icedtea-web/bin/javaws", "net.sourceforge.jnlp.runtime.Boot", "abc.jnlp"]]', src/os_access.rs:36:19
note: Run with `RUST_BACKTRACE=1` for a backtrace.


Το .jnlp αρχείο δεν έτρεξε.