Δημοσιεύτηκε: 17 Φεβ 2020, 00:12
από advocate
Τελευταία προσπάθεια που έκανα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
andreas@andreas:~/Βίντεο/_MSTPVR$ ffmpeg -i 1_ERT1_2020113_232449.ts -c:v libx264 -c:a aac 1_ERT1_2020113_232449.mp4       
ffmpeg version n4.1.4 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  built with gcc 7 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)
  configuration: --prefix= --prefix=/usr --disable-debug --disable-doc --disable-static --enable-avisynth --enable-cuda --enable-cuvid --enable-libdrm --enable-ffplay --enable-gnutls --enable-GPL --enable-libass --enable-libfdk-aac --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libopus --enable-libpulse --enable-sdl2 --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libv4l2 --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxcb --enable-libxvid --enable-nonfree --enable-nvenc --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-runtime-cpudetect --enable-shared --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-version3 --enable-xlib
  libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
  libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
  libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
  libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
  libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
  libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
  libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
  libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
1_ERT1_2020113_232449.ts: Invalid data found when processing input


Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ευπρόσδεκτο.