Δημοσιεύτηκε: 15 Μάιος 2019, 16:51
από Nicolaos
Καλησπέρα!

Όταν κατεβάσω τα αρχεία, θα πρέπει να τα ανοίξω και να κάνω κάτι σ' αυτά (π.χ: extract) ή δίνω μόνο τις εντολές στο τερματικό;;;

Πραγματοποίησα την πρώτη μέθοδο, αλλά δεν είδα φως.

Στην δεύτερη μέθοδο στη δεύτερη εντολή εμφανίζει μια ερώτηση, μήπως ξέρετε τι πρέπει να απαντήσω;;;

Η ερώτηση είναι η εξής: replace rtlwifi_new-extended/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:

Κώδικας: Επιλογή όλων
nicolaos@nicolaos-HP-Laptop-15-da0xxx:~$     sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
[sudo] password for nicolaos:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
linux-headers-4.15.0-48-generic is already the newest version (4.15.0-48.51).
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 1 not to upgrade.
nicolaos@nicolaos-HP-Laptop-15-da0xxx:~$     sudo apt-get install git build-essential dkms
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.4ubuntu1).
dkms is already the newest version (2.3-3ubuntu9.2).
git is already the newest version (1:2.17.1-1ubuntu0.4).
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 1 not to upgrade.
nicolaos@nicolaos-HP-Laptop-15-da0xxx:~$ wget -d -c -O 'rtlwifi_new.zip' 'https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/archive/extended.zip';
Setting --continue (continue) to 1
Setting --continue (continue) to 1
Setting --output-document (outputdocument) to rtlwifi_new.zip
Setting --output-document (outputdocument) to rtlwifi_new.zip
DEBUG output created by Wget 1.19.4 on linux-gnu.

Reading HSTS entries from /home/nicolaos/.wget-hsts
URI encoding = ‘UTF-8’
--2019-05-15 16:45:55--  https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/archive/extended.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
Caching github.com => 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
Created socket 4.
Releasing 0x0000559458a49ae0 (new refcount 1).
Initiating SSL handshake.
Handshake successful; connected socket 4 to SSL handle 0x0000559458a49cb0
certificate:
  subject: CN=github.com,O=GitHub\\, Inc.,L=San Francisco,ST=California,C=US,serialNumber=5157550,jurisdictionST=Delaware,jurisdictionC=US,businessCategory=Private Organization
  issuer:  CN=DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA,OU=www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
X509 certificate successfully verified and matches host github.com

---request begin---
GET /lwfinger/rtlwifi_new/archive/extended.zip HTTP/1.1
Range: bytes=8146126-
User-Agent: Wget/1.19.4 (linux-gnu)
Accept: */*
Accept-Encoding: identity
Host: github.com
Connection: Keep-Alive

---request end---
HTTP request sent, awaiting response...
---response begin---
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 15 May 2019 13:45:11 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Server: GitHub.com
Status: 302 Found
Vary: X-PJAX
Location: https://codeload.github.com/lwfinger/rtlwifi_new/zip/extended
Cache-Control: max-age=0, private
Set-Cookie: has_recent_activity=1; path=/; expires=Wed, 15 May 2019 14:45:11 -0000
Set-Cookie: logged_in=no; domain=.github.com; path=/; expires=Sun, 15 May 2039 13:45:11 -0000; secure; HttpOnly
Set-Cookie: _gh_sess=aWthT3c1SjNVVGdvS2s5SGkzQ0NYV1kvT3NoZC9GT2V2SDdGb1J3WjBSV2x1ZzhIWjRHZ2YxdDJLTjdSaEkxUXdYdDV5MnFMUHJzV2tmd2owejEvaEhzbFhacmZvdFdnYXVGaVFiN3dlZjVJNm5kdnFyT0IwaXAvb0dva1pHbURxUUUxalNPT1gyUC9OK3E5bXorTlFLWXJBMlp4akd4UEhObkVRUXdqY2pSOHFjbFF0RjZsbmNoV01NUy8wNklUbW9JVXdEZFNGaE9Ud055dmQzaklHUT09LS1wVnY0MUNJbUNBOVpjb1dhT0lFTUJRPT0%3D--6ed152bc7ae091a9f78245959f17e78566b42c7c; path=/; secure; HttpOnly
X-Request-Id: bd75fbaf-8854-4e5e-a98e-86cfd174ce0a
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
X-Frame-Options: deny
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Expect-CT: max-age=2592000, report-uri="https://api.github.com/_private/browser/errors"
Content-Security-Policy: default-src 'none'; base-uri 'self'; block-all-mixed-content; connect-src 'self' uploads.github.com www.githubstatus.com collector.githubapp.com api.github.com www.google-analytics.com github-cloud.s3.amazonaws.com github-production-repository-file-5c1aeb.s3.amazonaws.com github-production-upload-manifest-file-7fdce7.s3.amazonaws.com github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com wss://live.github.com; font-src github.githubassets.com; form-action 'self' github.com gist.github.com; frame-ancestors 'none'; frame-src render.githubusercontent.com; img-src 'self' data: github.githubassets.com identicons.github.com collector.githubapp.com github-cloud.s3.amazonaws.com *.githubusercontent.com; manifest-src 'self'; media-src 'none'; script-src github.githubassets.com; style-src 'unsafe-inline' github.githubassets.com
Vary: Accept-Encoding
X-GitHub-Request-Id: C958:25F12:1742:483E:5CDC17E6

---response end---
302 Found

Stored cookie github.com -1 (ANY) / <permanent> <insecure> [expiry 2019-05-15 17:45:11] has_recent_activity 1
cdm: 1

Stored cookie github.com -1 (ANY) / <permanent> <secure> [expiry 2039-05-15 15:45:11] logged_in no

Stored cookie github.com -1 (ANY) / <session> <secure> [expiry none] _gh_sess aWthT3c1SjNVVGdvS2s5SGkzQ0NYV1kvT3NoZC9GT2V2SDdGb1J3WjBSV2x1ZzhIWjRHZ2YxdDJLTjdSaEkxUXdYdDV5MnFMUHJzV2tmd2owejEvaEhzbFhacmZvdFdnYXVGaVFiN3dlZjVJNm5kdnFyT0IwaXAvb0dva1pHbURxUUUxalNPT1gyUC9OK3E5bXorTlFLWXJBMlp4akd4UEhObkVRUXdqY2pSOHFjbFF0RjZsbmNoV01NUy8wNklUbW9JVXdEZFNGaE9Ud055dmQzaklHUT09LS1wVnY0MUNJbUNBOVpjb1dhT0lFTUJRPT0%3D--6ed152bc7ae091a9f78245959f17e78566b42c7c
Registered socket 4 for persistent reuse.
Parsed Strict-Transport-Security max-age = 31536000, includeSubDomains = true
Updated HSTS host: github.com:443 (max-age: 31536000, includeSubdomains: true)
URI content encoding = ‘utf-8’
Location: https://codeload.github.com/lwfinger/rtlwifi_new/zip/extended [following]
Skipping 127 bytes of body: [<html><body>You are being <a href="https://codeload.github.com/lwfinger/rtlwifi_new/zip/extended">redirected</a>.</body></html>] done.
URI content encoding = None
--2019-05-15 16:45:55--  https://codeload.github.com/lwfinger/rtlwifi_new/zip/extended
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121
Caching codeload.github.com => 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
Created socket 5.
Releasing 0x0000559458a61400 (new refcount 1).
Initiating SSL handshake.
Handshake successful; connected socket 5 to SSL handle 0x0000559458a4b110
certificate:
  subject: CN=*.github.com,O=GitHub\\, Inc.,L=San Francisco,ST=California,C=US
  issuer:  CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA,OU=www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US
X509 certificate successfully verified and matches host codeload.github.com

---request begin---
GET /lwfinger/rtlwifi_new/zip/extended HTTP/1.1
Range: bytes=8146126-
User-Agent: Wget/1.19.4 (linux-gnu)
Accept: */*
Accept-Encoding: identity
Host: codeload.github.com
Connection: Keep-Alive
Cookie: logged_in=no

---request end---
HTTP request sent, awaiting response...
---response begin---
HTTP/1.1 200 OK
Transfer-Encoding: chunked
Access-Control-Allow-Origin: https://render.githubusercontent.com
Content-Security-Policy: default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'; sandbox
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Vary: Authorization,Accept-Encoding
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: deny
X-XSS-Protection: 1; mode=block
ETag: "e4dad30025a45ebe07f95f6bbbd9ee57eb0772ba"
Content-Type: application/zip
Content-Disposition: attachment; filename=rtlwifi_new-extended.zip
X-Geo-Block-List:
Date: Wed, 15 May 2019 13:45:12 GMT
X-GitHub-Request-Id: E54E:4CC2:44145:7CD87:5CDC17E7

---response end---
200 OK
Disabling further reuse of socket 4.
Closed 4/SSL 0x0000559458a49cb0
Registered socket 5 for persistent reuse.
Parsed Strict-Transport-Security max-age = 31536000, includeSubDomains = false
Updated HSTS host: codeload.github.com:443 (max-age: 31536000, includeSubdomains: false)
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: ‘rtlwifi_new.zip’

rtlwifi_new.zip         [      <=>           ]   7.77M   678KB/s    in 14s     

2019-05-15 16:46:10 (587 KB/s) - ‘rtlwifi_new.zip’ saved [8146126]

Saving HSTS entries to /home/nicolaos/.wget-hsts
nicolaos@nicolaos-HP-Laptop-15-da0xxx:~$ unzip rtlwifi_new.zip;
Archive:  rtlwifi_new.zip
e4dad30025a45ebe07f95f6bbbd9ee57eb0772ba
replace rtlwifi_new-extended/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:


Όταν επιλέξω YES, εμφανίζει κι άλλες ερωτήσεις και δεν ξέρω τι να απαντήσω.