Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2017, 20:03
από chrisrer
Κώδικας: Επιλογή όλων
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Tue 2017-05-16 19:57:46 EEST; 4min 30s ago
  Process: 24909 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCES
  Process: 24918 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCC
Main PID: 24923 (apache2)
    Tasks: 11
   Memory: 154.1M
      CPU: 10.676s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├─24923 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24924 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24925 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24926 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24927 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24928 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24929 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24930 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24932 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24933 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─24954 /usr/sbin/apache2 -k start

May 16 19:57:46 127.0.0.1localhost systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server..
lines 1-23...skipping...
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-05-16 19:57:46 EEST; 4min 30s ago
  Process: 24909 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 24918 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 24923 (apache2)
    Tasks: 11
   Memory: 154.1M
      CPU: 10.676s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├─24923 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24924 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24925 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24926 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24927 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24928 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24929 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24930 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24932 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─24933 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─24954 /usr/sbin/apache2 -k start

May 16 19:57:46 127.0.0.1localhost systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 16 19:57:46 127.0.0.1localhost apachectl[24918]: [Tue May 16 19:57:46.612241 2017] [so:warn] [pid 24922] AH01574: module php7_module is already loaded, skipping
May 16 19:57:46 127.0.0.1localhost systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.αυτο μου βγαζει οταν το πληκτρολογω