Δημοσιεύτηκε: 12 Αύγ 2019, 01:17
από joe iwannou
Τον άλλο δίσκο χρησιμοποιώ αυτός είναι μόνο συνδεδεμένος.

Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x27, date = 2019-02-26
[    0.000000] Linux version 4.15.0-55-generic (buildd@lcy01-amd64-029) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #60-Ubuntu SMP Tue Jul 2 18:22:20 UTC 2019 (Ubuntu 4.15.0-55.60-generic 4.15.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=09a05de8-964d-4587-882c-616798f6d274 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bc190fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc191000-0x00000000bc197fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc198000-0x00000000bc909fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc90a000-0x00000000bcb45fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bcb46000-0x00000000cc5b9fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc5ba000-0x00000000cc7bffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7c0000-0x00000000cc7fbfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7fc000-0x00000000cc8a3fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc8a4000-0x00000000ccffefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf800000-0x00000000df9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./H81M-DGS R2.0, BIOS P1.70 03/10/2016
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x11f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 0100000000 mask 7FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 00CF800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.000000]   5 base 011F800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.000000]   6 base 011F600000 mask 7FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.000000] total RAM covered: 3822M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K    chunk_size: 16M    num_reg: 7     lose cover RAM: 0G
[    0.000000] e820: update [mem 0xcf800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xcd000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fc290-0x000fc29f] mapped at [        (ptrval)]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [        (ptrval)] 97000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] BRK [0x11113f000, 0x11113ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111140000, 0x111140fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111141000, 0x111141fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111142000, 0x111142fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111143000, 0x111143fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111144000, 0x111144fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111145000, 0x111145fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111146000, 0x111146fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111147000, 0x111147fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111148000, 0x111148fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111149000, 0x111149fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x11114a000, 0x11114afff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x31421000-0x34a07fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CC880080 00007C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CC88AAF8 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CC880190 00A961 (v02 ALASKA A M I    00000170 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CC8A2080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CC88AC08 000072 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CC88AC80 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88ACC8 000539 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88B208 000AD8 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CC88BCE0 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CC88BD20 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88BD58 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88C0C8 003493 (v01 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: AAFT 0x00000000CC88F560 000208 (v01 ALASKA OEMAAFT  01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000CC88F768 000042 (v01 ALASKA A M I    01072009      00000000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11f5d4000-0x11f5fefff]
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bc190fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bc198000-0x00000000bc909fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bcb46000-0x00000000cc5b9fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cc7c0000-0x00000000cc7fbfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 15536 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 964944
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 13007 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 832436 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 2008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 128512 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000cfa00000-0x00000000df9fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbc191000-0xbc197fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbc90a000-0xbcb45fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc5ba000-0xcc7bffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7fc000-0xcc8a3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc8a4000-0xccffefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd000000-0xcf7fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf800000-0xdf9fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x4fd with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @        (ptrval) s151552 r8192 d28672 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 949844
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=09a05de8-964d-4587-882c-616798f6d274 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 3648184K/3859776K available (12300K kernel code, 2473K rwdata, 4276K rodata, 2408K init, 2416K bss, 211592K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 39219 entries in 154 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]    Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[    0.000000] ACPI: 5 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.020000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.024000] tsc: Detected 3499.205 MHz processor
[    0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6998.41 BogoMIPS (lpj=13996820)
[    0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.024000] Security Framework initialized
[    0.024000] Yama: becoming mindful.
[    0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.024000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.024000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.024000] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.024000] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.024000] mce: CPU supports 7 MCE banks
[    0.024000] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.024000] process: using mwait in idle threads
[    0.024000] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[    0.024000] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[    0.024000] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.024000] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.024000] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.024000] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.024000] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[    0.024000] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.024000] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.024000] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.028048] TSC deadline timer enabled
[    0.028050] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[    0.028098] Performance Events: PEBS fmt2+, Haswell events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.028126] ... version:                3
[    0.028126] ... bit width:              48
[    0.028127] ... generic registers:      4
[    0.028127] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.028128] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.028128] ... fixed-purpose events:   3
[    0.028128] ... event mask:             000000070000000f
[    0.028152] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.028818] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.028830] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.028885] x86: Booting SMP configuration:
[    0.028886] .... node  #0, CPUs:      #1 #2
[    0.030373] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[    0.030373]  #3
[    0.030373] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.030373] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.030373] smpboot: Total of 4 processors activated (27993.64 BogoMIPS)
[    0.032130] devtmpfs: initialized
[    0.032130] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.032270] evm: security.selinux
[    0.032270] evm: security.SMACK64
[    0.032271] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.032271] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.032271] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.032272] evm: security.apparmor
[    0.032272] evm: security.ima
[    0.032272] evm: security.capability
[    0.032283] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbc191000-0xbc197fff] (28672 bytes)
[    0.032283] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc7fc000-0xcc8a3fff] (688128 bytes)
[    0.032283] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.032283] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.032283] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.032283] RTC time: 12:16:44, date: 08/11/19
[    0.032283] NET: Registered protocol family 16
[    0.032283] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.032283] audit: type=2000 audit(1565525804.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.032283] cpuidle: using governor ladder
[    0.032283] cpuidle: using governor menu
[    0.032283] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.032283] ACPI: bus type PCI registered
[    0.032283] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.032283] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.032283] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.032283] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.032283] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.032680] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.032680] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.032680] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.037119] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.037553] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037553] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA356000 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037554] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA278800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037554] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA31FE00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Interpreter enabled
[    0.037554] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.037554] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.037554] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.037554] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 3F
[    0.049390] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.049394] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.049618] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.049773] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.049774] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.050166] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.050168] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.050169] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.050170] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.050171] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.050172] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.050173] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.050174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.050174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.050175] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.050176] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.050177] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.050183] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
[    0.050253] pci 0000:00:02.0: [8086:041e] type 00 class 0x030000
[    0.050261] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit]
[    0.050265] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.050268] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.050332] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
[    0.050339] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf0514000-0xf0517fff 64bit]
[    0.050423] pci 0000:00:14.0: [8086:8c31] type 00 class 0x0c0330
[    0.050439] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf0500000-0xf050ffff 64bit]
[    0.050489] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.050547] pci 0000:00:16.0: [8086:8c3a] type 00 class 0x078000
[    0.050564] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf051e000-0xf051e00f 64bit]
[    0.050617] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050679] pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.050697] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf051c000-0xf051c3ff]
[    0.050767] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050827] pci 0000:00:1b.0: [8086:8c20] type 00 class 0x040300
[    0.050843] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf0510000-0xf0513fff 64bit]
[    0.050900] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050965] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400
[    0.051025] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051130] pci 0000:00:1c.3: [8086:8c16] type 01 class 0x060400
[    0.051190] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051294] pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.051312] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf051b000-0xf051b3ff]
[    0.051382] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051444] pci 0000:00:1f.0: [8086:8c5c] type 00 class 0x060100
[    0.051588] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c02] type 00 class 0x010601
[    0.051601] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.051606] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.051612] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.051617] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.051623] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.051628] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf051a000-0xf051a7ff]
[    0.051657] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.051709] pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.051723] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf0519000-0xf05190ff 64bit]
[    0.051739] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.051832] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.051879] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.051906] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.051932] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0404000-0xf0404fff 64bit]
[    0.051948] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0400000-0xf0403fff 64bit pref]
[    0.052040] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.052041] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.064030] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.064033] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.064035] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.064829] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.064876] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.064923] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.064970] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.065016] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.065062] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.065110] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.065156] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.065491] SCSI subsystem initialized
[    0.065498] libata version 3.00 loaded.
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.065498] vgaarb: loaded
[    0.065498] ACPI: bus type USB registered
[    0.065498] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.065498] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.065498] usbcore: registered new device driver usb
[    0.065498] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.065498] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.065498] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbc191000-0xbfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbc90a000-0xbfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc5ba000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc7fc000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd000000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0x11f600000-0x11fffffff]
[    0.065498] NetLabel: Initializing
[    0.065498] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.065498] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.065498] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.068306] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.068310] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.070326] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.075049] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.075061] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.075135] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.075156] pnp: PnP ACPI init
[    0.075251] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.075255] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.075418] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.075419] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075420] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075421] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075422] system 00:01: [io  0x1c00-0x1cfe] has been reserved
[    0.075423] system 00:01: [io  0x1d00-0x1dfe] has been reserved
[    0.075424] system 00:01: [io  0x1e00-0x1efe] has been reserved
[    0.075425] system 00:01: [io  0x1f00-0x1ffe] has been reserved
[    0.075426] system 00:01: [io  0x1800-0x18fe] has been reserved
[    0.075427] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.075430] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.075447] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.075486] system 00:03: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.075489] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.075557] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.075559] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.075828] pnp 00:05: [dma 3]
[    0.075912] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.076100] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.076103] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.076244] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.076276] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.076649] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.076650] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.076651] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.076652] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.076653] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.076654] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.076655] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.076656] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.076657] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.076658] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.076660] system 00:08: [mem 0xf7fef000-0xf7feffff] has been reserved
[    0.076661] system 00:08: [mem 0xf7ff0000-0xf7ff0fff] has been reserved
[    0.076663] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.076913] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.082531] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.082541] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.082543] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.082544] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.082554] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082559] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082561] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082562] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.082564] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082567] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082570] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082574] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.082575] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.082579] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.082584] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.082585] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.082586] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.082587] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.082588] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.082589] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.082590] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.082591] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.082592] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.082593] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.082594] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082595] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082596] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082597] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.082598] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.082682] NET: Registered protocol family 2
[    0.082817] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.082855] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.082906] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.082925] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.082934] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.082966] NET: Registered protocol family 1
[    0.082975] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.128081] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.128104] Unpacking initramfs...
[    0.669969] Freeing initrd memory: 55196K
[    0.669974] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.669976] software IO TLB [mem 0xc85ba000-0xcc5ba000] (64MB) mapped at [        (ptrval)-        (ptrval)]
[    0.670166] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.670582] Initialise system trusted keyrings
[    0.670588] Key type blacklist registered
[    0.670607] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.671312] zbud: loaded
[    0.671644] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.671728] fuse init (API version 7.26)
[    0.672696] Key type asymmetric registered
[    0.672697] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.672721] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.672747] io scheduler noop registered
[    0.672747] io scheduler deadline registered
[    0.672764] io scheduler cfq registered (default)
[    0.673089] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.673089] vesafb: scrolling: redraw
[    0.673090] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.673099] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x        (ptrval), using 8128k, total 8128k
[    0.673162] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.673180] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.673188] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
[    0.673189] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[    0.673281] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.673356] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.673363] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.673384] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.673401] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.673635] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.694056] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.695317] Linux agpgart interface v0.103
[    0.696246] loop: module loaded
[    0.696347] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.696347] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.696367] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.696391] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.696392] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.696469] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.696473] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.696482] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.700387] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.700396] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf051c000
[    0.716040] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.716067] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.716068] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.716069] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.716070] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic ehci_hcd
[    0.716071] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.716219] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.716223] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.716390] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.716394] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.716402] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.720283] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.720290] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf051b000
[    0.736049] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.736074] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.736075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.736076] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.736077] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic ehci_hcd
[    0.736078] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.736216] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.736219] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.736311] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.736316] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.736318] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.736323] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.736326] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.736404] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.736408] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.737467] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
[    0.737470] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.737554] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.737556] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.737556] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.737557] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic xhci-hcd
[    0.737558] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.737698] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.737707] hub 3-0:1.0: 10 ports detected
[    0.738277] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.738280] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.738282] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    0.738301] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.738302] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.738303] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.738303] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic xhci-hcd
[    0.738304] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.738443] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.738447] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.738623] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.738804] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.738946] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.739053] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.739075] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.739080] i2c /dev entries driver
[    0.739110] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.739167] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.739171] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.739283] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.739512] NET: Registered protocol family 10
[    0.742056] Segment Routing with IPv6
[    0.742070] NET: Registered protocol family 17
[    0.742095] Key type dns_resolver registered
[    0.742243] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.742266] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x27
[    0.742296] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.742302] sched_clock: Marking stable (742294335, 0)->(721499880, 20794455)
[    0.742423] registered taskstats version 1
[    0.742428] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.744046] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 2ed9c0a78927f1fed24db33f01fd983502d97350'
[    0.744058] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.746236] Key type big_key registered
[    0.746238] Key type trusted registered
[    0.747275] Key type encrypted registered
[    0.747277] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.747278] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[    0.747281] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.747292] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.747529]   Magic number: 15:828:278
[    0.747552] tty tty15: hash matches
[    0.747615] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2019-08-11 12:16:45 UTC (1565525805)
[    0.747646] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.747647] EDD information not available.
[    0.748950] Freeing unused kernel image memory: 2408K
[    0.772048] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    0.772406] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    0.772620] Freeing unused kernel image memory: 1868K
[    0.777737] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.777737] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.782703] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.852525] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.852533] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.852622] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.852789] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.852792] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems
[    0.865074] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g at 0x        (ptrval), 60:02:92:b3:c4:3e, XID 0c000800 IRQ 26
[    0.865076] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.866143] scsi host0: ahci
[    0.866207] scsi host1: ahci
[    0.866275] scsi host2: ahci
[    0.868258] scsi host3: ahci
[    0.868290] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf051a000 port 0xf051a100 irq 25
[    0.868292] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf051a000 port 0xf051a180 irq 25
[    0.868292] ata3: DUMMY
[    0.868293] ata4: DUMMY
[    0.876853] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    0.894036] [drm] PipeC fused off
[    0.894043] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    0.894044] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    0.894045] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.894063] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    0.894148] [drm] Replacing VGA console driver
[    0.900060] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.900060] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.902109] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.904903] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.905916] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.906134] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
[    0.969612] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    0.969645] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.969663] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.052021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.072016] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.072023] usb 3-5: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.182952] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.182966] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.183675] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.183844] ata1.00: ATA-9: ST1000DM003-1ER162, CC43, max UDMA/133
[    1.183845] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.183855] ata2.00: ATA-8: WDC WD5000AAVS-00G9B0, 05.04C05, max UDMA/133
[    1.183856] ata2.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.184833] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.186101] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.187593] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.187781] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000DM003-1ER1 CC43 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.187967] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.188002] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.188003] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.188017] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.188020] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.188043] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.188108] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AAVS-0 4C05 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.188276] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.188293] sd 1:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.188301] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.188303] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.188318] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.208403] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8008
[    1.208405] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.208555] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.208654] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.228837] usb 3-5: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=760b
[    1.228838] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.228839] usb 3-5: Product: USB Keyboard
[    1.228840] usb 3-5: Manufacturer: SONiX
[    1.231482]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[    1.232071] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.232277] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000
[    1.232278] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.232422] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.232542] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.238662]  sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 > sdb3
[    1.239103] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.461037] random: fast init done
[    1.499966] usb 3-10: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.650893] usb 3-10: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=0538
[    1.650895] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.650896] usb 3-10: Product:  USB OPTICAL MOUSE
[    1.651001] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.651007] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.651020] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.653506] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.660288] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.660289] usbhid: USB HID core driver
[    1.661763] input: SONiX USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.0/0003:0C45:760B.0001/input/input3
[    1.699964] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3498.984 MHz
[    1.699970] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x326f9112de0, max_idle_ns: 440795205848 ns
[    1.720126] hid-generic 0003:0C45:760B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [SONiX USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input0
[    1.720251] input: SONiX USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4
[    1.780054] hid-generic 0003:0C45:760B.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [SONiX USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input1
[    1.780134] input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-10/3-10:1.0/0003:0000:0538.0003/input/input5
[    1.780200] hid-generic 0003:0000:0538.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:14.0-10/input0
[    2.285669] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.720073] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.470354] random: crng init done
[    3.470356] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    4.034282] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    4.151154] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    4.168026] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.183136] systemd[1]: Set hostname to <joe-desktop>.
[    7.535747] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    7.535855] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    7.535928] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    7.535988] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    7.536075] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    7.536532] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    7.537265] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.115234] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.193261] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    9.193830] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
[    9.193900] systemd[1]: Started Journal Service.
[   10.230004] systemd-journald[329]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   20.412132] Adding 1108240k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:5 across:1141008k FS
[   20.426950] lp: driver loaded but no devices found
[   20.561381] ppdev: user-space parallel port driver
[   20.715564] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[   20.715616] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 5, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[   20.812053] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   22.314962] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20170831/utaddress-247)
[   22.314970] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314972] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314976] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.314980] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314981] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314985] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20170831/utaddress-247)
[   22.314989] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.314993] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314994] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314997] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20170831/utaddress-247)
[   22.315001] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.315005] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.315006] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   22.325963] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   22.376338] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   22.389650] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   22.389653] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   22.389655] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   22.389657] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    mono: mono_out=0x0
[   22.389658] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    inputs:
[   22.389660] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Front Mic=0x19
[   22.389662] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Rear Mic=0x18
[   22.389663] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Line=0x1a
[   22.399378] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input6
[   22.399435] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input7
[   22.399484] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input8
[   22.399528] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input9
[   22.399573] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input10
[   22.415290] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[   22.415291] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[   22.415292] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[   22.415292] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[   22.415293] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[   22.426135] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[   22.426136] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   22.473373] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   22.473375] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   22.473376] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   22.473377] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   22.498786] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input11
[   22.498837] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input12
[   22.498885] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input13
[   22.498933] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input14
[   22.498977] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input15
[   29.066218] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   29.117616] audit: type=1400 audit(1565525833.864:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117620] audit: type=1400 audit(1565525833.864:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117622] audit: type=1400 audit(1565525833.864:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117873] audit: type=1400 audit(1565525833.864:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=805 comm="apparmor_parser"
[   29.117876] audit: type=1400 audit(1565525833.864:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=805 comm="apparmor_parser"
[   29.118407] audit: type=1400 audit(1565525833.864:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118409] audit: type=1400 audit(1565525833.864:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118412] audit: type=1400 audit(1565525833.864:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118414] audit: type=1400 audit(1565525833.864:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118615] audit: type=1400 audit(1565525833.864:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=811 comm="apparmor_parser"
[   35.875271] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   36.142130] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   36.142131] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   36.142232] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   38.564031] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[   38.564037] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[ 7290.317046] perf: interrupt took too long (2523 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[10186.274299] perf: interrupt took too long (3164 > 3153), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[15877.174304] perf: interrupt took too long (3964 > 3955), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
[18000.527727] PM: suspend entry (deep)
[18000.527730] PM: Syncing filesystems ... done.
[18000.931137] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[18000.932863] OOM killer disabled.
[18000.932864] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[18000.934034] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[18000.934557] serial 00:07: disabled
[18000.934710] parport_pc 00:05: disabled
[18000.951448] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[18000.951450] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
[18000.951681] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[18001.111512] sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[18001.695679] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[18002.111626] PM: Saving platform NVS memory
[18002.111634] Disabling non-boot CPUs ...
[18002.127677] IRQ 25: no longer affine to CPU1
[18002.128689] smpboot: CPU 1 is now offline
[18002.152030] IRQ 27: no longer affine to CPU2
[18002.153637] smpboot: CPU 2 is now offline
[18002.175894] IRQ 26: no longer affine to CPU3
[18002.176907] smpboot: CPU 3 is now offline
[18002.178723] ACPI: Low-level resume complete
[18002.178765] PM: Restoring platform NVS memory
[18002.180928] Enabling non-boot CPUs ...
[18002.181016] x86: Booting SMP configuration:
[18002.181017] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[18002.182441]  cache: parent cpu1 should not be sleeping
[18002.182593] CPU1 is up
[18002.182616] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
[18002.182931]  cache: parent cpu2 should not be sleeping
[18002.183229] CPU2 is up
[18002.183277] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[18002.183563]  cache: parent cpu3 should not be sleeping
[18002.183700] CPU3 is up
[18002.186106] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[18002.227492] parport_pc 00:05: activated
[18002.228404] serial 00:07: activated
[18002.231152] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[18002.231206] sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
[18002.299611] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18002.613484] usb 3-10: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[18002.905487] OOM killer enabled.
[18002.905489] Restarting tasks ... done.
[18002.917116] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[18002.917118] PM: suspend exit
[18004.798840] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[18007.593279] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[18007.597313] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[18011.381317] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[18011.382337] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[18011.385103] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[18011.386698] ata1.00: configured for UDMA/133
[18012.033324] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[18012.058276] ata2.00: configured for UDMA/133
[18012.470010] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[18012.543398] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18012.543430] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18012.543501] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[18014.962911] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[18014.962926] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready