Δημοσιεύτηκε: 11 Απρ 2020, 12:47
από the_eye
Για τον nvme πρέπει να το τρέξεις έτσι
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo smartctl -a /dev/nvme0

Εμένα μου δίνει
Κώδικας: Επιλογή όλων
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-96-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       INTEL SSDPEKKW256G7
Serial Number:                      xxxxxxxxxxxxx
Firmware Version:                   PSF100C
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x8086
IEEE OUI Identifier:                0x5cd2e4
Controller ID:                      1
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          256.060.514.304 [256 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Local Time is:                      Sat Apr 11 12:46:09 2020 EEST
Firmware Updates (0x12):            1 Slot, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0006):   Format Frmw_DL
Optional NVM Commands (0x001e):     Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
Maximum Data Transfer Size:         32 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     70 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     80 Celsius

Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
0 +     9.00W       -        -    0  0  0  0        5       5
1 +     4.60W       -        -    1  1  1  1       30      30
2 +     3.80W       -        -    2  2  2  2       30      30
3 -   0.0700W       -        -    3  3  3  3    10000     300
4 -   0.0050W       -        -    4  4  4  4     2000   10000

Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
0 +     512       0         0

=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

SMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0xffffffff)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        22 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    2%
Data Units Read:                    26.388.604 [13,5 TB]
Data Units Written:                 12.273.274 [6,28 TB]
Host Read Commands:                 495.644.494
Host Write Commands:                255.331.187
Controller Busy Time:               2.949
Power Cycles:                       705
Power On Hours:                     24.797
Unsafe Shutdowns:                   29
Media and Data Integrity Errors:    1
Error Information Log Entries:      1
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0

Error Information (NVMe Log 0x01, max 64 entries)
Num   ErrCount  SQId   CmdId  Status  PELoc          LBA  NSID    VS
  0          1     2  0x0000  0x0286      -            0     1     -