Δημοσιεύτηκε: 21 Ιαν 2018, 18:18
από manin
Έβγαλε το παρακάτω...Στα logs δεν βρήκα τίποτα.
τα αρχεία /root/cronjobs/.... δεν τα βρίσκω

Κώδικας: Επιλογή όλων
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
22 23 * * * /root/cronjobs/dbdumps >> /var/log/cronjobs.dbdumps.log
21 13 * * * /root/cronjobs/savefiles >> /var/log/cronjobs.savefiles.log