Δημοσιεύτηκε: 20 Αύγ 2019, 19:46
από chrispet
Έχω στήσει σε ubuntu Server 18.04 proftpd έχω δημιουργήσει το folder του domain στο www έχω πει ότι ο χρήστης που θέλω θα έχει τα δικαιώματα chown user:user /var/www/mydomain. Όμως ενώ συνδέομαι κανονικά μου βγάζει error reading list. Παραθέτω το configuration του proftpd για να μου πείτε αν έχω κάνει κάποιο λάθος
Κώδικας: Επιλογή όλων
#
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
#

# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6            off
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups         off

ServerName         "MyServer"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType              standalone
DeferWelcome         off

MultilineRFC2228      on
DefaultServer         on
ShowSymlinks         on

TimeoutNoTransfer      600
TimeoutStalled         600
TimeoutIdle         1200

DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                  .message true
ListOptions                   "-l"

DenyFilter         \*.*/

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot         ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell      off

# Port 21 is the standard FTP port.
Port            21

# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
PassivePorts                  49152 65534

# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress      1.2.3.4

# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>

# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances         30

# Set the user and group that the server normally runs at.
User            proftpd
Group            nogroup

# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask            022  022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite         on

# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd      off

# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
AuthOrder         mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c

# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
#
# UseSendFile         off

TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log

# Logging onto /var/log/lastlog is enabled but set to off by default
#UseLastlog on

# In order to keep log file dates consistent after chroot, use timezone info
# from /etc/localtime.  If this is not set, and proftpd is configured to
# chroot (e.g. DefaultRoot or <Anonymous>), it will use the non-daylight
# savings timezone regardless of whether DST is in effect.
#SetEnv TZ :/etc/localtime

<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>

<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>


# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://www.securityfocus.com/bid/11430/discuss
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>

#
# Alternative authentication frameworks
#
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf

#
# This is used for FTPS connections
#
Include /etc/proftpd/tls.conf

#
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf

# A basic anonymous configuration, no upload directories.

# <Anonymous ~ftp>
#   User            ftp
#   Group            nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
#   UserAlias         anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
#   DirFakeUser   on ftp
#   DirFakeGroup on ftp
#
#   RequireValidShell      off
#
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
#   MaxClients         10
#
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin         welcome.msg
#   DisplayChdir      .message
#
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask            022  022
#   #            <Limit READ WRITE>
#   #            DenyAll
#   #            </Limit>
#   #            <Limit STOR>
#   #            AllowAll
#   #            </Limit>
#   # </Directory>
#
# </Anonymous>

# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/