Δημοσιεύτηκε: 18 Σεπ 2012, 11:49
από Chris_th
Το dmesg είναι:
Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.5.3-030503-generic (apw@gomeisa) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #201208252335 SMP Sun Aug 26 03:43:25 UTC 2012
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfd6bfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfd6c000-0x00000000bfdbefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfdbf000-0x00000000bfe85fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe86000-0x00000000bfebefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfebf000-0x00000000bfeebfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfeec000-0x00000000bfefefff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfeff000-0x00000000bfefffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bff00000-0x00000000bfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed13fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000000fed19fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] DMI 2.4 present.
[    0.000000] DMI: TOSHIBA Satellite A300/Portable PC, BIOS 2.20 12/07/2009
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x0000ffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xbff00 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-CFFFF uncachable
[    0.000000]   D0000-DFFFF write-protect
[    0.000000]   E0000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[    0.000000]   1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   2 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x027fffff]
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009a000] 9a000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x37bfdfff]
[    0.000000]  [mem 0x00000000-0x001fffff] page 4k
[    0.000000]  [mem 0x00200000-0x379fffff] page 2M
[    0.000000]  [mem 0x37a00000-0x37bfdfff] page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x37bfdfff @ [mem 0x027fa000-0x027fffff]
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x36554000-0x372a1fff]
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fe020 00024 (v02 TOSINV)
[    0.000000] ACPI: XSDT bfefe120 00064 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP bfefd000 000F4 (v04 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: DSDT bfeef000 095BA (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: FACS bfe93000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET bfefc000 00038 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: APIC bfefb000 0006C (v02 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: MCFG bfefa000 0003C (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: ASF! bfef9000 000A5 (v32 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SLIC bfeee000 00176 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: BOOT bfeed000 00028 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT bfeec000 00655 (v01  PmRef    CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 2179MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 891MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 37bfe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 37bfe000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x00010000-0x00ffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x01000000-0x37bfdfff]
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x37bfe000-0xbfefffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00010000-0x0009dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00100000-0xbfd6bfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0xbfdbf000-0xbfe85fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0xbfebf000-0xbfeebfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0xbfeff000-0xbfefffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 785903
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c18c0340, node_mem_map f4d54200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3950 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1752 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 222502 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 4359 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 553308 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] e820: [mem 0xc0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f7bb3000 s34112 r0 d23232 u57344
[    0.000000] pcpu-alloc: s34112 r0 d23232 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 779760
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.5.3-030503-generic root=UUID=e3d0533f-8dbe-4633-8839-588c18adf43b ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[    0.000000] allocated 6289280 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:000bff00)
[    0.000000] Memory: 3087416k/3144704k available (6035k kernel code, 56196k reserved, 2976k data, 756k init, 2230668k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff15000 - 0xfffff000   ( 936 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf83fe000 - 0xffbfe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf7bfe000   ( 891 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc18ce000 - 0xc198b000   ( 756 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc15e4f15 - 0xc18cd100   (2976 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc15e4f15   (6035 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f480a000 soft=f480c000
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1995.272 MHz processor.
[    0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3990.54 BogoMIPS (lpj=7981088)
[    0.004005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004031] Security Framework initialized
[    0.004044] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004091] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004333] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004336] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004343] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004345] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004347] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004349] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004380] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004382] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004385] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.004392] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004395] using mwait in idle threads.
[    0.008655] ACPI: Core revision 20120320
[    0.008658] TOSHIBA Satellite detected - force copy of DSDT to local memory
[    0.008737] ACPI: Forced DSDT copy: length 0x095BA copied locally, original unmapped
[    0.016011] ftrace: allocating 27068 entries in 53 pages
[    0.028073] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.028489] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.068319] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6400  @ 2.00GHz stepping 0a
[    0.072003] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.072003] ... version:                2
[    0.072003] ... bit width:              40
[    0.072003] ... generic registers:      2
[    0.072003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.072003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.072003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.072003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.072003] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.072003] CPU 1 irqstacks, hard=f4922000 soft=f4924000
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.072003] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.080075] Brought up 2 CPUs
[    0.080081] Total of 2 processors activated (7981.08 BogoMIPS).
[    0.081724] devtmpfs: initialized
[    0.081724] EVM: security.selinux
[    0.081724] EVM: security.SMACK64
[    0.081724] EVM: security.capability
[    0.081724] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfe86000-0xbfebefff] (233472 bytes)
[    0.081724] dummy:
[    0.081724] RTC time: 10:23:10, date: 09/18/12
[    0.081724] NET: Registered protocol family 16
[    0.081724] EISA bus registered
[    0.081724] ACPI: bus type pci registered
[    0.081724] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.081724] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.081724] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.081724] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.084964] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.084964] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.084964] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.084964] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.084964] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.089098] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.091639] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.093306] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.096435] ACPI: SSDT bfd77c98 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.097044] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.097048] ACPI: SSDT   (null) 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.097222] ACPI: SSDT bfd75598 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.097810] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.097813] ACPI: SSDT   (null) 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.097827] ACPI: SSDT bfd76e18 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.097827] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.097827] ACPI: SSDT   (null) 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.097827] ACPI: SSDT bfd77f18 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.097827] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.097827] ACPI: SSDT   (null) 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.100029] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[    0.220524] ACPI: Interpreter enabled
[    0.220532] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.220565] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.229032] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[    0.229632] ACPI: EC: GPE = 0x16, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.229896] ACPI: No dock devices found.
[    0.229901] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.230258] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.230914] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.230918] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.230921] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.230925] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.230963] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.230966] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.230969] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.230972] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.230974] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.230986] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 00 class 0x060000
[    0.231013] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.231014] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.231046] pci 0000:00:01.0: [8086:2a41] type 01 class 0x060400
[    0.231100] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.231164] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[    0.231251] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io  0x60e0-0x60ff]
[    0.231354] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[    0.231441] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io  0x60c0-0x60df]
[    0.231554] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[    0.231585] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xd6405c00-0xd6405fff]
[    0.231716] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.231753] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[    0.231777] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd6400000-0xd6403fff 64bit]
[    0.231883] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.231916] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[    0.232032] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.232068] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 01 class 0x060400
[    0.232172] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.232209] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 01 class 0x060400
[    0.232315] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.232357] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[    0.232444] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x60a0-0x60bf]
[    0.232550] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[    0.232635] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x6080-0x609f]
[    0.232736] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[    0.232821] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x6060-0x607f]
[    0.232920] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[    0.233003] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x6040-0x605f]
[    0.233112] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[    0.233142] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd6405800-0xd6405bff]
[    0.233276] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.233309] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[    0.233403] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 00 class 0x060100
[    0.233557] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 00 class 0x010601
[    0.233585] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x6108-0x610f]
[    0.233596] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x6114-0x6117]
[    0.233606] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x6100-0x6107]
[    0.233618] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x6110-0x6113]
[    0.233630] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x6020-0x603f]
[    0.233643] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd6405000-0xd64057ff]
[    0.233712] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.233739] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[    0.233763] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xd6406000-0xd64060ff 64bit]
[    0.233797] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x6000-0x601f]
[    0.233886] pci 0000:01:00.0: [1002:95c4] type 00 class 0x030000
[    0.233904] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[    0.233917] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io  0x5000-0x50ff]
[    0.233930] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xd6300000-0xd630ffff]
[    0.233974] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.234031] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.234065] pci 0000:01:00.1: [1002:aa28] type 00 class 0x040300
[    0.234083] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xd6310000-0xd6313fff]
[    0.234201] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.240030] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.240034] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.240038] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.240044] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.240175] pci 0000:02:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
[    0.240239] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.240348] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xd0010000-0xd0010fff 64bit pref]
[    0.240419] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit pref]
[    0.240459] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.240721] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.240723] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.240882] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.240887] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.240892] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.240901] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.240996] pci 0000:03:00.0: [8086:4232] type 00 class 0x028000
[    0.241035] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xd4200000-0xd4201fff 64bit]
[    0.241223] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.248036] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.248041] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.248046] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.248054] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.248113] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.248118] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.248123] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.248131] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.248183] pci 0000:04:06.0: [1180:0832] type 00 class 0x0c0010
[    0.248201] pci 0000:04:06.0: proprietary Ricoh MMC controller disabled (via firewire function)
[    0.248203] pci 0000:04:06.0: MMC cards are now supported by standard SDHCI controller
[    0.248221] pci 0000:04:06.0: reg 10: [mem 0xd3100000-0xd31007ff]
[    0.248327] pci 0000:04:06.0: supports D1 D2
[    0.248330] pci 0000:04:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.248355] pci 0000:04:06.1: [1180:0822] type 00 class 0x080500
[    0.248378] pci 0000:04:06.1: reg 10: [mem 0xd3100b00-0xd3100bff]
[    0.248484] pci 0000:04:06.1: supports D1 D2
[    0.248487] pci 0000:04:06.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.248512] pci 0000:04:06.2: [1180:0592] type 00 class 0x088000
[    0.248536] pci 0000:04:06.2: reg 10: [mem 0xd3100900-0xd31009ff]
[    0.248643] pci 0000:04:06.2: supports D1 D2
[    0.248646] pci 0000:04:06.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.248671] pci 0000:04:06.3: [1180:0852] type 00 class 0x088000
[    0.248695] pci 0000:04:06.3: reg 10: [mem 0xd3100800-0xd31008ff]
[    0.248801] pci 0000:04:06.3: supports D1 D2
[    0.248803] pci 0000:04:06.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.248862] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
[    0.248870] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.248878] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.248881] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.248884] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.248886] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.248916] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.248920] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.249186] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
[    0.249264] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP1._PRT]
[    0.249329] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP2._PRT]
[    0.249398] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP5._PRT]
[    0.249467] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[    0.249536]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.249539]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[    0.249541] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[    0.254797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12)
[    0.254869] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.254936] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.255002] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.255068] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[    0.255135] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[    0.255201] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.255267] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.256046] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.256053] vgaarb: loaded
[    0.256054] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.256288] SCSI subsystem initialized
[    0.256298] libata version 3.00 loaded.
[    0.256298] ACPI: bus type usb registered
[    0.256298] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.256298] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.256298] usbcore: registered new device driver usb
[    0.256298] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.258313] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.258454] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.258456] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfd6c000-0xbfffffff]
[    0.258460] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfe86000-0xbfffffff]
[    0.258462] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfeec000-0xbfffffff]
[    0.258465] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbff00000-0xbfffffff]
[    0.258576] NetLabel: Initializing
[    0.258578] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.258580] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.258591] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.258605] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.258605] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.258605] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.264037] Switching to clocksource hpet
[    0.273480] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.273516] pnp: PnP ACPI init
[    0.273536] ACPI: bus type pnp registered
[    0.274143] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.274147] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.274150] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.274152] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.274155] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.274158] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[    0.274161] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[    0.274163] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[    0.274166] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[    0.274168] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.274171] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.274174] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.274176] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.274179] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.274181] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.274184] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.274187] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.274189] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[    0.274192] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.274198] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.274282] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.274446] pnp 00:01: [io  0x002e-0x002f]
[    0.274449] pnp 00:01: [io  0x004e-0x004f]
[    0.274451] pnp 00:01: [io  0x164e-0x164f]
[    0.274454] pnp 00:01: [io  0x0061]
[    0.274456] pnp 00:01: [io  0x0070]
[    0.274458] pnp 00:01: [io  0x0080]
[    0.274461] pnp 00:01: [io  0x0092]
[    0.274463] pnp 00:01: [io  0x00b2-0x00b3]
[    0.274465] pnp 00:01: [io  0x0063]
[    0.274468] pnp 00:01: [io  0x0065]
[    0.274470] pnp 00:01: [io  0x0067]
[    0.274472] pnp 00:01: [io  0x0800-0x080f]
[    0.274475] pnp 00:01: [io  0x0810-0x0817]
[    0.274477] pnp 00:01: [io  0x0820-0x0823]
[    0.274480] pnp 00:01: [io  0x0400-0x047f]
[    0.274482] pnp 00:01: [io  0x0500-0x057f]
[    0.274484] pnp 00:01: [io  0x0068]
[    0.274487] pnp 00:01: [io  0x006c]
[    0.274489] pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.274492] pnp 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.274494] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    0.274497] pnp 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[    0.274499] pnp 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[    0.274502] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.274504] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.274507] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.274509] pnp 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff]
[    0.274538] pnp 00:01: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.4 BAR 13 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.274624] system 00:01: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.274628] system 00:01: [io  0x0810-0x0817] has been reserved
[    0.274631] system 00:01: [io  0x0820-0x0823] has been reserved
[    0.274633] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.274636] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.274641] system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.274644] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.274647] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[    0.274650] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.274653] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.274656] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.274659] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.274662] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.274666] system 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.274669] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.274682] pnp 00:02: [io  0x0000-0x001f]
[    0.274684] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0091]
[    0.274687] pnp 00:02: [io  0x0093-0x009f]
[    0.274689] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.274692] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.274726] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.274752] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0077]
[    0.274787] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.274858] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[    0.274871] pnp 00:04: [irq 8]
[    0.274874] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.274911] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.274924] pnp 00:05: [io  0x00f0]
[    0.274930] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.274965] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.274986] pnp 00:06: [io  0x0060]
[    0.274989] pnp 00:06: [io  0x0064]
[    0.274995] pnp 00:06: [irq 1]
[    0.275030] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.275059] pnp 00:07: [irq 12]
[    0.275100] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1912 SYN1900 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    0.275291] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.275293] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.275297] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.312307] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.312312] pci 0000:02:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.312388] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd6320000-0xd633ffff pref]
[    0.312391] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.312395] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.312400] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.312404] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.312410] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd0020000-0xd003ffff pref]
[    0.312413] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.312417] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.312423] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.312429] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.312438] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.312441] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.312448] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.312454] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.312462] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.312466] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.312472] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.312478] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.312485] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.312493] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.312534] pci 0000:00:1c.4: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.312546] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.312551] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.312554] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.312557] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.312559] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.312562] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x5000-0x5fff]
[    0.312565] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.312567] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.312570] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x4fff]
[    0.312573] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.312575] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.312578] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.312581] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.312584] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.312586] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.312589] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.312591] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.312594] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.312597] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.312600] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.312602] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.312605] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.312640] NET: Registered protocol family 2
[    0.312711] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.312880] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.313356] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.313551] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.313553] TCP: reno registered
[    0.313556] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.313563] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.313626] NET: Registered protocol family 1
[    1.912020] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    3.512018] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    3.512151] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    3.512173] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    3.512227] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    3.848042] Freeing initrd memory: 13624k freed
[    3.854523] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[    3.854528] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[    3.854989] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    3.855005] type=2000 audit(1347963793.848:1): initialized
[    3.881214] highmem bounce pool size: 64 pages
[    3.881227] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    3.883359] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    3.883415] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    3.884057] fuse init (API version 7.19)
[    3.884163] msgmni has been set to 1699
[    3.884624] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    3.884656] io scheduler noop registered
[    3.884659] io scheduler deadline registered (default)
[    3.884666] io scheduler cfq registered
[    3.884837] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    3.884947] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    3.885090] pcieport 0000:00:1c.1: irq 42 for MSI/MSI-X
[    3.885228] pcieport 0000:00:1c.4: irq 43 for MSI/MSI-X
[    3.885333] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    3.885356] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    3.885425] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    3.885563] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    3.885640] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    3.885645] ACPI: Power Button [PWRB]
[    3.885694] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    3.887822] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    3.887881] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    3.887884] ACPI: Power Button [PWRF]
[    3.887957] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    3.888034] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[    3.888270] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    3.888301] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    3.888305] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    3.888310] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[    3.898414] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    3.898417] ACPI: Thermal Zone [THRM] (31 C)
[    3.898455] GHES: HEST is not enabled!
[    3.898469] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    3.898486] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[    4.252329] isapnp: No Plug & Play device found
[    4.252418] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    4.254060] Linux agpgart interface v0.103
[    4.255969] brd: module loaded
[    4.256868] loop: module loaded
[    4.256995] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    4.257055] ahci 0000:00:1f.2: irq 44 for MSI/MSI-X
[    4.257147] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[    4.257151] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[    4.257157] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    4.280614] scsi0 : ahci
[    4.280714] scsi1 : ahci
[    4.280805] scsi2 : ahci
[    4.280894] scsi3 : ahci
[    4.280976] scsi4 : ahci
[    4.281059] scsi5 : ahci
[    4.281349] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405100 irq 44
[    4.281353] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405180 irq 44
[    4.281355] ata3: DUMMY
[    4.281356] ata4: DUMMY
[    4.281359] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405300 irq 44
[    4.281362] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405380 irq 44
[    4.281761] Fixed MDIO Bus: probed
[    4.281816] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    4.281817] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    4.281875] PPP generic driver version 2.4.2
[    4.281925] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.281963] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[    4.281967] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[    4.281974] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.282006] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[    4.285895] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.285913] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xd6405c00
[    4.296016] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.296058] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.296061] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.296064] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    4.296067] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic ehci_hcd
[    4.296069] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[    4.296205] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.296209] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[    4.296307] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    4.296311] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    4.296317] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.296344] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    4.300239] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.300257] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6405800
[    4.312022] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.312040] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.312043] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.312045] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    4.312048] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic ehci_hcd
[    4.312050] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    4.312180] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.312185] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    4.312278] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    4.312299] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    4.312322] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[    4.312326] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    4.312331] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    4.312369] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000060e0
[    4.312406] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.312409] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.312411] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    4.312414] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.312416] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    4.312538] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    4.312543] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    4.312625] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[    4.312629] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    4.312636] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    4.312674] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000060c0
[    4.312710] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.312712] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.312715] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    4.312717] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.312720] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[    4.312846] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    4.312850] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    4.312932] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    4.312936] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    4.312941] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    4.312970] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000060a0
[    4.313006] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.313008] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.313011] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    4.313013] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.313016] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    4.313131] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    4.313136] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    4.313219] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    4.313223] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    4.313228] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    4.313256] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00006080
[    4.313293] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.313295] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.313298] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[    4.313301] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.313303] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    4.313419] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    4.313424] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    4.313506] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    4.313510] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    4.313515] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    4.313542] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 16, io base 0x00006060
[    4.313576] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.313579] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.313581] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[    4.313584] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.313586] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    4.313705] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    4.313709] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    4.313791] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    4.313795] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    4.313800] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    4.313839] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00006040
[    4.313874] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    4.313877] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.313880] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[    4.313882] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[    4.313885] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    4.314004] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    4.314010] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    4.314151] usbcore: registered new interface driver libusual
[    4.314198] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    4.340214] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    4.340220] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    4.340359] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    4.341338] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    4.341497] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    4.341530] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    4.341585] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    4.341669] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    4.341702] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    4.341705] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    4.341706] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    4.341708] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    4.341710] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    4.341711] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    4.341713] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    4.341715] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    4.341716] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    4.341718] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    4.341720] EISA: Detected 0 cards.
[    4.341765] cpuidle: using governor ladder
[    4.341817] cpuidle: using governor menu
[    4.341819] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    4.342066] ashmem: initialized
[    4.342225] TCP: cubic registered
[    4.342345] NET: Registered protocol family 10
[    4.342557] NET: Registered protocol family 17
[    4.342571] Key type dns_resolver registered
[    4.342665] Using IPI No-Shortcut mode
[    4.342804] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    4.342817] registered taskstats version 1
[    4.345571] Key type trusted registered
[    4.347781] Key type encrypted registered
[    4.350564]   Magic number: 12:253:376
[    4.350682] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-09-18 10:23:14 UTC (1347963794)
[    4.351087] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    4.351089] EDD information not available.
[    4.368820] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    4.604058] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.608084] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.724052] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[    4.772055] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.773539] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS543232L9SA00, FB4OC43C, max UDMA/133
[    4.773544] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    4.774832] ata1.00: configured for UDMA/133
[    4.775042] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54323 FB4O PQ: 0 ANSI: 5
[    4.775191] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    4.775192] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.775270] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.775274] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.775310] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.776031] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.780348] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, RT04, max UDMA/133
[    4.784911] ata6.00: configured for UDMA/133
[    4.819960]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    4.820575] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.823598] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N  RT04 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.828560] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    4.828564] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.828758] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    4.828845] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    4.829042] Freeing unused kernel memory: 756k freed
[    4.829372] Write protecting the kernel text: 6036k
[    4.829405] Write protecting the kernel read-only data: 2476k
[    4.829406] NX-protecting the kernel data: 4204k
[    4.847813] udevd[106]: starting version 175
[    4.870090] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b008
[    4.870095] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    4.870099] usb 1-2: Product: Chicony USB 2.0 Camera
[    4.870101] usb 1-2: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[    4.870104] usb 1-2: SerialNumber: SN0001
[    4.938403] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    4.938678] r8169 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[    4.938911] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8102e at 0xf8428000, 00:1e:33:a4:2f:28, XID 14a00000 IRQ 45
[    4.939900] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    4.939903] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    4.940223] sdhci-pci 0000:04:06.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[    4.941252] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    4.941279] mmc0: no vmmc regulator found
[    4.942276] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    4.942310] Registered led device: mmc0::
[    4.972139] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:04:06.1] using DMA
[    4.974381] firewire_ohci 0000:04:06.0: setting latency timer to 64
[    5.002352] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    5.040076] firewire_ohci 0000:04:06.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[    5.062178] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    5.112086] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    5.122224] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    5.182255] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    5.283439] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[    5.283445] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.283450] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[    5.283454] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[    5.283458] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[    5.303086] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    5.303090] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[    5.540279] firewire_core 0000:04:06.0: created device fw0: GUID 00080d1e33a42f28, S400
[    5.800556] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    5.810848] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   36.598403] Adding 2928636k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2928636k
[   36.621251] udevd[473]: starting version 175
[   36.884335] toshiba_bluetooth: Detected Toshiba ACPI Bluetooth device - installing RFKill handler
[   36.885627] toshiba_bluetooth: Re-enabling Toshiba Bluetooth
[   36.887850] wmi: Mapper loaded
[   36.931805] ACPI Warning: 0x00000460-0x0000047f SystemIO conflicts with Region \PMBA 1 (20120320/utaddress-251)
[   36.931813] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   36.931816] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting iTCO_wdt
[   36.931820] ACPI Warning: 0x00000428-0x0000042f SystemIO conflicts with Region \PMBA 1 (20120320/utaddress-251)
[   36.931824] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   36.931828] ACPI Warning: 0x00000500-0x0000053f SystemIO conflicts with Region \GPIO 1 (20120320/utaddress-251)
[   36.931832] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   36.931834] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   37.009939] type=1400 audit(1347953027.153:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=560 comm="apparmor_parser"
[   37.010418] type=1400 audit(1347953027.153:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=560 comm="apparmor_parser"
[   37.010695] type=1400 audit(1347953027.153:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=560 comm="apparmor_parser"
[   37.011437] type=1400 audit(1347953027.153:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=718 comm="apparmor_parser"
[   37.011912] type=1400 audit(1347953027.153:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=718 comm="apparmor_parser"
[   37.012211] type=1400 audit(1347953027.157:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=718 comm="apparmor_parser"
[   37.083113] acpi device:3b: registered as cooling_device3
[   37.083148] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   37.083376] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:39/LNXVIDEO:00/input/input4
[   37.109571] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
[   37.119339] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.19
[   37.119875] input: Toshiba input device as /devices/virtual/input/input5
[   37.151267] Registered led device: toshiba::illumination
[   37.154192] lp: driver loaded but no devices found
[   37.156501] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
[   37.158712] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[   37.223321] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   37.230693] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   37.230697] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   37.230700] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   37.230702] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   37.230704] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   37.230706] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   37.230708] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   37.326423] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   37.356870] r592 0000:04:06.2: setting latency timer to 64
[   37.356975] r592: driver successfully loaded
[   37.373959] Bluetooth: Core ver 2.16
[   37.374012] NET: Registered protocol family 31
[   37.374014] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   37.374017] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   37.374019] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   37.374033] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   37.463607] usbcore: registered new interface driver btusb
[   37.509740] Linux video capture interface: v2.00
[   37.617564] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[   37.620685] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input6
[   37.620842] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   37.620844] USB Video Class driver (1.1.1)
[   37.649668] iwlwifi: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, in-tree:
[   37.649672] iwlwifi: Copyright(c) 2003-2012 Intel Corporation
[   37.649770] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   37.649777] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   37.649812] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[   37.649814] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_base = f84b4000
[   37.649817] iwlwifi 0000:03:00.0: HW Revision ID = 0x0
[   37.649905] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[   37.653300] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
[   37.653578] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[   37.653580] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[   37.653582] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[   37.653585] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TESTMODE enabled
[   37.653587] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_P2P disabled
[   37.653590] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[   37.653656] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   37.656686] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[   37.665872] r852 0000:04:06.3: setting latency timer to 64
[   37.666539] r852: driver loaded successfully
[   37.675501] iwlwifi 0000:03:00.0: device EEPROM VER=0x11f, CALIB=0x4
[   37.675504] iwlwifi 0000:03:00.0: Device SKU: 0xF0
[   37.675507] iwlwifi 0000:03:00.0: Valid Tx ant: 0x2, Valid Rx ant: 0x3
[   37.675522] iwlwifi 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[   37.675610] Registered led device: phy0-led
[   37.675643] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[   37.723311] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[   37.723315] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   37.723662] [drm] initializing kernel modesetting (RV620 0x1002:0x95C4 0x1179:0xFF1E).
[   37.723686] [drm] register mmio base: 0xD6300000
[   37.723688] [drm] register mmio size: 65536
[   37.725414] ATOM BIOS: TOS_POTOMAC_DDR2
[   37.725436] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
[   37.725440] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000010000000 - 0x000000002FFFFFFF
[   37.726658] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[   37.726662] [drm] RAM width 64bits DDR
[   37.726736] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 435564 kiB
[   37.726738] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1550898 kiB
[   37.726739] [TTM] Initializing pool allocator
[   37.726745] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   37.726771] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[   37.726773] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[   37.726790] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   37.726792] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   37.726855] radeon 0000:01:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[   37.726870] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[   37.726906] [drm] radeon: irq initialized.
[   37.726910] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[   37.727779] [drm] Loading RV620 Microcode
[   37.759238] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[   37.804751] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[   37.804837] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   37.804841] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000010000c00 and cpu addr 0xffc62c00
[   37.836284] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[   37.836447] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   37.837222] [drm] Radeon Display Connectors
[   37.837224] [drm] Connector 0:
[   37.837226] [drm]   LVDS-1
[   37.837228] [drm]   DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
[   37.837230] [drm]   Encoders:
[   37.837231] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[   37.837233] [drm] Connector 1:
[   37.837234] [drm]   VGA-1
[   37.837237] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[   37.837238] [drm]   Encoders:
[   37.837239] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   37.837241] [drm] Connector 2:
[   37.837242] [drm]   HDMI-A-1
[   37.837244] [drm]   HPD1
[   37.837246] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[   37.837248] [drm]   Encoders:
[   37.837249] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[   37.837251] [drm] Connector 3:
[   37.837252] [drm]   DIN-1
[   37.837253] [drm]   Encoders:
[   37.837255] [drm]     TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[   37.837328] [drm] radeon: power management initialized
[   37.910833] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[   37.985337] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[   37.985441] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   38.159915] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.0, id: 0x1e0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[   38.159922] psmouse serio1: synaptics: Toshiba Satellite A300 detected, limiting rate to 40pps.
[   38.237032] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[   38.328942] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   38.653686] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   38.834814] [drm] fb mappable at 0xC0142000
[   38.834818] [drm] vram apper at 0xC0000000
[   38.834820] [drm] size 4096000
[   38.834821] [drm] fb depth is 24
[   38.834822] [drm]    pitch is 5120
[   38.835097] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   39.296118] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[   39.300585] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   39.300585] drm: registered panic notifier
[   39.300591] [drm] Initialized radeon 2.18.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   39.300776] hda-intel: 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[   39.301274] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 49 for MSI/MSI-X
[   39.330178] init: failsafe main process (932) killed by TERM signal
[   39.354017] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[   39.537186] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   39.537189] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   39.538349] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   39.538353] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   39.538355] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   39.551838] ppdev: user-space parallel port driver
[   39.634250] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   39.634475] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   39.639056] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   39.642194] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   39.643412] type=1400 audit(1347953029.785:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1042 comm="apparmor_parser"
[   39.643997] type=1400 audit(1347953029.785:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1042 comm="apparmor_parser"
[   39.760957] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   39.764250] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   39.811192] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   41.548957] type=1400 audit(1347953031.693:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1073 comm="apparmor_parser"
[   41.551538] type=1400 audit(1347953031.693:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1073 comm="apparmor_parser"
[   42.945782] init: isc-dhcp-server main process (1195) terminated with status 1
[   42.945815] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   42.987918] init: isc-dhcp-server main process (1296) terminated with status 1
[   42.987948] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.033335] init: isc-dhcp-server main process (1304) terminated with status 1
[   43.033364] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.111895] init: isc-dhcp-server main process (1312) terminated with status 1
[   43.111926] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.169286] init: isc-dhcp-server main process (1321) terminated with status 1
[   43.169315] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.225175] init: isc-dhcp-server main process (1329) terminated with status 1
[   43.225203] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.281426] init: isc-dhcp-server main process (1336) terminated with status 1
[   43.281458] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.337905] init: isc-dhcp-server main process (1349) terminated with status 1
[   43.337934] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   43.745541] init: isc-dhcp-server main process (1356) terminated with status 1
[   43.745570] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   44.040255] init: isc-dhcp-server main process (1397) terminated with status 1
[   44.040287] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[   44.107594] init: isc-dhcp-server main process (1422) terminated with status 1
[   44.107624] init: isc-dhcp-server respawning too fast, stopped
[   45.967553] vboxdrv: Found 2 processor cores.
[   45.972064] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x28a offMax=0x9f6
[   45.972150] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
[   45.972152] vboxdrv: Successfully loaded version 4.1.22 (interface 0x00190000).
[   46.356985] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[   46.626840] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   46.659145] init: plymouth-stop pre-start process (2010) terminated with status 1
[   88.869931] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[   88.888051] iwlwifi 0000:03:00.0: Not sending command - RF KILL
[   88.936068] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[   89.021516] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[   89.022472] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   89.026191] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   89.071147] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   89.109230] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[   89.109307] iwlwifi 0000:03:00.0: Request scan called when driver not ready.
[   89.109467] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[   89.109697] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[   89.110194] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[   89.138543] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   89.142170] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   89.187362] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   89.197988] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   89.201053] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   89.248500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   89.424036] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[   89.597445] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[   89.597450] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   89.597453] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[   89.597456] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[   89.597458] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[   90.480236] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[   90.480316] iwlwifi 0000:03:00.0: Request scan called when driver not ready.
[   90.484044] iwlwifi 0000:03:00.0: Not sending command - RF KILL
[   90.672077] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
[  103.385437] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[  103.385607] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  263.050452] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[  263.052572] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[  263.055682] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[  263.113152] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  263.576169] usb 3-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[  263.745518] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[  263.745525] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  263.745530] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[  263.745535] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[  263.745539] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[  270.675031] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[  270.677803] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  270.679955] wlan0: authenticated
[  270.680186] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[  270.684039] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  270.688833] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  270.693361] wlan0: associated
[  270.693684] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  277.407275] wlan0: deauthenticating from 00:26:44:7f:00:64 by local choice (reason=3)
[  277.428751] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
[  277.428790] cfg80211: Restoring regulatory settings
[  277.428797] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[  277.440566] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[  277.440573] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  277.440575] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[  277.440580] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  277.440584] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  277.440587] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  277.440591] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  277.440595] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  392.096744] audit_printk_skb: 51 callbacks suppressed
[  392.096750] type=1400 audit(1347953382.242:29): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1043 comm="cupsd" pid=1043 comm="cupsd" capability=36  capname="block_suspend"
[  611.627851] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[  611.633351] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  611.635364] wlan0: authenticated
[  611.635555] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[  611.639609] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  611.644798] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  611.646640] wlan0: associated
[  611.646853] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  655.511407] wlan0: deauthenticating from 00:26:44:7f:00:64 by local choice (reason=3)
[  655.544569] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
[  655.544575] cfg80211: Restoring regulatory settings
[  655.544580] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[  655.544882] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  655.557402] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[  655.557408] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  655.557410] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[  655.557413] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  655.557416] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  655.557419] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  655.557421] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  655.557424] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[  901.654491] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[  901.656372] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  901.658522] wlan0: authenticated
[  901.658830] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[  901.660054] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[  901.665208] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  901.666952] wlan0: associated
[  909.491123] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 1232.402087] type=1400 audit(1347954222.547:30): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1043 comm="cupsd" pid=1043 comm="cupsd" capability=36  capname="block_suspend"


Η εικόνα είναι η παρακάτω. Την ανέβασα στο imageshack και όχι στο imagebin γιατί σύμφωνα με το μήνυμα "Η εικόνα ξεπερνάει το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος 1000 KByte ! Μεταφορά ανεπιτυχής"

EDIT: Ευχαριστώ Νίκο για την επεξεργασία και το upload στο imagebin


http://imagebin.ubuntu-gr.org/files/1347959898.pngΚοκκίνησε ο τόπος ρε παιδιά τι γίνεται;;;;; :?: Μήπως φταίει ο 3.5.3; Να μπω με τον 3.2.0-24;