Δημοσιεύτηκε: 19 Σεπ 2012, 13:35
από Chris_th
Κώδικας: Επιλογή όλων
ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:01 init
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
    6 ?        00:00:00 migration/0
    7 ?        00:00:00 watchdog/0
    8 ?        00:00:00 migration/1
   10 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   11 ?        00:00:00 watchdog/1
   12 ?        00:00:00 cpuset
   13 ?        00:00:00 khelper
   14 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   15 ?        00:00:00 netns
   16 ?        00:00:00 sync_supers
   17 ?        00:00:00 bdi-default
   18 ?        00:00:00 kintegrityd
   19 ?        00:00:00 kblockd
   20 ?        00:00:00 ata_sff
   21 ?        00:00:00 khubd
   22 ?        00:00:00 md
   23 ?        00:00:00 kworker/0:1
   25 ?        00:00:00 khungtaskd
   26 ?        00:00:00 kswapd0
   27 ?        00:00:00 ksmd
   28 ?        00:00:00 khugepaged
   29 ?        00:00:00 fsnotify_mark
   30 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
   31 ?        00:00:00 crypto
   40 ?        00:00:00 kthrotld
   47 ?        00:00:00 scsi_eh_0
   48 ?        00:00:00 scsi_eh_1
   49 ?        00:00:00 scsi_eh_2
   50 ?        00:00:00 scsi_eh_3
   51 ?        00:00:00 scsi_eh_4
   52 ?        00:00:00 scsi_eh_5
   55 ?        00:00:00 kworker/u:4
   56 ?        00:00:00 kworker/u:5
   58 ?        00:00:00 binder
   59 ?        00:00:00 kworker/u:7
   78 ?        00:00:00 deferwq
   79 ?        00:00:00 charger_manager
   80 ?        00:00:00 devfreq_wq
   81 ?        00:00:00 kworker/0:2
  226 ?        00:00:00 firewire
  254 ?        00:00:00 jbd2/sda1-8
  255 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
  445 ?        00:00:00 flush-8:0
  475 ?        00:00:00 upstart-udev-br
  479 ?        00:00:00 udevd
  676 ?        00:00:00 udevd
  701 ?        00:00:00 kpsmoused
  709 ?        00:00:01 kworker/1:2
  723 ?        00:00:00 kmemstick
  727 ?        00:00:00 r592_io
  743 ?        00:00:00 cfg80211
  757 ?        00:00:00 hci0
  770 ?        00:00:00 r852
  772 ?        00:00:00 ttm_swap
  781 ?        00:00:00 hd-audio0
  788 ?        00:00:00 iwlwifi
  818 ?        00:00:00 upstart-socket-
  850 ?        00:00:00 hd-audio1
  898 ?        00:00:00 jbd2/sda6-8
  899 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
  936 ?        00:00:00 sshd
  946 ?        00:00:00 rsyslogd
  967 ?        00:00:00 dbus-daemon
  979 ?        00:00:00 modem-manager
  984 ?        00:00:00 bluetoothd
1002 ?        00:00:00 krfcommd
1004 ?        00:00:00 avahi-daemon
1005 ?        00:00:00 avahi-daemon
1008 ?        00:00:00 cupsd
1013 ?        00:00:00 NetworkManager
1019 ?        00:00:00 polkitd
1079 ?        00:00:00 colord
1094 tty4     00:00:00 getty
1099 tty5     00:00:00 getty
1114 tty2     00:00:00 getty
1115 tty3     00:00:00 getty
1117 tty6     00:00:00 getty
1198 ?        00:00:00 lightdm
1199 ?        00:00:00 acpid
1220 ?        00:00:00 atd
1221 ?        00:00:00 cron
1222 ?        00:00:00 wpa_supplicant
1225 ?        00:00:00 irqbalance
1267 ?        00:00:00 whoopsie
1339 ?        00:00:02 freshclam
1399 ?        00:00:00 hddtemp
1505 ?        00:00:00 master
1541 ?        00:00:00 iprt
1543 ?        00:00:00 udevd
1546 ?        00:00:00 accounts-daemon
1578 ?        00:00:00 dhclient
1586 ?        00:00:00 winbindd
1604 ?        00:00:00 console-kit-dae
1679 ?        00:00:03 preload
1683 ?        00:00:00 winbindd
1856 tty1     00:00:00 getty
1870 ?        00:00:00 dnsmasq
1936 ?        00:00:00 qmgr
1937 ?        00:00:00 pickup
2003 ?        00:00:00 upowerd
3855 ?        00:00:00 rtkit-daemon
4890 ?        00:00:02 pulseaudio
4894 ?        00:00:00 gconf-helper
4929 ?        00:00:00 udisks-daemon
4930 ?        00:00:00 udisks-daemon
6121 tty7     00:01:00 Xorg
6201 ?        00:00:00 lightdm
6276 ?        00:00:00 gnome-session
6313 ?        00:00:00 ssh-agent
6316 ?        00:00:00 dbus-launch
6317 ?        00:00:01 dbus-daemon
6321 ?        00:00:00 gvfsd
6323 ?        00:00:00 gvfs-fuse-daemo
6331 ?        00:00:01 gnome-settings-
6340 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun
6344 ?        00:00:00 dbus-daemon
6347 ?        00:00:00 at-spi2-registr
6349 ?        00:00:37 compiz
6352 ?        00:00:00 gconfd-2
6354 ?        00:00:00 gvfsd-metadata
6357 ?        00:00:07 cairo-dock
6358 ?        00:00:00 nm-applet
6360 ?        00:00:00 polkit-gnome-au
6363 ?        00:00:00 indicator-weath
6365 ?        00:00:00 .conky-startup.
6370 ?        00:00:00 syndaemon
6404 ?        00:00:00 sh
6405 ?        00:00:01 gtk-window-deco
7284 ?        00:00:00 gvfsd-trash
7297 ?        00:00:00 gvfsd-computer
7299 ?        00:00:00 gvfs-gdu-volume
7303 ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
7305 ?        00:00:00 gvfs-afc-volume
7309 ?        00:00:00 gvfsd-network
7322 ?        00:00:01 bamfdaemon
7327 ?        00:00:00 gvfsd-dnssd
7330 ?        00:00:00 dconf-service
7335 ?        00:00:00 nautilus
7338 ?        00:00:01 hud-service
7339 ?        00:00:03 unity-panel-ser
7361 ?        00:00:00 indicator-appli
7365 ?        00:00:00 indicator-print
7366 ?        00:00:00 indicator-datet
7368 ?        00:00:00 indicator-sound
7372 ?        00:00:00 indicator-messa
7373 ?        00:00:00 indicator-sessi
7412 ?        00:00:00 geoclue-master
7414 ?        00:00:00 ubuntu-geoip-pr
7419 ?        00:00:00 gvfsd-burn
7425 ?        00:00:06 conky
7445 ?        00:00:00 gdu-notificatio
8371 ?        00:00:07 thunderbird
8379 ?        00:01:33 firefox
8402 ?        00:01:26 skype
8636 ?        00:00:00 notify-osd
8640 ?        00:00:00 gnome-screensav
8656 ?        00:00:00 e-addressbook-f
8659 ?        00:00:00 goa-daemon
9565 ?        00:00:00 update-notifier
10219 ?        00:00:00 unity-applicati
10222 ?        00:00:00 unity-music-dae
10223 ?        00:00:00 unity-files-dae
10225 ?        00:00:00 unity-lens-vide
10256 ?        00:00:00 zeitgeist-daemo
10262 ?        00:00:00 zeitgeist-fts
10264 ?        00:00:00 zeitgeist-datah
10269 ?        00:00:00 cat
10329 ?        00:00:00 unity-scope-vid
11263 ?        00:00:18 plugin-containe
14486 ?        00:00:00 kworker/1:0
21779 ?        00:00:00 system-service-
21790 ?        00:00:02 oneconf-service
22393 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
22436 ?        00:00:03 aptd
22948 ?        00:00:00 dbus
22949 ?        00:00:00 dbus
24700 ?        00:00:00 kworker/1:1
28053 ?        00:00:00 sh
28054 ?        00:00:00 gnome-terminal
28061 ?        00:00:00 gnome-pty-helpe
28062 pts/1    00:00:00 bash
28250 pts/1    00:00:00 ps