Δημοσιεύτηκε: 19 Σεπ 2012, 16:25
από Chris_th
Το αφαίρεσα. Το dmesg τώρα είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.2.0-24-generic (buildd@vernadsky) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #39-Ubuntu SMP Mon May 21 16:51:22 UTC 2012 (Ubuntu 3.2.0-24.39-generic 3.2.16)
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bfd6c000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfd6c000 - 00000000bfdbf000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfdbf000 - 00000000bfe86000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfe86000 - 00000000bfebf000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfebf000 - 00000000bfeec000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfeec000 - 00000000bfeff000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfeff000 - 00000000bff00000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bff00000 - 00000000c0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed10000 - 00000000fed14000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed18000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled in hardware: non-PAE kernel!
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: approximated by x86 segment limits
[    0.000000] DMI 2.4 present.
[    0.000000] DMI: TOSHIBA Satellite A300/Portable PC, BIOS 2.20 12/07/2009
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0xbff00 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-CFFFF uncachable
[    0.000000]   D0000-DFFFF write-protect
[    0.000000]   E0000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[    0.000000]   1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   2 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01c00000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009a000] 9a000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 1bfb000-1c00000
[    0.000000] RAMDISK: 36500000 - 37278000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fe020 00024 (v02 TOSINV)
[    0.000000] ACPI: XSDT bfefe120 00064 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP bfefd000 000F4 (v04 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: DSDT bfeef000 095BA (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: FACS bfe93000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET bfefc000 00038 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: APIC bfefb000 0006C (v02 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: MCFG bfefa000 0003C (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: ASF! bfef9000 000A5 (v32 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SLIC bfeee000 00176 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: BOOT bfeed000 00028 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT bfeec000 00655 (v01  PmRef    CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 2183MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x000bff00
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[5] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000bfd6c
[    0.000000]     0: 0x000bfdbf -> 0x000bfe86
[    0.000000]     0: 0x000bfebf -> 0x000bfeec
[    0.000000]     0: 0x000bfeff -> 0x000bff00
[    0.000000] On node 0 totalpages: 785903
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1827880, node_mem_map f4d00200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3950 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 4367 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 554324 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:38000000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @f4800000 s31616 r0 d21632 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s31616 r0 d21632 u1048576 alloc=1*4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 779760
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic root=UUID=e3d0533f-8dbe-4633-8839-588c18adf43b ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[    0.000000] allocated 12578560 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:000bff00)
[    0.000000] Memory: 3081840k/3144704k available (5628k kernel code, 61772k reserved, 2771k data, 712k init, 2234764k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff16000 - 0xfffff000   ( 932 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc1835000 - 0xc18e7000   ( 712 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc157f204 - 0xc1834040   (2771 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc157f204   (5628 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f380a000 soft=f380c000
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1995.261 MHz processor.
[    0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3990.52 BogoMIPS (lpj=7981044)
[    0.004007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004034] Security Framework initialized
[    0.004052] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004054] Yama: becoming mindful.
[    0.004115] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004259] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004265] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004274] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004277] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004279] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004286] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004315] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004317] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004321] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.004329] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004333] using mwait in idle threads.
[    0.008658] ACPI: Core revision 20110623
[    0.008661] TOSHIBA Satellite detected - force copy of DSDT to local memory
[    0.008755] ACPI: Forced DSDT copy: length 0x095BA copied locally, original unmapped
[    0.020013] ftrace: allocating 25955 entries in 51 pages
[    0.024053] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.024480] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.067586] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6400  @ 2.00GHz stepping 0a
[    0.068003] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.068003] ... version:                2
[    0.068003] ... bit width:              40
[    0.068003] ... generic registers:      2
[    0.068003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.068003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.068003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.068003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.068003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.068003] CPU 1 irqstacks, hard=f3922000 soft=f3924000
[    0.068003] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.068003] smpboot cpu 1: start_ip = 9a000
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.008000] calibrate_delay_direct() ignoring timer_rate as we had a TSC wrap around start=4280415364 >=post_end=1409778
[    0.156040] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.156079] Brought up 2 CPUs
[    0.156081] Total of 2 processors activated (7980.96 BogoMIPS).
[    0.157710] devtmpfs: initialized
[    0.157710] EVM: security.selinux
[    0.157710] EVM: security.SMACK64
[    0.157710] EVM: security.capability
[    0.157710] PM: Registering ACPI NVS region at bfe86000 (233472 bytes)
[    0.157710] print_constraints: dummy:
[    0.157710] RTC time: 16:20:13, date: 09/19/12
[    0.157710] NET: Registered protocol family 16
[    0.157710] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.157710] EISA bus registered
[    0.157710] ACPI: bus type pci registered
[    0.157710] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.157710] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.157710] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.157710] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.160964] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.161060] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.161063] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.161066] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.161068] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.163601] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.166176] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.167850] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.170097] ACPI: SSDT bfd77c98 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.170711] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.170714] ACPI: SSDT   (null) 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.170885] ACPI: SSDT bfd75598 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.172399] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.172403] ACPI: SSDT   (null) 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.228407] ACPI: SSDT bfd76e18 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.229045] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.229049] ACPI: SSDT   (null) 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.260199] ACPI: SSDT bfd77f18 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.260814] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.260818] ACPI: SSDT   (null) 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.292434] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[    0.416540] ACPI: Interpreter enabled
[    0.416552] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.416588] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.428582] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[    0.429199] ACPI: EC: GPE = 0x16, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.429473] ACPI: No dock devices found.
[    0.429475] HEST: Table not found.
[    0.429480] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.429851] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.430558] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.430562] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.430565] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.430570] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.430586] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 0 class 0x000600
[    0.430613] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.430615] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.430647] pci 0000:00:01.0: [8086:2a41] type 1 class 0x000604
[    0.430701] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.430706] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[    0.430766] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 0 class 0x000c03
[    0.430853] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io  0x60e0-0x60ff]
[    0.430955] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 0 class 0x000c03
[    0.431044] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io  0x60c0-0x60df]
[    0.431154] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 0 class 0x000c03
[    0.431183] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xd6405c00-0xd6405fff]
[    0.431316] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431321] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
[    0.431356] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 0 class 0x000403
[    0.431378] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd6400000-0xd6403fff 64bit]
[    0.431482] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431487] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.431516] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 1 class 0x000604
[    0.431622] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431628] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.431657] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 1 class 0x000604
[    0.431767] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431772] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.431809] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 1 class 0x000604
[    0.431913] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431919] pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
[    0.431957] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 0 class 0x000c03
[    0.432044] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x60a0-0x60bf]
[    0.432131] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 0 class 0x000c03
[    0.432218] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x6080-0x609f]
[    0.432317] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 0 class 0x000c03
[    0.432398] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x6060-0x607f]
[    0.432502] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 0 class 0x000c03
[    0.432587] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x6040-0x605f]
[    0.432696] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 0 class 0x000c03
[    0.432728] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd6405800-0xd6405bff]
[    0.432859] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.432865] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.432891] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 1 class 0x000604
[    0.432984] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 0 class 0x000601
[    0.433141] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 0 class 0x000106
[    0.433166] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x6108-0x610f]
[    0.433178] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x6114-0x6117]
[    0.433191] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x6100-0x6107]
[    0.433203] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x6110-0x6113]
[    0.433215] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x6020-0x603f]
[    0.433227] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd6405000-0xd64057ff]
[    0.433294] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.433299] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[    0.433324] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 0 class 0x000c05
[    0.433347] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xd6406000-0xd64060ff 64bit]
[    0.433379] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x6000-0x601f]
[    0.433471] pci 0000:01:00.0: [1002:95c4] type 0 class 0x000300
[    0.433490] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[    0.433503] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io  0x5000-0x50ff]
[    0.433516] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xd6300000-0xd630ffff]
[    0.433560] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.433618] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.433653] pci 0000:01:00.1: [1002:aa28] type 0 class 0x000403
[    0.433671] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xd6310000-0xd6313fff]
[    0.433790] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.440048] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.440053] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.440057] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.440063] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.440188] pci 0000:02:00.0: [10ec:8136] type 0 class 0x000200
[    0.440252] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.440362] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xd0010000-0xd0010fff 64bit pref]
[    0.440428] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit pref]
[    0.440473] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.440735] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.440738] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440753] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[    0.440896] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.440902] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.440907] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.440916] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.441036] pci 0000:03:00.0: [8086:4232] type 0 class 0x000280
[    0.441114] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xd4200000-0xd4201fff 64bit]
[    0.441326] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.441337] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[    0.441441] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.441446] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.441451] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.441459] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.441517] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.441522] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.441528] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.441535] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.441593] pci 0000:04:06.0: [1180:0832] type 0 class 0x000c00
[    0.441618] pci 0000:04:06.0: reg 10: [mem 0xd3100000-0xd31007ff]
[    0.441725] pci 0000:04:06.0: supports D1 D2
[    0.441727] pci 0000:04:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.441733] pci 0000:04:06.0: PME# disabled
[    0.441756] pci 0000:04:06.1: [1180:0822] type 0 class 0x000805
[    0.441779] pci 0000:04:06.1: reg 10: [mem 0xd3100a00-0xd3100aff]
[    0.441885] pci 0000:04:06.1: supports D1 D2
[    0.441887] pci 0000:04:06.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.441893] pci 0000:04:06.1: PME# disabled
[    0.441915] pci 0000:04:06.2: [1180:0592] type 0 class 0x000880
[    0.441939] pci 0000:04:06.2: reg 10: [mem 0xd3100900-0xd31009ff]
[    0.442044] pci 0000:04:06.2: supports D1 D2
[    0.442047] pci 0000:04:06.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.442052] pci 0000:04:06.2: PME# disabled
[    0.442076] pci 0000:04:06.3: [1180:0852] type 0 class 0x000880
[    0.442099] pci 0000:04:06.3: reg 10: [mem 0xd3100800-0xd31008ff]
[    0.442206] pci 0000:04:06.3: supports D1 D2
[    0.442208] pci 0000:04:06.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.442214] pci 0000:04:06.3: PME# disabled
[    0.442270] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
[    0.442278] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.442286] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.442290] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.442294] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.442298] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.442330] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.442338] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.442634] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
[    0.442724] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP1._PRT]
[    0.442791] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP2._PRT]
[    0.442862] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP5._PRT]
[    0.442932] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[    0.443004]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.443008]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[    0.443010] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[    0.448634] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12)
[    0.448704] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448836] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448902] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[    0.448969] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[    0.449034] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.449100] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.449247] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.449255] vgaarb: loaded
[    0.449256] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.449394] i2c-core: driver [aat2870] using legacy suspend method
[    0.449396] i2c-core: driver [aat2870] using legacy resume method
[    0.449498] SCSI subsystem initialized
[    0.449564] libata version 3.00 loaded.
[    0.449620] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.449634] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.449664] usbcore: registered new device driver usb
[    0.449772] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.452003] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.452200] reserve RAM buffer: 000000000009e000 - 000000000009ffff
[    0.452203] reserve RAM buffer: 00000000bfd6c000 - 00000000bfffffff
[    0.452207] reserve RAM buffer: 00000000bfe86000 - 00000000bfffffff
[    0.452210] reserve RAM buffer: 00000000bfeec000 - 00000000bfffffff
[    0.452213] reserve RAM buffer: 00000000bff00000 - 00000000bfffffff
[    0.452340] NetLabel: Initializing
[    0.452342] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.452344] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.452355] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.452409] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.452416] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.452423] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.460097] Switching to clocksource hpet
[    0.469331] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.469366] pnp: PnP ACPI init
[    0.469394] ACPI: bus type pnp registered
[    0.470011] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.470015] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.470017] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.470020] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.470023] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.470025] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[    0.470028] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[    0.470031] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[    0.470034] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[    0.470036] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.470039] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.470042] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.470044] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.470047] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.470050] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.470053] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.470055] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.470058] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[    0.470061] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.470064] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.470153] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.470314] pnp 00:01: [io  0x002e-0x002f]
[    0.470316] pnp 00:01: [io  0x004e-0x004f]
[    0.470319] pnp 00:01: [io  0x164e-0x164f]
[    0.470321] pnp 00:01: [io  0x0061]
[    0.470323] pnp 00:01: [io  0x0070]
[    0.470326] pnp 00:01: [io  0x0080]
[    0.470328] pnp 00:01: [io  0x0092]
[    0.470330] pnp 00:01: [io  0x00b2-0x00b3]
[    0.470333] pnp 00:01: [io  0x0063]
[    0.470335] pnp 00:01: [io  0x0065]
[    0.470337] pnp 00:01: [io  0x0067]
[    0.470339] pnp 00:01: [io  0x0800-0x080f]
[    0.470342] pnp 00:01: [io  0x0810-0x0817]
[    0.470344] pnp 00:01: [io  0x0820-0x0823]
[    0.470346] pnp 00:01: [io  0x0400-0x047f]
[    0.470348] pnp 00:01: [io  0x0500-0x057f]
[    0.470351] pnp 00:01: [io  0x0068]
[    0.470353] pnp 00:01: [io  0x006c]
[    0.470356] pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.470358] pnp 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.470360] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    0.470363] pnp 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[    0.470365] pnp 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[    0.470368] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.470370] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.470373] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.470375] pnp 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff]
[    0.470401] pnp 00:01: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.4 BAR 13 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.470488] system 00:01: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.470491] system 00:01: [io  0x0810-0x0817] has been reserved
[    0.470494] system 00:01: [io  0x0820-0x0823] has been reserved
[    0.470497] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.470500] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.470504] system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.470507] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.470511] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[    0.470514] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.470517] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.470520] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.470524] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.470527] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.470530] system 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.470534] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.470546] pnp 00:02: [io  0x0000-0x001f]
[    0.470549] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0091]
[    0.470551] pnp 00:02: [io  0x0093-0x009f]
[    0.470553] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.470556] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.470595] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.470621] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0077]
[    0.470660] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.470730] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[    0.470743] pnp 00:04: [irq 8]
[    0.470745] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.470786] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.470799] pnp 00:05: [io  0x00f0]
[    0.470805] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.470846] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.470868] pnp 00:06: [io  0x0060]
[    0.470871] pnp 00:06: [io  0x0064]
[    0.470877] pnp 00:06: [irq 1]
[    0.470916] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.470945] pnp 00:07: [irq 12]
[    0.470989] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1912 SYN1900 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    0.471183] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.471185] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.471188] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.507939] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.507945] pci 0000:02:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.507954] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.508023] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd6320000-0xd633ffff pref]
[    0.508027] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.508030] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.508035] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.508039] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.508046] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd0020000-0xd003ffff pref]
[    0.508049] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.508052] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.508059] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.508064] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.508073] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.508077] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.508083] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.508089] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.508097] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.508101] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.508108] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.508113] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.508122] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.508129] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.508160] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.508166] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.508178] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.508183] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.508191] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.508196] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.508204] pci 0000:00:1c.4: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.508209] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.508215] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[    0.508225] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.508230] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.508233] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.508236] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.508239] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.508242] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x5000-0x5fff]
[    0.508245] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.508248] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.508251] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x4fff]
[    0.508254] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.508256] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.508259] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.508262] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.508265] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.508268] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.508271] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.508274] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.508277] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.508280] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.508282] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.508285] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.508288] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.508341] NET: Registered protocol family 2
[    0.508423] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.508696] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.509184] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.509404] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.509407] TCP reno registered
[    0.509410] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.509423] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.509521] NET: Registered protocol family 1
[    0.509551] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.509573] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
[    0.509590] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    0.509610] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B disabled
[    0.509624] pci 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.521051] Freeing initrd memory: 13792k freed
[    2.108021] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    2.108145] pci 0000:00:1a.7: PCI INT D disabled
[    2.108188] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    2.108211] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
[    2.108219] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    2.108239] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
[    2.108249] pci 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    2.108271] pci 0000:00:1d.2: PCI INT D disabled
[    2.108289] pci 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    2.108311] pci 0000:00:1d.3: PCI INT C disabled
[    2.108322] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    3.708018] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    3.708131] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
[    3.708151] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    3.708195] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    3.708206] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[    3.708208] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[    3.708671] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    3.708684] type=2000 audit(1348071616.704:1): initialized
[    3.737917] highmem bounce pool size: 64 pages
[    3.737923] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    3.749611] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    3.749690] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    3.750361] fuse init (API version 7.17)
[    3.750481] msgmni has been set to 1681
[    3.750918] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    3.750950] io scheduler noop registered
[    3.750953] io scheduler deadline registered
[    3.750963] io scheduler cfq registered (default)
[    3.751111] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    3.751150] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    3.751209] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    3.751267] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    3.751355] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    3.751412] pcieport 0000:00:1c.1: irq 42 for MSI/MSI-X
[    3.751497] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[    3.751555] pcieport 0000:00:1c.4: irq 43 for MSI/MSI-X
[    3.751670] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    3.751698] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    3.751778] intel_idle: MWAIT substates: 0x22220
[    3.751780] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    3.751857] ACPI: Deprecated procfs I/F for AC is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[    3.751929] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    3.752033] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    3.752039] ACPI: Power Button [PWRB]
[    3.752095] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    3.754040] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    3.754108] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    3.754112] ACPI: Power Button [PWRF]
[    3.754187] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    3.754395] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    3.754431] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    3.754439] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    3.754448] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[    3.761557] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    3.761560] ACPI: Thermal Zone [THRM] (59 C)
[    3.761580] ACPI: Deprecated procfs I/F for battery is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[    3.761590] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    3.761635] ERST: Table is not found!
[    3.761637] GHES: HEST is not enabled!
[    3.761735] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    3.762492] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    3.762513] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    4.116423] isapnp: No Plug & Play device found
[    4.176384] Linux agpgart interface v0.103
[    4.178431] brd: module loaded
[    4.179410] loop: module loaded
[    4.179527] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    4.179540] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.179590] ahci 0000:00:1f.2: irq 44 for MSI/MSI-X
[    4.179677] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[    4.179681] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[    4.179688] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    4.200674] scsi0 : ahci
[    4.200787] scsi1 : ahci
[    4.200883] scsi2 : ahci
[    4.200978] scsi3 : ahci
[    4.201071] scsi4 : ahci
[    4.201165] scsi5 : ahci
[    4.201470] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405100 irq 44
[    4.201475] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405180 irq 44
[    4.201477] ata3: DUMMY
[    4.201479] ata4: DUMMY
[    4.201482] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405300 irq 44
[    4.201486] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405380 irq 44
[    4.202012] Fixed MDIO Bus: probed
[    4.202035] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    4.202037] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    4.202109] PPP generic driver version 2.4.2
[    4.202238] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.202258] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.202274] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[    4.202278] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[    4.202339] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.202370] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[    4.206257] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.206276] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xd6405c00
[    4.220020] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.220168] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.220173] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[    4.220262] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    4.220276] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    4.220280] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    4.220336] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.220364] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    4.224265] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.224282] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6405800
[    4.240020] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.240155] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.240160] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    4.240258] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    4.240275] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    4.240294] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.240303] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[    4.240307] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    4.240362] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    4.240402] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000060e0
[    4.240550] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    4.240555] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    4.240635] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    4.240644] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[    4.240648] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    4.240700] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    4.240740] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000060c0
[    4.240891] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    4.240896] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    4.240978] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    4.240987] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    4.240991] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    4.241050] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    4.241079] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000060a0
[    4.241229] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    4.241234] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241321] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.241331] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    4.241334] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    4.241393] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    4.241422] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00006080
[    4.241566] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    4.241570] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241650] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.241659] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    4.241663] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    4.241716] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    4.241743] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 16, io base 0x00006060
[    4.241889] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    4.241893] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241973] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    4.241982] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    4.241986] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    4.242041] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    4.242083] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00006040
[    4.242230] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    4.242234] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    4.242378] usbcore: registered new interface driver libusual
[    4.242429] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    4.268850] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    4.268857] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    4.269008] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    4.269956] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    4.270098] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    4.270131] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    4.270211] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    4.270302] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    4.270343] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    4.270345] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    4.270348] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    4.270350] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    4.270352] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    4.270354] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    4.270356] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    4.270358] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    4.270360] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    4.270362] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    4.270364] EISA: Detected 0 cards.
[    4.270376] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[    4.270432] cpuidle: using governor ladder
[    4.270523] cpuidle: using governor menu
[    4.270525] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    4.270829] TCP cubic registered
[    4.270973] NET: Registered protocol family 10
[    4.271666] NET: Registered protocol family 17
[    4.271682] Registering the dns_resolver key type
[    4.271705] Using IPI No-Shortcut mode
[    4.271882] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    4.271895] registered taskstats version 1
[    4.284610]   Magic number: 12:414:338
[    4.284649] tty tty59: hash matches
[    4.284723] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-09-19 16:20:17 UTC (1348071617)
[    4.285107] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    4.285109] EDD information not available.
[    4.299083] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    4.520136] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.520170] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.644128] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[    4.692083] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.693188] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS543232L9SA00, FB4OC43C, max UDMA/133
[    4.693195] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    4.694504] ata1.00: configured for UDMA/133
[    4.694743] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54323 FB4O PQ: 0 ANSI: 5
[    4.694892] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    4.694911] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.694948] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.694951] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.694988] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.700060] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.704133] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, RT04, max UDMA/133
[    4.709022] ata6.00: configured for UDMA/133
[    4.714633] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N  RT04 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.719539] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    4.719543] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.719691] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    4.719786] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    4.736834]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    4.737510] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.737552] Freeing unused kernel memory: 712k freed
[    4.737825] Write protecting the kernel text: 5632k
[    4.737888] Write protecting the kernel read-only data: 2324k
[    4.755770] udevd[99]: starting version 175
[    4.845306] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    4.845339] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.845413] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    4.845598] r8169 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[    4.846201] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8102e at 0xf8000000, 00:1e:33:a4:2f:28, XID 14a00000 IRQ 45
[    4.870928] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    4.870932] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    4.871235] sdhci-pci 0000:04:06.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[    4.871253] sdhci-pci 0000:04:06.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    4.872276] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    4.872304] mmc0: no vmmc regulator found
[    4.873332] Registered led device: mmc0::
[    4.875360] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:04:06.1] using DMA
[    4.876158] firewire_ohci 0000:04:06.0: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    4.876166] firewire_ohci 0000:04:06.0: setting latency timer to 64
[    4.940051] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:04:06.0, OHCI v1.10, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[    5.035168] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    5.224398] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    5.224404] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[    5.440146] firewire_core: created device fw0: GUID 00080d1e33a42f28, S400
[    6.493753] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    6.494375] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   11.250943] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   11.457858] Adding 2928636k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2928636k
[   11.472090] udevd[469]: starting version 175
[   12.073502] lp: driver loaded but no devices found
[   12.619240] acpi device:3b: registered as cooling_device3
[   12.619364] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:39/LNXVIDEO:00/input/input4
[   12.619448] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   12.748511] wmi: Mapper loaded
[   12.844442] toshiba_bluetooth: Detected Toshiba ACPI Bluetooth device - installing RFKill handler
[   12.844507] toshiba_bluetooth: Re-enabling Toshiba Bluetooth
[   12.864152] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.19
[   12.865757] input: Toshiba input device as /devices/virtual/input/input5
[   12.897679] Registered led device: toshiba::illumination
[   13.048500] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   13.400543] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   13.438954] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[   13.438958] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   13.439029] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   13.439036] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[   13.439330] [drm] initializing kernel modesetting (RV620 0x1002:0x95C4 0x1179:0xFF1E).
[   13.439359] [drm] register mmio base: 0xD6300000
[   13.439361] [drm] register mmio size: 65536
[   13.441090] ATOM BIOS: TOS_POTOMAC_DDR2
[   13.441111] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
[   13.441114] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000010000000 - 0x000000002FFFFFFF
[   13.443272] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[   13.443275] [drm] RAM width 64bits DDR
[   13.443357] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 430790 kiB.
[   13.443361] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1548172 kiB.
[   13.443363] [TTM] Initializing pool allocator.
[   13.443391] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[   13.443394] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[   13.443412] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   13.443414] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   13.443475] radeon 0000:01:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[   13.443483] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[   13.443519] [drm] radeon: irq initialized.
[   13.443524] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[   13.444211] [drm] Loading RV620 Microcode
[   13.543288] Bluetooth: Core ver 2.16
[   13.543325] NET: Registered protocol family 31
[   13.543328] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   13.543331] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   13.543333] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   13.543339] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   13.688311] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[   13.688825] usbcore: registered new interface driver btusb
[   13.709671] r592 0000:04:06.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   13.709679] r592 0000:04:06.2: setting latency timer to 64
[   13.709788] r592: driver successfully loaded
[   13.804301] Linux video capture interface: v2.00
[   13.806495] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.0, id: 0x1e0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[   13.806501] psmouse serio1: synaptics: Toshiba Satellite A300 detected, limiting rate to 40pps.
[   13.885534] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   13.888499] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[   13.891702] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input7
[   13.891799] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   13.891801] USB Video Class driver (1.1.1)
[   13.917249] Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, in-tree:
[   13.917253] Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[   13.917367] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   13.917395] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   13.917451] iwlwifi 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   13.917488] iwlwifi 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[   13.917531] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[   13.917534] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_base = f809c000
[   13.917536] iwlwifi 0000:03:00.0: HW Revision ID = 0x0
[   13.917758] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[   13.917867] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[   13.918001] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   13.939775] iwlwifi 0000:03:00.0: device EEPROM VER=0x11f, CALIB=0x4
[   13.939778] iwlwifi 0000:03:00.0: Device SKU: 0Xf0
[   13.939793] iwlwifi 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[   14.183151] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
[   14.183415] Registered led device: phy0-led
[   14.183448] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[   14.508566] r852 0000:04:06.3: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   14.508575] r852 0000:04:06.3: setting latency timer to 64
[   14.508654] r852: driver loaded successfully
[   14.573620] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[   14.822008] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[   14.822073] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   14.856231] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[   14.856410] [drm] radeon: ib pool ready.
[   14.856492] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[   14.858250] [drm] Radeon Display Connectors
[   14.858253] [drm] Connector 0:
[   14.858255] [drm]   LVDS
[   14.858258] [drm]   DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
[   14.858260] [drm]   Encoders:
[   14.858262] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[   14.858264] [drm] Connector 1:
[   14.858265] [drm]   VGA
[   14.858268] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[   14.858270] [drm]   Encoders:
[   14.858271] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   14.858273] [drm] Connector 2:
[   14.858275] [drm]   HDMI-A
[   14.858276] [drm]   HPD1
[   14.858279] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[   14.858281] [drm]   Encoders:
[   14.858282] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[   14.858284] [drm] Connector 3:
[   14.858286] [drm]   DIN
[   14.858287] [drm]   Encoders:
[   14.858289] [drm]     TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[   14.858369] [drm] radeon: power management initialized
[   15.176386] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[   15.176390] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   15.176392] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   15.176396] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176399] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176402] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176404] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176407] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.630268] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[   15.630340] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[   15.631386] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   15.710397] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   15.710537] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   16.011144] [drm] fb mappable at 0xC0142000
[   16.011147] [drm] vram apper at 0xC0000000
[   16.011149] [drm] size 4096000
[   16.011151] [drm] fb depth is 24
[   16.011153] [drm]    pitch is 5120
[   16.011323] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   16.011514] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[   16.011547] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   16.011549] drm: registered panic notifier
[   16.011557] [drm] Initialized radeon 2.12.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   16.011609] snd_hda_intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   16.011876] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 49 for MSI/MSI-X
[   16.011912] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[   16.096611] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   16.096704] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[   16.365522] type=1400 audit(1348060829.579:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.365599] type=1400 audit(1348060829.579:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.365665] type=1400 audit(1348060829.579:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.399294] type=1400 audit(1348060829.611:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.399371] type=1400 audit(1348060829.611:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.399436] type=1400 audit(1348060829.611:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.518094] type=1400 audit(1348060829.731:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   16.518170] type=1400 audit(1348060829.731:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   16.518238] type=1400 audit(1348060829.731:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   18.790764] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   19.057768] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   19.427317] init: failsafe main process (912) killed by TERM signal
[   21.187352] ppdev: user-space parallel port driver
[   21.368687] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   21.368691] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   21.434835] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   21.434841] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   21.434843] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   22.189536] type=1400 audit(1348060835.403:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=994 comm="apparmor_parser"
[   22.189910] type=1400 audit(1348060835.403:12): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=994 comm="apparmor_parser"
[   22.317511] type=1400 audit(1348060835.531:13): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.317666] type=1400 audit(1348060835.531:14): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.317759] type=1400 audit(1348060835.531:15): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.337637] type=1400 audit(1348060835.551:16): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper" pid=1026 comm="apparmor_parser"
[   22.846971] type=1400 audit(1348060836.059:17): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/freshclam" pid=1034 comm="apparmor_parser"
[   22.980109] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   22.980338] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   22.982689] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   22.985766] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   23.106347] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   23.109416] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   23.160320] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   23.917487] type=1400 audit(1348060837.131:18): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" pid=1040 comm="apparmor_parser"
[   23.917938] type=1400 audit(1348060837.131:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/telepathy-*" pid=1040 comm="apparmor_parser"
[   24.616639] type=1400 audit(1348060837.831:20): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1049 comm="apparmor_parser"
[   31.079629] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1)
[   31.081681] wlan0: authenticated
[   31.086288] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1)
[   31.091027] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[   31.091032] wlan0: associated
[   31.098502] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   31.491667] audit_printk_skb: 9 callbacks suppressed
[   31.491671] type=1400 audit(1348060844.703:24): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.492897] type=1400 audit(1348060844.707:25): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//launchpad_integration" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.493332] type=1400 audit(1348060844.707:26): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.494386] type=1400 audit(1348060844.707:27): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.495244] type=1400 audit(1348060844.707:28): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//launchpad_integration" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.495675] type=1400 audit(1348060844.707:29): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.496500] type=1400 audit(1348060844.711:30): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.497090] type=1400 audit(1348060844.711:31): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   32.507569] init: isc-dhcp-server pre-start process (1115) terminated with status 127
[   41.212013] wlan0: no IPv6 routers present
[   46.485534] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   46.539392] init: plymouth-stop pre-start process (1829) terminated with status 1
[   91.566565] iwlwifi 0000:03:00.0: Tx aggregation enabled on ra = 00:26:44:7f:00:64 tid = 0


Τα υπόλοιπα σφάλματα δεν είναι κάτι σοβαρό;