Δημοσιεύτηκε: 22 Αύγ 2014, 03:27
από xmarkx
μου πετάει seg fault στο glRasterPos2i(0, 0); μάλλον. Ξέρει κανείς γιατί; :/

Κώδικας: Επιλογή όλων
#include <queue>
#include "global.h"

#include "loadImages.h"
#include "moves.h"

using namespace std;

void init(void) {
   glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);                     // Background color
   glClearDepth(1.0);                           // Background depth value
   
   glMatrixMode(GL_PROJECTION);      // prameter provolhs
   gluOrtho2D(0.0, WIDTH, 0.0, HEIGHT);
}

void keyboardFunc(GLubyte key, GLint xMouse, GLint yMouse) {
   switch (key) {
      case 27:
         exit(1);
         break;
      case 's':
         indexCol -= 30;
         break;
      default:
         break;
   }
   glFlush();
}

void displayImage(void) {
   glRasterPos2i(0, 0);
   glDrawPixels(ROW, COL, GL_LUMINANCE, GL_UNSIGNED_BYTE, spaceship);
   
   glFlush();
}

void displayFunc(void) {
   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

   displayImage();
   
   glutSwapBuffers ( );
   glFlush();
}

int main(int argc, char* argv[]) {
   glutInit(&argc, argv);
   glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
   glutInitWindowSize(WIDTH, HEIGHT);
   glutInitWindowPosition(500, 400);
   glutCreateWindow ("SpaceShip v1.0");

   loadImage();

   init();

   glutDisplayFunc(displayFunc);
   glutKeyboardFunc(keyboardFunc);
   
   glutMainLoop();
return 0;
}