Δημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 17:30
από Nicolaos
Εμφανίζει τα παρακάτω.

Κώδικας: Επιλογή όλων
nicolaos@anonymous:~$ sudo add-apt-repository universe
[sudo] password for nicolaos:
'universe' distribution component is already enabled for all sources.
nicolaos@anonymous:~$ sudo apt-get install python-mechanize python-gi
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package python-mechanize
nicolaos@anonymous:~$ cd /tmp; wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python init.py
--2020-05-19 17:27:53--  https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/master [following]
--2020-05-19 17:27:54--  https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.113.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.113.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’

ubuntu-gr_forum_sig     [ <=>                ]  20.77K   131KB/s    in 0.2s   

2020-05-19 17:27:55 (131 KB/s) - ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’ saved [21268]


Command 'python' not found, did you mean:

  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3

nicolaos@anonymous:/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-1781668$ python forum_signature.py

Command 'python' not found, did you mean:

  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3

nicolaos@anonymous:/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-1781668$