Δημοσιεύτηκε: 22 Μάιος 2020, 19:18
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
joe@joe-desktop:~$ sudo apt install python3-mechanize
[sudo] password for joe:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libjs-sphinxdoc python3-html5lib python3-webencodings
Suggested packages:
  python3-genshi python3-lxml
The following NEW packages will be installed:
  libjs-sphinxdoc python3-html5lib python3-mechanize python3-webencodings
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 393 kB of archives.
After this operation, 2445 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 libjs-sphinxdoc all 1.8.5-7ubuntu3 [97,1 kB]
Get:2 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 python3-webencodings all 0.5.1-1ubuntu1 [11,0 kB]
Get:3 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 python3-html5lib all 1.0.1-2 [84,3 kB]
Get:4 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/universe amd64 python3-mechanize all 1:0.4.5-2 [201 kB]
Fetched 393 kB in 6s (71,1 kB/s)         
Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc.
(Reading database ... 388667 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libjs-sphinxdoc_1.8.5-7ubuntu3_all.deb ...
Unpacking libjs-sphinxdoc (1.8.5-7ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package python3-webencodings.
Preparing to unpack .../python3-webencodings_0.5.1-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking python3-webencodings (0.5.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package python3-html5lib.
Preparing to unpack .../python3-html5lib_1.0.1-2_all.deb ...
Unpacking python3-html5lib (1.0.1-2) ...
Selecting previously unselected package python3-mechanize.
Preparing to unpack .../python3-mechanize_1%3a0.4.5-2_all.deb ...
Unpacking python3-mechanize (1:0.4.5-2) ...
Setting up python3-webencodings (0.5.1-1ubuntu1) ...
Setting up python3-html5lib (1.0.1-2) ...
Setting up libjs-sphinxdoc (1.8.5-7ubuntu3) ...
Setting up python3-mechanize (1:0.4.5-2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...