Δημοσιεύτηκε: 10 Νοέμ 2023, 08:16
από Nicolaos
Τα αποτελέσματα στον τερματικό:

Κώδικας: Επιλογή όλων
nyx@linux:~$ sudo apt install python3-mechanize
[sudo] password for nyx:
Ανάγνωση λιστών πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων... Ολοκληρώθηκε 
Ανάγνωση πληροφοριών κατάστασης... Ολοκληρώθηκε     
το python3-mechanize είναι ήδη η τελευταία έκδοση (1:0.4.8+pypi-5).

Κώδικας: Επιλογή όλων
nyx@linux:~$ cd /tmp; wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python3 init.py
--2023-11-10 07:07:12--  https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master
Εύρεση του github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 302 Found
Τοποθεσία: https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/refs/heads/master [ακολουθεί]
--2023-11-10 07:07:13--  https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/refs/heads/master
Εύρεση του codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 200 OK
Μήκος: μη ορισμένο [application/x-gzip]
Saving to: ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’

ubuntu-gr_forum_sig     [ <=>                ]  20,80K  --.-KB/s    in 0,08s   

2023-11-10 07:07:13 (256 KB/s) - ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’ αποθηκεύεται [21298]

Namespace(debug=False, text_only=False)
Traceback (most recent call last):
  File "/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-f2e7ef7/init.py", line 16, in <module>
    forum_signature_gtk3.main()
  File "/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-f2e7ef7/forum_signature_gtk3.py", line 933, in main
    o = osgrubber(logger=log).returnall()
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-f2e7ef7/forum_signature_gtk3.py", line 752, in __init__
    self.read_grub() # Sets self.oslist array
    ^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-f2e7ef7/forum_signature_gtk3.py", line 821, in read_grub
    with open(grub2_fname) as f:
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^
PermissionError: [Errno 13] Άρνηση πρόσβασης: '/boot/grub/grub.cfg'


Κώδικας: Επιλογή όλων
nyx@linux:/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-f2e7ef7$