Δημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2012, 23:06
από anagnost
Τα αποτελέσματα για τον δισκο μου είναι τα πιο κάτω:


Κώδικας: Επιλογή όλων
anagnost@Dell-Precision-M4300:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD5000BPVT-75HXZT1
Serial Number:    WD-WXB1A51Y6502
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    500.107.862.016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Mon Mar 12 21:56:30 2012 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (12060) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 120) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
SCT capabilities:           (0x7035)   SCT Status supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   206   204   021    Pre-fail  Always       -       691
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       220
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       218
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       219
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       324
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       3
193 Load_Cycle_Count        0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       5889
194 Temperature_Celsius     0x0022   110   106   000    Old_age   Always       -       37
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       167
241 Total_LBAs_Written      0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       517362895
242 Total_LBAs_Read         0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       412162166
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


Τι λέτε είναι εντάξει;