Δημοσιεύτηκε: 18 Νοέμ 2012, 17:25
από Nubuntu
Το Etherpad lite είναι ένας επεξεργαστής κειμένου πραγματικού χρόνου το οποίο σημαίνει ότι πολλαπλοί χρήστες μπορούν να δουλεύουν στο ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα.
Δείτε εδω http://beta.etherpad.org/
Ο οδηγός αυτός βασίστηκε στον οδηγό που έχω γράψει εδω https://help.ubuntu.com/community/Ether ... stallation και είναι πιο απλός για να μην μπερδευτούν νέοι χρήστες.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χρήστη συστήματος τον οποίο θα ονομάσουμε Etherpad
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo adduser --system --home=/opt/etherpad --group etherpad


Εγκατάσταση προαπαιτούμενων προγραμμάτων
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install gzip git-core curl python libssl-dev build-essential abiword python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs npm


Εγκατασταση Etherpad Lite
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo su - etherpad -s /bin/bash
mkdir ~/local
mkdir ~/local/etherpad
cd ~/local/etherpad
git clone git://github.com/ether/etherpad-lite.git
cd etherpad-lite
bin/run.sh

Χωρίς να κλείσετε το τερματικό ανοίξτε τον αγαπημένο σας browser στη διεύθυνση http://localhost:9001/


Etherpad Lite as a service(upstart)
Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το Etherpad Lite να τρέχει σαν υπηρεσία έτσι ώστε να ξεκινάει αυτόματα στο άνοιγμα του server.
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mkdir /var/log/etherpad-lite
sudo chown etherpad /var/log/etherpad-lite
sudo chown -R etherpad /var/log/etherpad-lite
sudo gedit /etc/init/etherpad-lite.conf

Στο κενό έγγραφο που θα ανοίξει επικολλήστε τα παρακάτω, πατήστε αποθήκευση και κλείστε το

Κώδικας: Επιλογή όλων
description "etherpad-lite"


start on started networking
stop on runlevel [!2345]

env EPHOME=/opt/etherpad/local/etherpad/etherpad-lite
env EPLOGS=/var/log/etherpad-lite
env EPUSER=etherpad


pre-start script
    cd $EPHOME
    mkdir $EPLOGS                              ||true
    chown $EPUSER:admin $EPLOGS                ||true
    chmod 0755 $EPLOGS                         ||true
    chown -R $EPUSER:admin $EPHOME/var         ||true
    $EPHOME/bin/installDeps.sh >> $EPLOGS/error.log || { stop; exit 1; }
end script

script
  cd $EPHOME/
  exec su -s /bin/sh -c 'exec "$0" "$@"' $EPUSER -- node node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js \
                        >> $EPLOGS/access.log \
                        2>> $EPLOGS/error.log
end script


Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo start etherpad-litePlugins

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα plugins και ο πιο εύκολος τρόπος για να τα διαχειριστούμε είναι να φτιάξουμε ένα admin χρήστη.
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /opt/etherpad/local/etherpad/etherpad-lite/settings.json

Στο έγγραφο που θα ανοίξει αλλάξτε τα παρακάτω
Κώδικας: Επιλογή όλων
/* Require authorization by a module, or a user with is_admin set, see below. */
  "requireAuthorization": false,

  /* Users for basic authentication. is_admin = true gives access to /admin.
     If you do not uncomment this, /admin will not be available! */
  /*
  "users": {
    "admin": {
      "password": "changeme1",
      "is_admin": true
    },
    "user": {
      "password": "changeme1",
      "is_admin": false
    }
  },
  */

Με
Κώδικας: Επιλογή όλων
  /* Require authorization by a module, or a user with is_admin set, see below. */
  "requireAuthorization": true,

  /* Users for basic authentication. is_admin = true gives access to /admin.
     If you do not uncomment this, /admin will not be available! */
 
"users": {
    "admin": {
      "password": "βαλτετοδικοσαςpasswordεδω",
      "is_admin": true
    },
    "user": {
      "password": "βαλτετοδικοσαςpasswordεδω",
      "is_admin": true
    }
  },

Πατήστε αποθήκευση και κλείστε το έγγραφο
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo restart etherpad-lite

ανοίξτε τον αγαπημένο σας browser στη διεύθυνση http://localhost:9001/admin/plugins


File formats importing and exporting
Το Etherpad Lite εξαρτάται από το AbiWord για το import και export διαφορετικών file formats όπως PDF, ODF και MS Word.
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /opt/etherpad/local/etherpad/etherpad-lite/settings.json

Στο έγγραφο που θα ανοίξει αλλάξτε τα παρακάτω
Κώδικας: Επιλογή όλων
"abiword" : null,

Με
Κώδικας: Επιλογή όλων
"abiword" : "/usr/bin/abiword",

Πατήστε αποθήκευση και κλείστε το έγγραφο


MySQL - Etherpad lite
Το Etherpad-lite χρησιμοποιεί μια απλή βάση δεδομένων την "Dirty.db" που είναι αρκετή για απλή χρήση άλλα όχι για ένα περιβάλλον εργασίας οπότε ανάλογα με τις ανάγκες σας χρησιμοποιήστε η όχι το Mysql που περιπλέκει κάπως τα πράγματα καθώς απαιτεί και αυτό κάποια συντήρηση
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install mysql-server mysql-common mysql-client

Δωστε το root password

Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
mysql -u root -p

create database `etherpad-lite`;

grant all privileges on `etherpad-lite`.* to 'etherpad'@'localhost' identified by 'βαλτετοδικοσαςpasswordεδω';

exit

και
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /opt/etherpad/local/etherpad/etherpad-lite/settings.json

Στο έγγραφο που θα ανοίξει αλλάξτε τα παρακάτω
Κώδικας: Επιλογή όλων
//An Example of MySQL Configuration
 
  "dbType" : "dirty",
  //the database specific settings
  "dbSettings" : {
                   "filename" : "var/dirty.db"
                 },
                 
  /* An Example of MySQL Configuration
   "dbType" : "mysql",
   "dbSettings" : {
                    "user"    : "root",
                    "host"    : "localhost",
                    "password": "",
                    "database": "store"
                  },
  */

Με
Κώδικας: Επιλογή όλων
"dbType" : "mysql",
   "dbSettings" : {
                    "user"    : "etherpad",
                    "host"    : "localhost",
                    "password": "βαλτετοδικοσαςpasswordεδω",
                    "database": "etherpad-lite"
                  },

Πατήστε αποθήκευση και κλείστε το έγγραφο. ανοίξτε τον αγαπημένο σας browser στη διεύθυνση http://localhost:9001/ ώστε να τρέξει το Εtherpad-lite μια φορά με τις καινούριες μας ρυθμίσεις και μετά κλείστε το.
Στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
mysql -u root -p

ALTER DATABASE `etherpad-lite` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

USE `etherpad-lite`;

ALTER TABLE `store` CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

exit

Δείτε και εδώ Ethercalc ένα λογιστικό φύλλο πραγματικού χρόνου
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.p ... 21#p270821
Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα