Δημοσιεύτηκε: 14 Ιουν 2009, 23:57
από sv2evs
μοιάζει να κολάει σε κάποιο σημείο μετά την εντολή synce

Κώδικας: Επιλογή όλων
SynCE sync-engine starting up
2009-06-14 23:56:30,878 DEBUG syncengine : running main loop
2009-06-14 23:56:30,882 DEBUG syncengine : creating SyncEngine object
2009-06-14 23:56:30,906 INFO engine.syncengine.kernel : __init__: connected device found
2009-06-14 23:56:30,906 INFO engine.syncengine.kernel : _CBDeviceConnected: device connected at path /org/synce/odccm/Device/_03A517B6_2011_F12C_426F_0C0AD2600012_
2009-06-14 23:56:30,916 INFO engine.syncengine.kernel :  device WM_sxanthop connected
2009-06-14 23:56:30,916 INFO engine.syncengine.kernel : ProcessAuth : processing authorization for device 'WM_sxanthop'
2009-06-14 23:56:30,917 INFO engine.syncengine.kernel : ProcessAuth: authorization not required for device 'WM_sxanthop'
2009-06-14 23:56:30,917 DEBUG engine.syncengine.kernel : OnConnect: setting up RAPI session
** Message: Hal reports no devices connected
2009-06-14 23:56:30,950 DEBUG engine.syncengine.kernel : OnConnect: Attempting to bind partnerships
2009-06-14 23:56:30,951 INFO engine.partnerships.Partnerships : AttemptToBind: Reading partnerships and looking for host binding
2009-06-14 23:56:30,951 INFO engine.partnerships.Partnerships : ClearDevicePartnerships: clearing all device partnership info
2009-06-14 23:56:30,951 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: reading partnerships from device registry
2009-06-14 23:56:30,974 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: read partnership ID = 1550856832, Hostname = SPIROS
2009-06-14 23:56:30,974 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : _read_device: Adding entry
2009-06-14 23:56:30,996 WARNING engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: Error getting partnership key 2 from device registry: 2
2009-06-14 23:56:31,014 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: querying synchronization source information from device
2009-06-14 23:56:31,015 DEBUG engine.xmlutil : _config_query: CeProcessConfig request is
<wap-provisioningdoc>
  <characteristic type="Sync">
    <characteristic-query recursive="false" type="Sources"/>
  </characteristic>
</wap-provisioningdoc>
2009-06-14 23:56:31,263 DEBUG engine.xmlutil : _config_query: CeProcessConfig response is
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wap-provisioningdoc>
  <characteristic type="Sync">
    <characteristic recursive="false" type="Sources">
      <characteristic type="{C23B161F-71D0-415A-B552-52E3A211790D}"/>
    </characteristic>
  </characteristic>
</wap-provisioningdoc>

2009-06-14 23:56:31,264 DEBUG engine.xmlutil : _config_query: CeProcessConfig request is
<wap-provisioningdoc>
  <characteristic type="Sync">
    <characteristic type="Sources">
      <characteristic-query type="{C23B161F-71D0-415A-B552-52E3A211790D}"/>
    </characteristic>
  </characteristic>
</wap-provisioningdoc>
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 930: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,024 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: read source GUID = {C23B161F-71D0-415A-B552-52E3A211790D}, Hostname = SPIROS, Description = Windows PC 2
2009-06-14 23:56:32,024 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: source matches partnerhip from registry.  Initializing partnership
2009-06-14 23:56:32,026 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: querying partnerhip synchronization items (providers)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,027 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,027 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 0
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,028 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,028 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 4
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,029 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,029 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 7
2009-06-14 23:56:32,029 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: found provider Media
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,030 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,030 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 6
2009-06-14 23:56:32,030 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: found provider E-mail
2009-06-14 23:56:32,031 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,031 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 2
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,031 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,032 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 1
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/logging/__init__.py", line 773, in emit
    stream.write(fs % msg.encode("UTF-8"))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 104: ordinal not in range(128)
2009-06-14 23:56:32,037 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider is enabled
2009-06-14 23:56:32,037 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : ReadDevicePartnerships: provider ID is 3
2009-06-14 23:56:32,043 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : AttemptToBind: No valid host bindings found for any device partnership
2009-06-14 23:56:32,043 DEBUG engine.partnerships.Partnerships : AttemptToBind: setting current partnership to None
2009-06-14 23:56:32,067 DEBUG engine.syncengine.kernel : OnConnect: No valid partnership bindings are available, please create one (org.synce.SyncEngine.Error.NoBoundPartnership: )
2009-06-14 23:56:32,067 DEBUG syncengine : installing signal handlers