Δημοσιεύτηκε: 16 Αύγ 2008, 02:10
από sudobash
Το SSH (Secure Shell) είναι ένα πρωτόκολλο για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών. Θα δούμε έναν τρόπο ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά να πληκτρολογούμε τον κωδικό μας για να συνδεθούμε στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εφόσον ο τρόπος αυτός βασίζεται στη μέθοδο διαπίστευσης με δημόσιο κλειδί, αρχικά δημιουργούμε ένα ζεύγος δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού.

Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh-keygen -t rsa


Η επιλογή “-t rsa” υποδεικνύει ότι θα παραχθούν κλειδιά για SSH έκδοσης 2 χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο RSA. Έτσι δημιουργούνται δύο αρχεία στον φάκελο .ssh (βρίσκεται μέσα στον φάκελο home), το id_rsa και το id_rsa.pub.

Αντιγράφουμε το αρχείο id_rsa.pub στον φάκελο .ssh του απομακρυσμένου υπολογιστή που θέλουμε να συνδεθούμε με όνομα αρχείου “authorized_keys″.

Σημείωση: σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπολογιστές από τους οποίους θέλουμε να συνδεθούμε στον απομακρυσμένο υπολογιστή, πρέπει να προσθέσουμε τα περιεχόμενα του αρχείου id_rsa.pub του υπολογιστή αυτού σαν μία γραμμή στο αρχείο authorized_keys του απομακρυσμένου υπολογιστή. Επίσης πρέπει να αλλάξουμε τα permissions του αρχείου authorized_keys, ώστε να μη μπορεί να αλλαχθεί.

Κώδικας: Επιλογή όλων
chmod 644 authorized_keys


Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με ssh στον απομακρυσμένο υπολογιστή χωρίς τη χρήση κωδικού!