Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.  Το θέμα επιλύθηκε

...hardware-drivers για desktops & laptops

Συντονιστής: adem1

Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 10 Ιαν 2018, 01:59

Χαιρετώ την κοινότητα.

Έχω το παλιό αλλά γερό (κατ' εμέ) laptop HP Pavilion dv5 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά ( όπως αρέσουν σε εσάς ) :
Κώδικας: Επιλογή όλων
1 debian 8.10 3.16.0-4-amd64 64bit (en_US.UTF-8, GNOME default)
2 Intel Core2 Duo CPU P8600 2.40GHz ‖ RAM 5983 MiB ‖ Quanta 3603 - HP Pavilion dv5 Notebook PC
3 nVidia G96M [GeForce 9600M GT] [10de:0649] {nvidia}
4 wlan1: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection [8086:4237] ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 02)


Αλλά και γενικότερα...
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ inxi -Fx

System:    Host: UserPc Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4) Console: tty 0
           Distro: Debian GNU/Linux 8
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv5 Notebook PC v: F.0C serial: CNF8421Q1Z
           Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20 serial: CNF8421Q1Z Bios: Hewlett-Packard v: F.0C date: 09/18/2008
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 9575
           Clock Speeds: 1: 800 MHz 2: 2400 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.org 1.16.4 driver: nvidia tty size: 211x54 Advanced Data: N/A for root out of X
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 6000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: down mac: 00:23:8b:14:f3:54
           Card-2: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
           driver: iwlwifi v: in-tree: bus-ID: 02:00.0
           IF: wlan1 state: up mac: 00:21:5d:a3:b9:fe
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (79.2% used) ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2BW12 size: 120.0GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 106G used: 85G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.90GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A gpu: 0.0:46C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 175 Uptime: 7 min Memory: 909.1/5983.2MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dmidecode
# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.4 present.
25 structures occupying 1083 bytes.
Table at 0x000E5380.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
   Vendor: Hewlett-Packard
   Version: F.0C
   Release Date: 09/18/2008
   ROM Size: 1024 kB
   Characteristics:
      PCI is supported
      BIOS is upgradeable
      BIOS shadowing is allowed
      Boot from CD is supported
      Selectable boot is supported
      BIOS ROM is socketed
      EDD is supported
      Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
      Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
      5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
      5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
      3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
      3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
      8042 keyboard services are supported (int 9h)
      CGA/mono video services are supported (int 10h)
      ACPI is supported
      USB legacy is supported
      Targeted content distribution is supported
   BIOS Revision: 15.0
   Firmware Revision: 2.32

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
   Manufacturer: Hewlett-Packard
   Product Name: HP Pavilion dv5 Notebook PC
   Version: F.0C
   Serial Number: CNF8421Q1Z
   UUID: 434E4638-3432-3151-315A-00238B14F354
   Wake-up Type: Power Switch
   SKU Number: FT139EA#B1A
   Family: 103C_5335KV

Handle 0x0002, DMI type 2, 16 bytes
Base Board Information
   Manufacturer: Quanta
   Product Name: 3603
   Version: 02.20
   Serial Number: CNF8421Q1Z
   Asset Tag: Base Board Asset Tag
   Features:
      Board is a hosting board
      Board is replaceable
   Location In Chassis: Base Board Chassis Location
   Chassis Handle: 0x0003
   Type: Motherboard
   Contained Object Handles: 0

Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
   Manufacturer: Quanta
   Type: Notebook
   Lock: Not Present
   Version: N/A
   Serial Number: None
   Asset Tag: Not Specified
   Boot-up State: Safe
   Power Supply State: Safe
   Thermal State: Safe
   Security Status: None
   OEM Information: 0x0000020C
   Height: Unspecified
   Number Of Power Cords: 1
   Contained Elements: 0
   SKU Number: Not Specified

Handle 0x0004, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express Graphic X16
   Type: x16 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 0
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x0005, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express-0
   Type: x1 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 0
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x0006, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express-1
   Type: x1 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 1
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x0007, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express-2
   Type: x1 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 2
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x0008, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express-3
   Type: x1 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 3
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x0009, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express-4
   Type: x1 PCI Express
   Current Usage: Available
   Length: Other
   ID: 4
   Characteristics:
      PME signal is supported
      Hot-plug devices are supported

Handle 0x000A, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
   Type: Video
   Status: Enabled
   Description:   

Handle 0x000B, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
   String 1: $HP$
   String 2: LOC#B1A
   String 3: ABS 70/71 79 7A 7B 7C

Handle 0x000C, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
   Area Length: 32672 bytes
   Header Start Offset: 0x0000
   Data Start Offset: 0x0000
   Access Method: General-purpose non-volatile data functions
   Access Address: 0x0000
   Status: Valid, Not Full
   Change Token: 0x12345678
   Header Format: OEM-specific
   Supported Log Type Descriptors: 3
   Descriptor 1: POST memory resize
   Data Format 1: None
   Descriptor 2: POST error
   Data Format 2: POST results bitmap
   Descriptor 3: Log area reset/cleared
   Data Format 3: None

Handle 0x000D, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
   Status: No errors detected

Handle 0x000E, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
   Socket Designation: CPU
   Type: Central Processor
   Family: Pentium M
   Manufacturer: Intel(R) Corporation
   ID: 76 06 01 00 FF FB EB BF
   Signature: Type 0, Family 6, Model 23, Stepping 6
   Flags:
      FPU (Floating-point unit on-chip)
      VME (Virtual mode extension)
      DE (Debugging extension)
      PSE (Page size extension)
      TSC (Time stamp counter)
      MSR (Model specific registers)
      PAE (Physical address extension)
      MCE (Machine check exception)
      CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
      APIC (On-chip APIC hardware supported)
      SEP (Fast system call)
      MTRR (Memory type range registers)
      PGE (Page global enable)
      MCA (Machine check architecture)
      CMOV (Conditional move instruction supported)
      PAT (Page attribute table)
      PSE-36 (36-bit page size extension)
      CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
      DS (Debug store)
      ACPI (ACPI supported)
      MMX (MMX technology supported)
      FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
      SSE (Streaming SIMD extensions)
      SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
      SS (Self-snoop)
      HTT (Multi-threading)
      TM (Thermal monitor supported)
      PBE (Pending break enabled)
   Version: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P8600  @ 2.40GHz
   Voltage: 1.6 V
   External Clock: 1066 MHz
   Max Speed: 2400 MHz
   Current Speed: 2400 MHz
   Status: Populated, Enabled
   Upgrade: <OUT OF SPEC>
   L1 Cache Handle: 0x0011
   L2 Cache Handle: 0x000F
   L3 Cache Handle: Not Provided
   Serial Number: Not Specified
   Asset Tag: FFFF
   Part Number: Not Specified

Handle 0x000F, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
   Socket Designation: L2 Cache
   Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
   Operational Mode: Write Back
   Location: Internal
   Installed Size: 3072 kB
   Maximum Size: 3072 kB
   Supported SRAM Types:
      Synchronous
   Installed SRAM Type: Synchronous
   Speed: Unknown
   Error Correction Type: Single-bit ECC
   System Type: Unified
   Associativity: 24-way Set-associative

Handle 0x0010, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
   Socket Designation: L1 Cache
   Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
   Operational Mode: Write Back
   Location: Internal
   Installed Size: 32 kB
   Maximum Size: 32 kB
   Supported SRAM Types:
      Synchronous
   Installed SRAM Type: Synchronous
   Speed: Unknown
   Error Correction Type: Single-bit ECC
   System Type: Instruction
   Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0011, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
   Socket Designation: L1 Cache
   Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
   Operational Mode: Write Back
   Location: Internal
   Installed Size: 32 kB
   Maximum Size: 32 kB
   Supported SRAM Types:
      Synchronous
   Installed SRAM Type: Synchronous
   Speed: Unknown
   Error Correction Type: Single-bit ECC
   System Type: Data
   Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0012, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
   Location: System Board Or Motherboard
   Use: System Memory
   Error Correction Type: None
   Maximum Capacity: 8 GB
   Error Information Handle: Not Provided
   Number Of Devices: 2

Handle 0x0013, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 4096 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM0
   Bank Locator: BANK 0
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: Micron
   Serial Number: 1A8375B3
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3

Handle 0x0014, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
   Starting Address: 0x00000000000
   Ending Address: 0x000FFFFFFFF
   Range Size: 4 GB
   Physical Device Handle: 0x0013
   Memory Array Mapped Address Handle: 0x0017
   Partition Row Position: 2
   Interleave Position: 1
   Interleaved Data Depth: 1

Handle 0x0015, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 2048 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM2
   Bank Locator: BANK 2
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: AD00000000000000
   Serial Number: 42225711
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: 111111111111111111111111111111111111

Handle 0x0016, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
   Starting Address: 0x00000000000
   Ending Address: 0x0007FFFFFFF
   Range Size: 2 GB
   Physical Device Handle: 0x0015
   Memory Array Mapped Address Handle: 0x0017
   Partition Row Position: 2
   Interleave Position: 2
   Interleaved Data Depth: 1

Handle 0x0017, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
   Starting Address: 0x00000000000
   Ending Address: 0x0017FFFFFFF
   Range Size: 6 GB
   Physical Array Handle: 0x0012
   Partition Width: 2

Handle 0x0018, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Με τις παρακάτω πληροφορίες για την μνήμη του ( προς το παρών 6 GB RAM ) :
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          5.8G       4.0G       1.8G        29M       303M       2.0G
-/+ buffers/cache:       1.7G       4.2G
Swap:         4.6G         0B       4.6G
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dmidecode --type memory

# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.4 present.

Handle 0x0012, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
   Location: System Board Or Motherboard
   Use: System Memory
   Error Correction Type: None
   Maximum Capacity: 8 GB
   Error Information Handle: Not Provided
   Number Of Devices: 2

Handle 0x0013, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 4096 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM0
   Bank Locator: BANK 0
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: Micron
   Serial Number: 1A8375B3
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3

Handle 0x0015, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 2048 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM2
   Bank Locator: BANK 2
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: AD00000000000000
   Serial Number: 42225711
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: 111111111111111111111111111111111111
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ cat /proc/meminfo

MemTotal:        6126760 kB
MemFree:         3206344 kB
MemAvailable:    5112196 kB
Buffers:          135340 kB
Cached:          1865260 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          2150924 kB
Inactive:         459888 kB
Active(anon):     611192 kB
Inactive(anon):    18288 kB
Active(file):    1539732 kB
Inactive(file):   441600 kB
Unevictable:          16 kB
Mlocked:              16 kB
SwapTotal:       4789244 kB
SwapFree:        4789244 kB
Dirty:                 8 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        610228 kB
Mapped:           278672 kB
Shmem:             19268 kB
Slab:             210332 kB
SReclaimable:     177912 kB
SUnreclaim:        32420 kB
KernelStack:        6112 kB
PageTables:        22828 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     7852624 kB
Committed_AS:    3424600 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      122692 kB
VmallocChunk:   34359612924 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      130656 kB
DirectMap2M:     6158336 kB
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ lshw -class memory

  *-memory               
       description: System memory
       physical id: 0
       size: 5983MiB
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ vmstat -s

      6126760 K total memory
      2922880 K used memory
      2153432 K active memory
       459808 K inactive memory
      3203880 K free memory
       135392 K buffer memory
      1867404 K swap cache
      4789244 K total swap
            0 K used swap
      4789244 K free swap
         7976 non-nice user cpu ticks
         3954 nice user cpu ticks
         2324 system cpu ticks
        42324 idle cpu ticks
         1998 IO-wait cpu ticks
            7 IRQ cpu ticks
          180 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
      2003137 pages paged in
        35184 pages paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
       263704 interrupts
      1085217 CPU context switches
   1515529111 boot time
         2078 forksΚαι όπως έχετε ήδη καταλάβει, προς το παρών έχω 6 GB RAM ( 1x4 & 1x2 ) και θέλω να επεκτείνω την RAM του, ώστε να την κάνω 8 GB.
Από ότι φαίνεται μπορεί να αναγνωρίσει/σηκώσει 8 GB RAM, σωστά ;

Παρήγγειλα λοιπόν μια κάρτα μνήμης ( μέσω ebay από έναν Κινέζο ) των 4 GB που από τα χαρακτηριστικά και έπειτα και από την επιβεβαίωση του ίδιου του πωλητή θα ήταν συμβατή. Έπειτα από καιρό έφτασε στα χέρια μου, την έβαλα στο laptop και άνοιξε κανονικότατα ο υπολογιστής! Όλως χαρά είδα πως την αναγνωρίζει μια χαρά! Βλέπει το σύστημα πως έχω πλέον 8 GB RAM.
Σας παραθέτω ξανά τα στοιχεία που βλέπω έχοντας συνδεδεμένη την νέα RAM :

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          8003        651       7351         14         41        276
-/+ buffers/cache:        334       7668
Swap:         4676          0       4676
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dmidecode --type memory
# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.4 present.

Handle 0x0012, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
   Location: System Board Or Motherboard
   Use: System Memory
   Error Correction Type: None
   Maximum Capacity: 8 GB
   Error Information Handle: Not Provided
   Number Of Devices: 2

Handle 0x0013, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 4096 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM0
   Bank Locator: BANK 0
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: Micron
   Serial Number: 1A8375B3
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3

Handle 0x0015, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0012
   Error Information Handle: Not Provided
   Total Width: 64 bits
   Data Width: 64 bits
   Size: 4096 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: None
   Locator: DIMM2
   Bank Locator: BANK 2
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: 800 MHz
   Manufacturer: Micron
   Serial Number: 1A88DAAA
   Asset Tag: Unknown
   Part Number: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        8195232 kB
MemFree:         7527576 kB
MemAvailable:    7679780 kB
Buffers:           42020 kB
Cached:           282880 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           317968 kB
Inactive:         219272 kB
Active(anon):     213368 kB
Inactive(anon):    13816 kB
Active(file):     104600 kB
Inactive(file):   205456 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:       4789244 kB
SwapFree:        4789244 kB
Dirty:                20 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        212352 kB
Mapped:           156204 kB
Shmem:             14840 kB
Slab:              48420 kB
SReclaimable:      22184 kB
SUnreclaim:        26236 kB
KernelStack:        3488 kB
PageTables:        11628 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     8886860 kB
Committed_AS:    1490460 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      122692 kB
VmallocChunk:   34359612924 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      104032 kB
DirectMap2M:     8282112 kB
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ lshw -class memory
  *-memory               
       description: System memory
       physical id: 0
       size: 8003MiB
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ vmstat -s
      8195232 K total memory
       671624 K used memory
       321088 K active memory
       220148 K inactive memory
      7523608 K free memory
        43640 K buffer memory
       285164 K swap cache
      4789244 K total swap
            0 K used swap
      4789244 K free swap
          888 non-nice user cpu ticks
            0 nice user cpu ticks
          756 system cpu ticks
        19043 idle cpu ticks
          382 IO-wait cpu ticks
            0 IRQ cpu ticks
           24 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
       315328 pages paged in
         3752 pages paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
        30771 interrupts
        87350 CPU context switches
   1515539474 boot time
         1611 forks
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ inxi -Fx
System:    Host: UserPc Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4) Console: tty 0
           Distro: Debian GNU/Linux 8
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv5 Notebook PC v: F.0C serial: CNF8421Q1Z
           Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20 serial: CNF8421Q1Z Bios: Hewlett-Packard v: F.0C date: 09/18/2008
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 9576
           Clock Speeds: 1: 2400 MHz 2: 800 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.org 1.16.4 driver: nvidia tty size: 211x54 Advanced Data: N/A for root out of X
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 6000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: down mac: 00:23:8b:14:f3:54
           Card-2: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
           driver: iwlwifi v: in-tree: bus-ID: 02:00.0
           IF: wlan1 state: up mac: 00:21:5d:a3:b9:fe
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (79.4% used) ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2BW12 size: 120.0GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 106G used: 85G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.90GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A gpu: 0.0:60C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 147 Uptime: 1 min Memory: 341.3/8003.2MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28Εικόνες από τις RAM. Στα αριστερά βρίσκεται η παλιά 2 GB RAM και από δεξιά η καινούρια 4 GB RAM.
Και εδώ όμως δυστυχώς, είναι η ώρα που φτάνει το κακό αλλά. Αλλά δυστυχώς κάτι δε πάει καλά με την νέα RAM, δεν ξέρω τι συμβαίνει αλλά έπειτα από λίγη ώρα ( εφόσον ανοίξω και μια - δύο εφαρμογές ) κλείνει ο υπολογιστής απότομα. Παραπάνω από 20 λεπτά ( μπορεί να λέω και πολύ ) δεν έχει καταφέρει να παραμείνει ανοιχτός με την νέα RAM. Και δυστυχώς δεν έχω να σας αναφέρω τίποτα παραπάνω από αυτό που σας είπα. Κλείνει απότομο. Αν τον ξανά ανοίξω πάμε πάλι για λίγο, για 5-10 λεπτά και έπειτα πάλι τα ίδια και μερικές φορές που τον ανοίγω αμέσως μετά την κατάρρευση του, ακόμη δεν προλαβαίνει να φορτώσει το Debian και κλείνει... :-x
Καθώς είχα κάνει ssh σύνδεση από τον σταθερό μου υπολογιστή, είχα ανοιχτό το htop και περίμενα την κατάρρευση του. Την στιγμή λοιπόν της κατάρρευσης είχε αυτή την εικόνα ( μόλις είχε χαθεί ssh σύνδεση ):


Μόλις βάλω την παλιά του RAM όλα λειτουργούν μια χαρά. Όλα άψογα για όσο χρονικά διάστημα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Τι έχετε να πείτε ; Ποια η άποψη σας ;
Όντως η RAM φταίει, αλλά γιατί; Μπορώ άραγε να κάνω κάτι ;

Ευχαριστώ.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 441
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό Maras » 10 Ιαν 2018, 15:05

Τρέξε ένα memory test για να κάνεις έναν έλεγχο της καινούριας μνήμης.
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 715
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό lepidas » 10 Ιαν 2018, 17:58

δεν ειναι συμβατη η μνημη
Άβαταρ μέλους
lepidas
superbTUX
superbTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3326
Εγγραφή: 11 Μάιος 2011, 11:10
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 11 Ιαν 2018, 08:58

@lepidas : Δε νομίζω να μην είναι απλά συμβατή. Τότε δε θα μου την αναγνώριζε καν, έτσι δεν είναι;

A! Ξέχασα να αναφέρω πως από τις πολλές απότομες καταρρεύσεις του λειτουργικού ( κυρίως μάλλον όταν το άνοιγα και δε προλάβαινε να φορτώσει καν όλο το Debian ) κάποια στιγμή μου έβγαλε ένα μενού το laptop και είχε ως επιλογή για «Memory Test» ( δεν ήταν του GRUB, ήταν της HP και είχε και κάτι άλλες επιλογές για το BIOS. Έμπαση περιπτώσει, έκανα εκείνο το τεστ και δεν έδειξε τίποτα )

@Maras
Να σαι καλά, πολύ καλή η ιδέα σου.
Έκανα λοιπόν εγκατάσταση στο Debian το «memtest86» ( διότι δεν είναι εξ αρχής εγκατεστημένο ) και αρχικά το έτρεξα μέσω του γραφικού περιβάλλοντός. Ενώ όλα πήγαιναν καλά ( άρχισα να ανησυχώ κιόλας - διότι τι άλλο θα έφταιγε τότε.. ), ε προς το τέλος του τεστ πάλι κατέρρευσε - έκλεισε ο υπολογιστής. Οπότε στην επανεκκίνηση από το GRUB μενού που πλέον εμφάνιζε και τις επιλογές του «memtest86», επέλεξα την εξής επιλογή :

και έπειτα μου έδειξε αυτό :


και άρχισε τις δοκιμές.... από εχθές μέχρι σήμερα... και συνεχίζει.. ( 16 ώρες και 16 λεπτά αυτή τη στιγμή που γράφω ) και μου έχει εμφανίσει αυτά τα προβλήματα μέχρι στιγμής :


Να το αφήσω να συνεχίζει τις δοκιμές/ελέγχους ; Έχει νόημα; ( όχι τίποτε άλλο, αλλά αυτό φαίνεται να μη τελειώνει ποτέ, θα μου κάψει το καημένο το laptop :P :oops: )

Ευχαριστώ.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 441
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό lepidas » 11 Ιαν 2018, 09:11

Τώρα στο slot έχει 4gb απο την "μαμά" μνήμη και 4gb απο την ebay μνημη, σωστα? βγάλε μόνο την "μαμά" και δες πως θα πάει, στη συνέχεια κάνε δοκιμή μόνο με τη μαμά μνήμη πάνω να δεις πως θα πάει, μια μνήμη τη φορά δηλαδή.
Μόνο πρόσεξε το κύριο slot να είναι γεμάτο, δηλαδή αν υπάρχει μόνο μια κάρτα τότε ο υπολογιστής περιμένει να βρει αυτη την μια κάρτα στο συγκεκριμένο slot αλλιως δεν ανοιγει το pc.
Άβαταρ μέλους
lepidas
superbTUX
superbTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3326
Εγγραφή: 11 Μάιος 2011, 11:10
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 11 Ιαν 2018, 09:53

Έχεις δίκιο, από την βιασύνη μου δε το σκέφτηκα... Θα έπρεπε να το είχα κάνει αυτό τώρα ( να είχα αφήσει μέσα μόνο την νέα RAM, διότι ελέγχει χωρίς λόγο και την άλλη που δεν έχει πρόβλημα.. ).

Εντωμεταξύ για να είμαι ειλικρινής και ξεκάθαρος, το laptop από την μαμά του ήταν με 2x2 GB μνήμες ( σύνολο 4 GB RAM ). Πέρυσι αγόρασα πάλι μέσω ebay ( αλλά από Ευρώπη ) την πρώτη 4 GB και την έβαλα ( είναι αυτή που λες @lepidas ως "μαμίσια" ) και τώρα πήρα την δεύτερη ( αυτή που φαίνεται να έχει πρόβλημα ). Αυτή την αγόρασα από άλλο πωλητή ( από Κίνα ) διότι δυστυχώς αυτός που αγόρασα την πρώτη 4 GB RAM πλέον δεν είχε άλλες.

Όσο για τι δοκιμές που λες να κάνω, έχω κάνει σχεδόν παρόμοιες. Δεν έχω κάνει δοκιμές & ελέγχους με το «memtest86», αλλά όταν άρχισε να κλείνει το laptop στα καλά καθούμενα ( από όταν έβαλα την νέα RAM ), την υποψιάστηκα και έτσι την έβγαζα και έκανα την δουλειά μου απροβλημάτιστα με τις RAM που είχα μέχρι τώρα. Με το που έβαζα την νέα RAM πάλι τα ίδια, μόλις άνηγα 3-4 εφαρμογές - μπαμ και κάτω το laptop - . :wtf: :twisted: :evil:
Οπότε μετά για αυτό και άνοιξα αυτό το θέμα εδώ, είμαι σχεδόν σίγουρος πως η καινούρια RAM φταίει και τίποτε άλλο. Το βλέπουμε άλλωστε και από τα παραπάνω αποτελέσματα του «memtest86» ( το οποίο ακόμη να σταματήσει - 17Ω:12Λ μέχρι τώρα )
Αλλά παρόλα αυτά θέλω να ακούσω τις απόψεις και να το συζητήσουμε, να διαπιστώσουμε όλοι μαζί και να συμφωνήσουμε στο τι φταίει.

Πάντως αυτά τα σφάλματα που παρουσιάζει το «memtest86», είναι σφάλματα σε συγκεκριμένες περιοχές της μνήμης, σωστά; Αυτά τώρα είναι διαλυμένες περιοχές - είναι εκ κατασκευής λάθη;
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 441
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό lepidas » 11 Ιαν 2018, 13:29

Δε χρειάζεται να γίνει κάποια συζήτηση ούτε memtest, απο τη στιγμη που βαζεις μια μνημη και εχεις προβλημα τοτε εχει η μνημη προβλημα και δε προκειται να λυθει με αυτη τη μνημη.
Επίσης να ξέρεις οτι αυτά τυχαίνουν με τις μνήμες (μου είχε συμβεί μια φορά, απο τότε ελέγχω πάρα πολύ καλά), πριν αγοράσεις ήσουν σίγουρος οτι θα λειτουργούσε? έλεγξες τη συμβατότητα? Υπάρχουν κάποια online εργαλεια που το κάνουν αυτό και σου προτείνουν τι ακριβώς πρέπει να αγοράσεις.
Με λίγα λόγια δε μπορεί κάποιος να αγοράσει έτσι απλά μια μνήμη λαπτοπ, μακάρι να ήταν έτσι.....
Άβαταρ μέλους
lepidas
superbTUX
superbTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3326
Εγγραφή: 11 Μάιος 2011, 11:10
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Ιαν 2018, 14:06

Το memtest δεν θα σταματήσει για κάνει πολλά περάσματα για να διαπιστώσει προβλήματα. Από τη στιγμή που σου έβγαλε κάτω προβλήματα, έχει θέματα η RAM. Σταμάτησε το εσύ.
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 715
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 12 Ιαν 2018, 00:33

χαχαχαχ όντως γιατί να μην τυχαίνουν.. Συμφωνώ απόλυτα, απλώς δε το περίμενα και εγώ ( άδικα βέβαια γιατί η ιστορία δείχνει πως πολλές φορές τα στραβά σε εμένα κάθονται :P )
Όσο για την ερώτηση :
lepidas έγραψε:πριν αγοράσεις ήσουν σίγουρος οτι θα λειτουργούσε? έλεγξες τη συμβατότητα?

Τι να σου πω, σίγουρος πως θα παίζει 100% δεν μπορείς να είσαι ποτέ, μέχρις ότου την προσθέσεις και μάλιστα ( όπως βλέπουμε ) να κάνεις και όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές και να διαπιστώσεις πως όντως δεν έχει πρόβλημα.. Αλλά βεβαίως και κοίταξα να υπάρχει συμβατότητα φίλε. Δεν είμαι τόσο τυχαίος ή άσχετος, όπως είπα άλλωστε το παρελθόν έχω ξανά αγοράσει RAM. Ευχαριστώ πάντως.

lepidas έγραψε:Υπάρχουν κάποια online εργαλεια που το κάνουν αυτό και σου προτείνουν τι ακριβώς πρέπει να αγοράσεις.

Σε ποια online εργαλεία αναφέρεσαι, συγκεκριμένα ;

Maras έγραψε:Το memtest δεν θα σταματήσει για κάνει πολλά περάσματα για να διαπιστώσει προβλήματα. Από τη στιγμή που σου έβγαλε κάτω προβλήματα, έχει θέματα η RAM. Σταμάτησε το εσύ.

Α! πες το βρε φίλε και δε το ήξερα! ( Έχει κοντά 32 ώρες λειτουργίας :P ) :


Λυπάμαι πολύ, δε περίμενα πως θα ήταν ελαττωματικό το προϊόν. :(
Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 441
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα έπεται από επέκταση της μνήμης RAM.

Δημοσίευσηαπό lepidas » 12 Ιαν 2018, 10:42

Αυτά που κοιτάζω πριν αναβάθμιση μνήμης είναι αυτα τα 4
https://www.kingston.com/en/memory/search/options
https://www.transcend-info.com/Support/compatibility
http://uk.crucial.com/gbr/en/advisor
http://www.corsair.com/en-us/memory-finder

εσυ προφανώς έχεις αυτό το φορητό HP Pavilion DV5-1199EG
transcend και crucial δεν βλεπω υποστήριξη μάλλον λόγο παλαιότητας, όμως..
https://www.kingston.com/en/memory/sear ... odel=52111
http://www2.corsair.com/configurator/ne ... &id=755554
Στο corsair για 1Χ4gb μπορείς να δεις τα tech specs, με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορείς να βρείς και άλλες συμβατές μνήμες απο άλλη μάρκα, δηλαδη θα ψαχνεις για μνημη με αυτά τα χαρακτηριστικά οτι μαρκα να'ναι.
Άβαταρ μέλους
lepidas
superbTUX
superbTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3326
Εγγραφή: 11 Μάιος 2011, 11:10
Εκτύπωση

Επόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Desktops & Laptops