Σελίδα 38 από 38

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 05:13
από Nicolaos
Λυπάμαι. :(

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 10:57
από the_eye
Ξαναδώσε το σφάλμα, που σου βγάζει.

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 17:30
από Nicolaos
Εμφανίζει τα παρακάτω.

Κώδικας: Επιλογή όλων
nicolaos@anonymous:~$ sudo add-apt-repository universe
[sudo] password for nicolaos:
'universe' distribution component is already enabled for all sources.
nicolaos@anonymous:~$ sudo apt-get install python-mechanize python-gi
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package python-mechanize
nicolaos@anonymous:~$ cd /tmp; wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python init.py
--2020-05-19 17:27:53--  https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/master [following]
--2020-05-19 17:27:54--  https://codeload.github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/legacy.tar.gz/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.113.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.113.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’

ubuntu-gr_forum_sig     [ <=>                ]  20.77K   131KB/s    in 0.2s   

2020-05-19 17:27:55 (131 KB/s) - ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’ saved [21268]


Command 'python' not found, did you mean:

  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3

nicolaos@anonymous:/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-1781668$ python forum_signature.py

Command 'python' not found, did you mean:

  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3

nicolaos@anonymous:/tmp/ntoulasd-ubuntu-gr_forum_signature-1781668$

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 21:54
από Maras
Δώσε με τη σειρά τις εντολές και αν κάπου κολλήσει δώσε τα αποτελέσματα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-all

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-gi

Κώδικας: Επιλογή όλων
wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_forum_signature/tarball/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python2 init.py

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2020, 23:26
από Nicolaos
Σας ευχαριστώ! :clap:

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Μάιος 2020, 09:42
από the_eye
Ας δοκιμάσει και κάποιος άλλος σε 20.04, δεν υπάρχει το πακέτο ;
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-mechanize

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Μάιος 2020, 10:17
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python-mechanize


E: Unable to locate package python-mechanize

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Μάιος 2020, 14:04
από the_eye
Για δοκίμασε αυτό
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install python3-mechanize

Re: Ubuntu-gr αυτόματη υπογραφή φόρουμ [python]

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Μάιος 2020, 19:18
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
joe@joe-desktop:~$ sudo apt install python3-mechanize
[sudo] password for joe:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libjs-sphinxdoc python3-html5lib python3-webencodings
Suggested packages:
  python3-genshi python3-lxml
The following NEW packages will be installed:
  libjs-sphinxdoc python3-html5lib python3-mechanize python3-webencodings
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 393 kB of archives.
After this operation, 2445 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 libjs-sphinxdoc all 1.8.5-7ubuntu3 [97,1 kB]
Get:2 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 python3-webencodings all 0.5.1-1ubuntu1 [11,0 kB]
Get:3 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/main amd64 python3-html5lib all 1.0.1-2 [84,3 kB]
Get:4 http://ubuntu.ipacct.com/ubuntu focal/universe amd64 python3-mechanize all 1:0.4.5-2 [201 kB]
Fetched 393 kB in 6s (71,1 kB/s)         
Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc.
(Reading database ... 388667 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libjs-sphinxdoc_1.8.5-7ubuntu3_all.deb ...
Unpacking libjs-sphinxdoc (1.8.5-7ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package python3-webencodings.
Preparing to unpack .../python3-webencodings_0.5.1-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking python3-webencodings (0.5.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package python3-html5lib.
Preparing to unpack .../python3-html5lib_1.0.1-2_all.deb ...
Unpacking python3-html5lib (1.0.1-2) ...
Selecting previously unselected package python3-mechanize.
Preparing to unpack .../python3-mechanize_1%3a0.4.5-2_all.deb ...
Unpacking python3-mechanize (1:0.4.5-2) ...
Setting up python3-webencodings (0.5.1-1ubuntu1) ...
Setting up python3-html5lib (1.0.1-2) ...
Setting up libjs-sphinxdoc (1.8.5-7ubuntu3) ...
Setting up python3-mechanize (1:0.4.5-2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...