Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 23 Ιούλ 2014, 12:10

sotos21 έγραψε:Τι έχουμε να πούμε για τον παρακάτω δίσκο κύριοι
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.16.0-5-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Hitachi Travelstar 5K320
Device Model:     Hitachi HTS543225L9SA00
Serial Number:    080612FB2F00LLG2DKJA
LU WWN Device Id: 5 000cca 55fc117e9
Firmware Version: FBEOC43C
User Capacity:    250.059.350.016 bytes [250 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 3f
SATA Version is:  SATA 2.6, 1.5 Gb/s
Local Time is:    Wed Jul 23 11:28:03 2014 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (  645) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x5b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               No Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 102) minutes.
SCT capabilities:           (0x003d)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   095   095   062    Pre-fail  Always       -       1114112
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   253   253   033    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0012   098   098   000    Old_age   Always       -       3287
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   073   073   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   092   092   000    Old_age   Always       -       3760
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2976
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       491
193 Load_Cycle_Count        0x0012   094   094   000    Old_age   Always       -       62066
194 Temperature_Celsius     0x0002   141   141   000    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 8/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   068   068   000    Old_age   Always       -       1836
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       51
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1399 (device log contains only the most recent five errors)
   CR = Command Register [HEX]
   FR = Features Register [HEX]
   SC = Sector Count Register [HEX]
   SN = Sector Number Register [HEX]
   CL = Cylinder Low Register [HEX]
   CH = Cylinder High Register [HEX]
   DH = Device/Head Register [HEX]
   DC = Device Command Register [HEX]
   ER = Error register [HEX]
   ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 1399 occurred at disk power-on lifetime: 3722 hours (155 days + 2 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 5e 94 2a 73 e1  Error: UNC 94 sectors at LBA = 0x01732a94 = 24324756

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 7f 73 2a 73 e0 00      00:00:16.900  READ DMA EXT
  25 00 7f f4 29 73 e0 00      00:00:12.900  READ DMA EXT
  25 00 7f 75 29 73 e0 00      00:00:12.900  READ DMA EXT
  25 00 7f f6 28 73 e0 00      00:00:12.900  READ DMA EXT
  25 00 7f 77 28 73 e0 00      00:00:12.900  READ DMA EXT

Error 1398 occurred at disk power-on lifetime: 3722 hours (155 days + 2 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 5e 94 2a 73 e1  Error: UNC 94 sectors at LBA = 0x01732a94 = 24324756

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 7f 73 2a 73 e0 00      00:00:15.600  READ DMA EXT
  25 00 7f f4 29 73 e0 00      00:00:12.700  READ DMA EXT
  25 00 7f 75 29 73 e0 00      00:00:12.700  READ DMA EXT
  25 00 7f f6 28 73 e0 00      00:00:12.700  READ DMA EXT
  25 00 7f 77 28 73 e0 00      00:00:12.700  READ DMA EXT

Error 1397 occurred at disk power-on lifetime: 3722 hours (155 days + 2 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 61 91 2a 73 e1  Error: UNC 97 sectors at LBA = 0x01732a91 = 24324753

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 7f 73 2a 73 e0 00      00:00:16.800  READ DMA EXT
  25 00 7f f4 29 73 e0 00      00:00:14.700  READ DMA EXT
  25 00 7f 75 29 73 e0 00      00:00:14.700  READ DMA EXT
  25 00 7f f6 28 73 e0 00      00:00:14.700  READ DMA EXT
  25 00 7f 77 28 73 e0 00      00:00:14.700  READ DMA EXT

Error 1396 occurred at disk power-on lifetime: 3682 hours (153 days + 10 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 51 3d 79 0c e9  Error: UNC 81 sectors at LBA = 0x090c793d = 151812413

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 7f 0f 79 0c e0 00      00:01:34.100  READ DMA EXT
  25 00 7f 90 78 0c e0 00      00:01:31.400  READ DMA EXT
  25 00 02 58 bb 63 e0 00      00:01:31.400  READ DMA EXT
  25 00 08 78 80 04 e0 00      00:01:31.400  READ DMA EXT
  25 00 02 16 77 64 e0 00      00:01:31.400  READ DMA EXT

Error 1395 occurred at disk power-on lifetime: 3682 hours (153 days + 10 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 69 25 79 0c e9  Error: UNC 105 sectors at LBA = 0x090c7925 = 151812389

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 7f 0f 79 0c e0 00      00:00:10.800  READ DMA EXT
  25 00 7f 90 78 0c e0 00      00:00:07.700  READ DMA EXT
  25 00 02 58 bb 63 e0 00      00:00:07.600  READ DMA EXT
  25 00 08 78 80 04 e0 00      00:00:07.600  READ DMA EXT
  25 00 02 16 77 64 e0 00      00:00:07.600  READ DMA EXT

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      3754         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Έκανα το τεστ γιατί η εφαρμογή "Δίσκοι" έλεγε χτες 37 ελαττωματικοί τομείς, το πρωί 47, και τώρα 51.

Νομίζω Σωτήρη μου πως τα έφαγε τα ψωμιά του. Δεν θ' αργήσει και πολύ να γίνει :angel:
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 23 Ιούλ 2014, 12:26

fkol k4 έγραψε:Νομίζω Σωτήρη μου πως τα έφαγε τα ψωμιά του. Δεν θ' αργήσει και πολύ να γίνει

Κρίμα γιατί ήθελα να τον χρησιμοποιούσα μέχρι τον Οκτώβρη.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6277
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 13 Αύγ 2014, 07:18

Προσπαθώ να βάλω τον ssd σε caddy αλλά 4 στις 5 φορές δεν τον βλέπει το σύστημα(ανύπαρκτος σε gparted, nautilo)
Δεν βλέπω σφάλματα στην μια φορά που τον είδε.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/sdb
[sudo] password for sotiris:
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-33-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     SandForce Driven SSDs
Device Model:     OCZ-VERTEX2
Serial Number:    OCZ-9116L2XN3S3DW915
LU WWN Device Id: 5 e83a97 f1889ab0f
Firmware Version: 1.37
User Capacity:    120.034.123.776 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Wed Aug 13 07:01:08 2014 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (    0) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x7f) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Abort Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
SCT capabilities:           (0x003d)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   120   120   050    Pre-fail  Always       -       0/0
  5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10861h+20m+54.350s
12 Power_Cycle_Count       0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6366
171 Program_Fail_Count      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       391
177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       1
181 Program_Fail_Count      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   030   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 30/30)
195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/0
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 SandForce_Internal      0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       4416
234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       6400
241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       6400
242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       12160

SMART Error Log not supported

SMART Self-test Log not supported

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


Σε δοκιμές που έκανα βγάζοντας τον σκληρό από το laptop και βάζοντας στην θέση του τον ssd είχα ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα ( μια στις πέντε τυχαίες φορές τον έβλεπε)
Το firmware του είναι ενημερωμένο.
Τον βλέπει πάντα αν τον βάλω σαν εξωτερικό usb
Ψάχνοντας στο google σαν "OCZ Vertex 2 failures" βρίσκω και άλλους με ίδιο πρόβλημα.
Μου παρουσιάζεται δηλαδή σε εσωτερική σύνδεση sata 3 το σφάλμα, δεν μπορώ να το δοκιμάσω σε sata 2 γιατί και τα δυο laptop είναι στον μάστορα
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6277
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό the_eye » 13 Αύγ 2014, 18:19

Bios update ;
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11579
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 13 Αύγ 2014, 18:50

the_eye έγραψε:Bios update ;

Ενημερωμένο.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6277
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό the_eye » 13 Αύγ 2014, 19:49

Δοκίμασε σε άλλο pc, μπορεί να έχει ο δίσκος το πρόβλημα.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11579
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό xmarkx » 23 Αύγ 2014, 04:41

Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   175   172   021    Pre-fail  Always       -       2233
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       196
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       1
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       3999
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       172
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       20
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       201
194 Temperature_Celsius     0x0022   104   104   000    Old_age   Always       -       39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged


μπορεί κάποιος να αξιολογήσει αυτό; :/
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Ικανοποιητικό ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 64bit (en_US.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon), Ubuntu 3.13.0-34-generic, Windows 7
3 Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz ‖ RAM 7923 MiB ‖ ASUS Z87-A - ASUS All Series
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde XT [Radeon HD 7770/8760 / R7 250X] [1002:683d] {fglrx_pci}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 11)
Άβαταρ μέλους
xmarkx
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 96
Εγγραφή: 19 Αύγ 2014, 17:31
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό anapodos » 23 Αύγ 2014, 10:01

Μια χαρά είναι ο δίσκος σου.
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-55-generic 64bit (en_US.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-54-generic, Windows 7
3 AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+ ‖ RAM 3955 MiB ‖ ASUS INC. M2R32-MVP
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks PRO [Radeon HD 6570/7570] [1002:6759] {fglrx_pci}
5 eth0: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller [11ab:4320] (rev 13)
anapodos
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 395
Εγγραφή: 04 Δεκ 2008, 02:33
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό Learner » 23 Αύγ 2014, 11:14

sotos21 έγραψε:Προσπαθώ να βάλω τον ssd σε caddy αλλά 4 στις 5 φορές δεν τον βλέπει το σύστημα(ανύπαρκτος σε gparted, nautilo)

sotos21 έγραψε:Μου παρουσιάζεται δηλαδή σε εσωτερική σύνδεση sata 3 το σφάλμα, δεν μπορώ να το δοκιμάσω σε sata 2 γιατί και τα δυο laptop είναι στον μάστορα

Ο δίσκος λειτουργεί κανονικά αν τον συνδέσεις απευθείας στο Laptop;
Αν ναι, τότε μην ψάχνεις για σφάλματα στον δίσκο, ίσως φταίει το caddy.
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9759
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 23 Αύγ 2014, 11:18

Learner έγραψε:Ο δίσκος λειτουργεί κανονικά αν τον συνδέσεις απευθείας στο Laptop;
Αν ναι, τότε μην ψάχνεις για σφάλματα στον δίσκο, ίσως φταίει το caddy.

Έχω ήδη απαντήσει κύριε επίτιμε
Σε δοκιμές που έκανα βγάζοντας τον σκληρό από το laptop και βάζοντας στην θέση του τον ssd είχα ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα ( μια στις πέντε τυχαίες φορές τον έβλεπε)
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6277
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

ΠροηγούμενηΕπόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials