Σελίδα 42 από 43

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Αύγ 2019, 10:09
από ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έτρεξα memtest και μου έδωσε αυτά τα αποτελέσματα
http://imagebin.ubuntu-gr.org/files2017/1566285509.png

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Αύγ 2019, 22:58
από the_eye
Μετά πρέπει να κάνεις harware ελέγχους πχ να μετρήσεις το τροφοδοτικό, να κάνεις ένα οπτικό έλεγχο στην μητρική και χαλασμένους πυκνωτές, κτλ κτλ

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Αύγ 2019, 08:05
από ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ευχαριστώ. Αυτό θέλει αρκετό χρόνο και πρέπει να αγοράσω πολύμετρo. Μετά τις διακοπές.

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Οκτ 2019, 22:43
από dgtfeargr
Κώδικας: Επιλογή όλων
invisible@invisible-Aspire-7736:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-166-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Patriot Burst
Serial Number:    A472078C043000471109
Firmware Version: SBFM61.3
User Capacity:    480.103.981.056 bytes [480 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   Unknown(0x0ff8) (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Oct 26 22:40:39 2019 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (65535) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x79) SMART execute Offline immediate.
               No Auto Offline data collection support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     (  30) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   6) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2870
12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       608
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   065   065   010    Pre-fail  Always       -       222
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       655391
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       21
194 Temperature_Celsius     0x0023   067   067   000    Pre-fail  Always       -       33 (Min/Max 33/33)
218 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       99
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       3586

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

invisible@invisible-Aspire-7736:~$ sudo smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-166-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Scorpio Blue Serial ATA
Device Model:     WDC WD5000BEVT-22ZAT0
Serial Number:    WD-WXQ0A99J4715
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2039148a1
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    500.107.862.016 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Sat Oct 26 22:41:39 2019 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (13200) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 154) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   5) minutes.
SCT capabilities:           (0x303f)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       5449
  3 Spin_Up_Time            0x0027   186   174   021    Pre-fail  Always       -       1700
  4 Start_Stop_Count        0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       12297
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   065   065   000    Old_age   Always       -       26119
10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       9661
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1191
193 Load_Cycle_Count        0x0032   117   117   000    Old_age   Always       -       250703
194 Temperature_Celsius     0x0022   113   080   000    Old_age   Always       -       34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   100   253   051    Pre-fail  Offline      -       0

SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 12310 inconsistent with error log pointer 1

ATA Error Count: 12310 (device log contains only the most recent five errors)
   CR = Command Register [HEX]
   FR = Features Register [HEX]
   SC = Sector Count Register [HEX]
   SN = Sector Number Register [HEX]
   CL = Cylinder Low Register [HEX]
   CH = Cylinder High Register [HEX]
   DH = Device/Head Register [HEX]
   DC = Device Command Register [HEX]
   ER = Error register [HEX]
   ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 12310 occurred at disk power-on lifetime: 22609 hours (942 days + 1 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 61 10 00 00 00 40  Device Fault; Error: ABRT

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c6 00 10 00 00 00 00 00      00:43:11.734  SET MULTIPLE MODE
  ec 00 00 00 00 00 00 00      00:43:11.733  IDENTIFY DEVICE
  ef 02 00 00 00 00 00 00      00:43:08.587  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 03 46 00 00 00 00 00      00:43:08.509  SET FEATURES [Set transfer mode]

Error 12309 occurred at disk power-on lifetime: 22609 hours (942 days + 1 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 61 00 00 00 00 40  Device Fault; Error: ABRT

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  ef 02 00 00 00 00 00 00      00:43:08.587  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 03 46 00 00 00 00 00      00:43:08.509  SET FEATURES [Set transfer mode]
  c6 00 10 00 00 00 00 00      00:43:08.375  SET MULTIPLE MODE

Error 12308 occurred at disk power-on lifetime: 22609 hours (942 days + 1 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 61 46 00 00 00 40  Device Fault; Error: ABRT

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  ef 03 46 00 00 00 00 00      00:43:08.509  SET FEATURES [Set transfer mode]
  c6 00 10 00 00 00 00 00      00:43:08.375  SET MULTIPLE MODE
  ef 02 00 00 00 00 00 00      00:43:07.889  SET FEATURES [Enable write cache]

Error 12307 occurred at disk power-on lifetime: 22609 hours (942 days + 1 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 61 10 00 00 00 40  Device Fault; Error: ABRT

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c6 00 10 00 00 00 00 00      00:43:08.375  SET MULTIPLE MODE
  ef 02 00 00 00 00 00 00      00:43:07.889  SET FEATURES [Enable write cache]
  ef 03 46 00 00 00 00 00      00:43:07.811  SET FEATURES [Set transfer mode]

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

invisible@invisible-Aspire-7736:~$

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 27 Οκτ 2019, 13:19
από the_eye
Ναι, έχει πρόβλημα
Κώδικας: Επιλογή όλων
1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       5449


Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 12310 inconsistent with error log pointer 1

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2019, 16:40
από dgtfeargr
the_eye έγραψε:Ναι, έχει πρόβλημα
Κώδικας: Επιλογή όλων
1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       5449


Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 12310 inconsistent with error log pointer 1


10 ετών σκληρός φορητού υπολογιστή, τα έφαγε τα ψωμάκια του :)

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Ιαν 2020, 21:30
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
                                                                                          A                            B
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   119   099   006    Pre-fail  Always       -       225047536                   154471120           
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       2021                             1547
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   030    Pre-fail  Always       -       262701864                    41911237
  9 Power_On_Hours          0x0032   080   080   000    Old_age   Always       -       18094                           10789
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   020    Old_age   Always       -       2055                              1806
183 Runtime_Bad_Block       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       662
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   054   045    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 17/27)
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   046   000    Old_age   Always       -       27 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   062   044   000    Old_age   Always       -       225047536
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       23550 (172 199 0)  11519h+42m+46.834s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2757098482                 8282180047
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       692458144                 66937135246


Ποιος είναι καλύτερός ;

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Ιαν 2020, 17:52
από the_eye
Έχουν πρόβλημα και οι 2.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος ανάμεσα σε 2 χαλασμένους δίσκους.

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Φεβ 2020, 15:47
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       10
12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       13
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       82
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       7
194 Temperature_Celsius     0x0023   067   067   000    Pre-fail  Always       -       33 (Min/Max 33/33)
218 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       44

Φαίνεται καλός.

Re: Έλεγχος σκληρού δίσκου Hardware

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Φεβ 2020, 16:24
από the_eye
Αγόρασες καινούριο ; 10 ώρες λειτουργία !
Κώδικας: Επιλογή όλων
9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       10


Τι δίσκος είναι ; Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει πολλά Unknown_Attribute, για δώσε όλο το αποτέλεσμα της εντολής.