Πως διαβάζουμε τεκμηρίωση τύπου man

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Πως διαβάζουμε τεκμηρίωση τύπου man

Δημοσίευσηαπό kostaspd » 16 Ιαν 2013, 08:16

Το 70% του μυστικού για να διαβάζεις τις man pages είναι το επίπεδο γνώσης των αγγλικών σου και το υπόλοιπο 30% σε κάποια άλλα βασικά πράγματα. Εφόσον ξέρεις αγγλικά μπορείς να καταλάβεις και να "αποκωδικοποιήσεις" την σελίδα.
Δίνοντας την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
man ls
:

Εμφανίζετε η man page της αντίστοιχης εντολής(ls στο παράδειγμα). Και το αποτέλεσμα που παίρνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι σαν αυτό:

Κώδικας: Επιλογή όλων
LS(1)                            User Commands                           LS(1)NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  is  speci‐
       fied.

       Mandatory  arguments  to  long  options are mandatory for short options
       too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              scale   sizes   by   SIZE   before   printing    them.     E.g.,
              `--block-size=M'  prints sizes in units of 1,048,576 bytes.  See
              SIZE format below.

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of
              file  status  information)  with -l: show ctime and sort by name
              otherwise: sort by ctime, newest first

       -C     list entries by columns

       --color[=WHEN]
              colorize the output.   WHEN  defaults  to  `always'  or  can  be
              `never' or `auto'.  More info below

       -d, --directory
              list  directory entries instead of contents, and do not derefer‐
              ence symbolic links

       -D, --dired
              generate output designed for Emacs' dired mode

       -f     do not sort, enable -aU, disable -ls --color

       -F, --classify
              append indicator (one of */=>@|) to entries

       --file-type
              likewise, except do not append `*'

       --format=WORD
              across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column  -1,
              verbose -l, vertical -C

       --full-time
              like -l --time-style=full-iso

       -g     like -l, but do not list owner

       --group-directories-first
              group directories before files.

              augment  with  a  --sort option, but any use of --sort=none (-U)
              disables grouping

       -G, --no-group
              in a long listing, don't print group names

       -h, --human-readable
              with -l, print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

       --si   likewise, but use powers of 1000 not 1024

       -H, --dereference-command-line
              follow symbolic links listed on the command line

       --dereference-command-line-symlink-to-dir
              follow each command line symbolic link that points to  a  direc‐
              tory

       --hide=PATTERN
              do  not  list implied entries matching shell PATTERN (overridden
              by -a or -A)

       --indicator-style=WORD
              append indicator with style WORD to entry names: none (default),
              slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

       -i, --inode
              print the index number of each file

       -I, --ignore=PATTERN
              do not list implied entries matching shell PATTERN

       -k     like --block-size=1K

       -l     use a long listing format

       -L, --dereference
              when showing file information for a symbolic link, show informa‐
              tion for the file the link references rather than for  the  link
              itself

       -m     fill width with a comma separated list of entries

       -n, --numeric-uid-gid
              like -l, but list numeric user and group IDs

       -N, --literal
              print  raw entry names (don't treat e.g. control characters spe‐
              cially)

       -o     like -l, but do not list group information

       -p, --indicator-style=slash
              append / indicator to directories

       -q, --hide-control-chars
              print ? instead of non graphic characters

       --show-control-chars
              show non graphic characters as-is  (default  unless  program  is
              `ls' and output is a terminal)

       -Q, --quote-name
              enclose entry names in double quotes

       --quoting-style=WORD
              use  quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell,
              shell-always, c, escape

       -r, --reverse
              reverse order while sorting

       -R, --recursive
              list subdirectories recursively

       -s, --size
              print the allocated size of each file, in blocks

       -S     sort by file size

       --sort=WORD
              sort by WORD instead of name: none -U, extension  -X,  size  -S,
              time -t, version -v

       --time=WORD
              with  -l,  show time as WORD instead of modification time: atime
              -u, access -u, use -u, ctime -c, or  status  -c;  use  specified
              time as sort key if --sort=time

       --time-style=STYLE
              with  -l, show times using style STYLE: full-iso, long-iso, iso,
              locale, +FORMAT.  FORMAT is interpreted like `date';  if  FORMAT
              is  FORMAT1<newline>FORMAT2, FORMAT1 applies to non-recent files
              and FORMAT2 to recent files; if STYLE is prefixed with `posix-',
              STYLE takes effect only outside the POSIX locale

       -t     sort by modification time, newest first

       -T, --tabsize=COLS
              assume tab stops at each COLS instead of 8

       -u     with  -lt:  sort  by, and show, access time with -l: show access
              time and sort by name otherwise: sort by access time

       -U     do not sort; list entries in directory order

       -v     natural sort of (version) numbers within text

       -w, --width=COLS
              assume screen width instead of current value

       -x     list entries by lines instead of by columns

       -X     sort alphabetically by entry extension

       -Z, --context
              print any SELinux security context of each file

       -1     list one file per line

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one  of  fol‐
       lowing: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T,
       P, E, Z, Y.

       Using color to distinguish file types is disabled both by  default  and
       with  --color=never.  With --color=auto, ls emits color codes only when
       standard output is connected to a terminal.  The LS_COLORS  environment
       variable can change the settings.  Use the dircolors command to set it.

   Exit status:
       0      if OK,

       1      if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),

       2      if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

AUTHOR
       Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       Report ls bugs to bug-coreutils@gnu.org
       GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
       General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
       Report ls translation bugs to <http://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright  ©  2011  Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU
       GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/GPL.html>.
       This is free software: you are free  to  change  and  redistribute  it.
       There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
       The  full  documentation  for ls is maintained as a Texinfo manual.  If
       the info and ls programs are properly installed at your site, the  com‐
       mand

              info coreutils 'ls invocation'

       should give you access to the complete manual.Πεδία:

NAME: Πάνω-πάνω στο πεδίο "NAME" θα δεις μια σύντομη περιγραφή της εντολής (σε τι εξυπηρετεί).
SYNOPSIS: Εδώ φαίνεται ο σωστός τρόπος χρήσης της εντολής/προγράμματος και η σωστή σύνταξη για την κλήση της. Στο παράδειγμα πχ μας λέει πως πρέπει να πληκτρολογήσουμε: "ls [ΕΠΙΛΟΓΗ] [ΑΡΧΕΙΟ]"
Βλέπουμε πως το "OPTION" υπάρχει ανάμεσα σε "[]" οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι επιλογές αυτές είναι προαιρετικές και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσες θέλουμε μιας και υπάρχουν οι 3 τελείες στο τέλος "..." .Τώρα, τι είναι αυτές οι επιλογές όμως;
Επιλογές: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορες επιλογές που σου δίνει το πρόγραμμα ώστε το πρόγραμμα να επιτελέσει κάποιες επιπλέον λειτουργίες ή να βγάλει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα.
Παράδειγμα 1ο(χωρίς επιλογή): ls / - (Σου δείχνει τα περιεχόμενα του ριζικού καταλόγου /)
Παράδειγμα 2ο(με επιλογή): ls -a / - (Σου δείχνει ΟΛΑ τα περιεχόμενα του ριζικού καταλόγου / - μαζί με τα κρυφά αρχεία και φακέλους)
Παράδειγμα 3ο(με 2 επιλογές):ls -l -a / - (Σου δείχνει ΟΛΑ τα περιεχόμενα του ριζικού καταλόγου / σε μια πιο πλήρη λίστα, με περισσότερες πληροφορίες)
Συμβουλή: Στο παράδειγμα 3 μπορείς να βάλεις "-la" αντί "-l -a". Θα σε διευκολύνει αρκετά.
DESCRIPTION: Δίνει περισσότερες πληροφορίες για την κάθε επιλογή ξεχωριστά. Εδώ μπορείς να βρεις όλες τις επιλογές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο πρόγραμμα καθώς επίσης και τι επιτελεί η κάθε μία.
AUTHOR: Εδώ βρίσκεις πληροφορίες για τον συγγραφέα του προγράμματος.
REPORTING BUGS: Πεδίο για πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείς να απευθυνθείς σε περίπτωση που βρεις κάποιο bug στο πρόγραμμα.
COPYRIGHT: Η άδεια του προγράμματος. Άδεια με την οποία έχει εκδοθεί από τον συγγραφέα του.
SEE ALSO: Άλλα προγράμματα/σύνδεσμοι κτλ που είναι συνδεδεμένοι με αυτό το πρόγραμμα.


Αυτό ήταν το παράδειγμα "αποκωδικοποίησης" της man page της εντολής ls. Γενικώς αν καταλάβεις τα παραπάνω και μπορείς να καταλαβαίνεις τα αγγλικά, τότε θα είσαι σε θέση να ξέρεις πως θα χρησιμοποιείς σωστά μια εντολή/ένα πρόγραμμα, διαβάζοντας την man page του.


Από το μέλος Qdata, δημοσίευση viewtopic.php?f=4&t=25783&http .

Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα
Τελευταία επεξεργασία από kostaspd και 16 Ιαν 2013, 21:59, έχει επεξεργασθεί 4 φορά/ες συνολικά
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 ubuntu 14.04 64bit
3 AMD A6-4400M APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 2766 MiB ‖ Hewlett-Packard 184A - HP Pavilion g6 Notebook PC
4 AMD nee ATI Device [1002:9990] ⋮ AMD nee ATI Thames XT/GL [Radeon HD 7600M Series] [1002:6840]
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 05) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
kostaspd
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 641
Εγγραφή: 06 Οκτ 2008, 00:34
Τοποθεσία: Κερατσίνι,Πειραιάς
Εκτύπωση

Re: Πως διαβάζουμε τεκμηρίωση τύπου man

Δημοσίευσηαπό konnn » 16 Ιαν 2013, 18:06

Συγχαρητήρια, μεταφέρθηκε στους οδηγούς του φόρουμ.
1 Linux: Μέτριος ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Desktop : Ubuntu 16.04 64bit
a Intel Core i3 CPU 530 2.93GHz ‖ RAM 3824 MiB ‖ Intel DH55HC -
b nVidia Device [10de:1040] (rev a1)
c eth0: Intel 82578DC Gigabit Network Connection
3 Notebook : Ubuntu 16.04 64 bit
a Intel Core i3-2365M CPU @ 1.40GHz ‖ RAM 3854 MiB ‖ LENOVO 20197
b Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
c 5 wlan0: Intel Centrino Wireless-N 2230 ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E

Αυτόματη υπογραφή.
Άβαταρ μέλους
konnn
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 3567
Εγγραφή: 12 Ιούλ 2010, 17:54
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Launchpad: konnn
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials