Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό bullgr » 03 Ιούλ 2008, 12:28

Το iptables είναι το firewall του Linux. Υπάρχει σε κάθε εγκατάσταση του ubuntu με προεπιλογή να είναι κλειστά τα εξερχόμενα ports.
Εάν όμως θέλετε να ανοίξετε κάποια ports αναγκαστικά θα πρέπει να ασχοληθείτε με τη δομή του iptables. Πολλοί χρήστες δυσκολεύονται σε αυτό καταφεύγοντας σε προγράμματα ρύθμισης iptables με γραφικό περιβάλλον (firestarter, guarddog κλπ).

Ο παρακάτω οδηγός είναι για αυτούς που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν (ubuntu server) προγράμματα ρύθμισης iptables με γραφικό περιβάλλον.
Είναι δύο scripts με τα οποία ο χρήστης μετά το τέλος του οδηγού θα μπορεί να ανοίγει/κλείνει ports απαντώντας με ένα y ή n, χωρίς να ταλαιπωρείται με εντολές και ορισμούς στο iptables. Καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που θα χρειαστεί ένας μέσος χρήστης. Για τους πιο έμπειρους είναι πολύ εύκολο να προσθέσουν και άλλες υπηρεσίες.

Τα δύο script είναι:
-iptables-rules
script κανόνων με το οποίο επιλέγουμε ποια ports θα ανοίξουμε
-iptables
init.d script daemon για την εκτέλεση iptables σε κάθε boot.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Στον παρακάτω οδηγό χρησιμοποιώ για editor το nano. Μην χρησιμοποιείτε το gedit γιατί παρατήρησα προβλήματα κατά τη διαδικασία copy-paste. Χαλάει τη δομή των script με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται. Χρησιμοποιείστε terminal editor (nano, mc κλπ).

Ξεκινάμε...

Δημιουργία του script κανόνων
-Δημιουργούμε ένα νέο script:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nano /usr/local/bin/iptables-rules

-Copy-paste του παρακάτω κώδικα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#! /bin/bash

#
# Initialize the rules with iptables.
#

ROOT_UID="0"

#Ctrl-C trapping
trap ctrlc INT
ctrlc()
{
   echo -e "\nAborted by user."
   rm -rf $TMP_DIR
   exit 2
}

#Check if run as root
if [ "$UID" -ne "$ROOT_UID" ] ; then
   echo "You must be root to do that!"
   exit 1
fi


echo "Which ports do you want to open ?"


allow_icmp="0"
echo -n "Allow ping (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_icmp="1"
fi

allow_ftp="0"
echo -n "Allow ftp (file transfert) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_ftp="1"
fi

allow_ssh="0"
echo -n "Allow ssh (secure shell) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_ssh="1"
fi

allow_smtp="0"
echo -n "Allow smtp (mail sending) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_smtp="1"
fi

allow_http="0"
echo -n "Allow http (web server) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_http="1"
fi

allow_pop3="0"
echo -n "Allow pop3 (pop3 mail server) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_pop3="1"
fi

allow_imap="0"
echo -n "Allow imap (imap mail server) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_imap="1"
fi

allow_https="0"
echo -n "Allow https (secured web server) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_https="1"
fi

allow_mysql="0"
echo -n "Allow mysql (database server) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_mysql="1"
fi

allow_vnc="0"
echo -n "Allow vnc (remote desktop) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_vnc="1"
fi

allow_webmin="0"
echo -n "Allow webmin (web-based system administration) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_webmin="1"
fi

allow_samba="0"
echo -n "Allow samba (Windows file sharing) (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_samba="1"
fi


echo -e "\nDo you really want to apply iptables rules ? This will clear every iptables"
echo "settings. Use Ctrl-C then 'iptables-save' to save your current settings."
echo -n "(y/n)? [n] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "n" ] || [ "$input" == "no" ] || [ "$input" == "N" ] || [ "$input" == "NO" ] ; then
   exit 1
fi


echo -n "Applying rules..."


#Flushing the current rules
iptables -F


#Allow connections already established
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#Accept everything from localhost
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT


#Ping
if [ $allow_icmp -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
fi

#ftp (20,21)
if [ $allow_ftp -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-ports ftp-data,ftp -j ACCEPT
fi

#ssh (22)
if [ $allow_ssh -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j ACCEPT
fi

#smtp (25)
if [ $allow_smtp -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport smtp -j ACCEPT
fi

#http (80)
if [ $allow_http -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport http -j ACCEPT
fi

#pop3 (110)
if [ $allow_pop3 -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT
fi

#imap (143)
if [ $allow_imap -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport imap2 -j ACCEPT
fi

#https (443)
if [ $allow_https -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport https -j ACCEPT
fi

#mysql (3306)
if [ $allow_mysql -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport mysql -j ACCEPT
fi

#vnc (5900)
if [ $allow_vnc -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
fi

#webmin (10025)
if [ $allow_webmin -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport 10025 -j ACCEPT
fi

#samba (tcp 135,139,445, udp 135,137,138,139,445)
if [ $allow_samba -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-ports 135,139,445 -j ACCEPT
   iptables -A INPUT -p udp -m multiport --destination-ports 135,137,138,139,445 -j ACCEPT
fi


#Drop everything else
iptables -A INPUT -j DROP

#Outbound: allow everything
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

echo " ok !"

exit 0

-Το κάνουμε εκτελέσιμο:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod +x /usr/local/bin/iptables-rules

-Εκτέλεση να δούμε ότι δουλεύει:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables-rules

Δημιουργία του firewall daemon
-Δημιουργούμε ένα νέο script:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nano /etc/init.d/iptables

-Copy-paste του παρακάτω κώδικα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#! /bin/bash

#This is an Ubuntu adapted iptables script from gentoo
#(http://www.gentoo.org) which was originally distributed
#under the terms of the GNU General Public License v2
#and was Copyrighted 1999-2004 by the Gentoo Foundation
#
#This adapted version was intended for and ad-hoc personal
#situation and as such no warranty is provided.

. /lib/lsb/init-functions


IPTABLES_SAVE="/etc/default/iptables-rules"
SAVE_RESTORE_OPTIONS="-c"


checkrules() {
   if [ ! -f ${IPTABLES_SAVE} ]
   then
      echo "Not starting iptables. First create some rules then run"
      echo "\"/etc/init.d/iptables save\""
      return 1
   fi
}

save() {
   /sbin/iptables-save ${SAVE_RESTORE_OPTIONS} > ${IPTABLES_SAVE}
   return $?
}

start(){
   checkrules || return 1
   /sbin/iptables-restore ${SAVE_RESTORE_OPTIONS} < ${IPTABLES_SAVE}
   return $?
}


case "$1" in
   save)
      echo -n "Saving iptables state..."
      save
      if [ $? -eq 0 ] ; then
         echo " ok"
      else
         echo " error !"
      fi
   ;;

   start)
      log_begin_msg "Loading iptables state and starting firewall..."
      start
      log_end_msg $?
   ;;
   stop)
      log_begin_msg "Stopping firewall..."
      for a in `cat /proc/net/ip_tables_names`; do
         /sbin/iptables -F -t $a
         /sbin/iptables -X -t $a

         if [ $a == nat ]; then
            /sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
            /sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
            /sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
         elif [ $a == mangle ]; then
            /sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
            /sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
            /sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
            /sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
            /sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
         elif [ $a == filter ]; then
            /sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
            /sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
            /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
         fi
      done
      log_end_msg 0
   ;;

   restart)
      log_begin_msg "Restarting firewall..."
      for a in `cat /proc/net/ip_tables_names`; do
         /sbin/iptables -F -t $a
         /sbin/iptables -X -t $a
      done;
      start
      log_end_msg $?
   ;;

   *)
      echo "Usage: /etc/init.d/iptables {start|stop|restart|save}" >&2
      exit 1
       ;;
esac

exit 0

-Το κάνουμε εκτελέσιμο:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod +x /etc/init.d/iptables

-Προσθήκη του daemon στο runlevels για να εκτελείται πριν τη εκκίνηση του δικτύου (κατά το boot) και να τερματίζει μετά τη παύση του δικτύου (halt/reboot):
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo update-rc.d iptables start 37 S . start 37 0 . start 37 6 .

Εκκίνηση του firewall daemon
-Ρυθμίζουμε/ελέγχουμε ξανά τους κανόνες iptables όπως κάναμε παραπάνω:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables-rules

-Αποθήκευση των ρυθμίσεων iptables για το daemon:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/iptables save

-Εκκίνηση του daemon:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/iptables start

Πως προσθέτουμε δικούς μας κανόνες
Όπως είχα γράψει παραπάνω, οι κανόνες που υπάρχουν στο script θα ικανοποιήσουν τον μέσο χρήστη. Οι πιο έμπειροι μπορούν να προσθέσουν και τους δικούς τους κανόνες.
Για παράδειγμα εάν θέλει κάποιος να δημιουργήσει κανόνα για torrent με TCP port 6881 ακολουθεί τα εξής βήματα:
-Ανοίγουμε το script με τους κανόνες iptables:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nano /usr/local/bin/iptables-rules

-Γράφουμε τα εξής στο τμήμα των κανόνων:
Κώδικας: Επιλογή όλων
allow_torrent="0"
echo -n "Allow torrent (y/n)? [y] "
read input
if [ -z "$input" ] || [ "$input" == "y" ] || [ "$input" == "yes" ] || [ "$input" == "Y" ] || [ "$input" == "YES" ] ; then
   allow_torrent="1"
fi

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Ο παραπάνω κώδικας μπορεί να προστεθεί πριν ή μετά από οποιοδήποτε κανόνα (δεν παίζει ρόλο η σειρά) μετά το fi του κάθε κανόνα και πουθενά αλλού στο script.
-Γράφουμε τα εξής στο τμήμα ορισμών των ports του κανόνα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#torrent (6881)
if [ $allow_torrent -eq "1" ] ; then
   iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT
   iptables -A INPUT -p udp --dport 6881 -j ACCEPT
fi

-Αποθηκεύουμε το script
-Ρυθμίζουμε/ελέγχουμε ξανά το iptables με τον νέο κανόνα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables-rules

-Αποθήκευση των ρυθμίσεων iptables για το daemon
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/iptables save

-Επανεκκινούμε το iptables ή κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/iptables restart

-Τέλος... :mrgreen:
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ... HASTA SIEMPRE...
Άβαταρ μέλους
bullgr
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1853
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 21:45
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό ftso » 03 Ιούλ 2008, 16:57

Επιτέλους έμαθα και τι παίζει με το iptables... :lol:

Κύριε κύριε μια ερώτηση...
Αν εκτελέσω απλά:
Κώδικας: Επιλογή όλων
iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 6881 -j ACCEPT

Αυτός ο κανόνας θα μείνει στο σύστημα μέχρι να κάνω reboot ή όχι?
Τι θα γίνει δηλαδή αν τον εκτελέσω?
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό bullgr » 03 Ιούλ 2008, 18:52

ftso έγραψε:Επιτέλους έμαθα και τι παίζει με το iptables... :lol:

Κύριε κύριε μια ερώτηση...
Αν εκτελέσω απλά:
Κώδικας: Επιλογή όλων
iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT

Αυτός ο κανόνας θα μείνει στο σύστημα μέχρι να κάνω reboot ή όχι?
Τι θα γίνει δηλαδή αν τον εκτελέσω?

Θα ανοίξει κανονικά το port έως ότου κάνεις επανεκκίνηση...
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT

Θα ανοίξει το tcp port 6881. Για επιβεβαίωση δώσε την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables -L -n

Για να παραμείνει μόνιμο και μετά από κάθε επανεκκίνηση ακουλούθησε να βήματα που ανέφερα στον οδηγό...
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ... HASTA SIEMPRE...
Άβαταρ μέλους
bullgr
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1853
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 21:45
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό kostaspixxie » 04 Ιούλ 2008, 15:04

Ευχαριστω για τον οδηγο.....αλλα............ :?: :?: :?:

μιας και ειμαι πολυ (μα πολυ) νεος σε ολα αυτα.....τι σημαινει "ανοιγω-κλεινω" ports; Ποτε το κανω; Γιατι; Τα ports -απ' οτι καταλαβα- ειναι παντα κλειστα; Αν δεν ειναι η ερωτηση μου σε σωστο μερος....σορρυ :oops:
Hewlett Packard 530 15.4' / cpu:Intel Core Duo T2600 @2.16GHz / vga: Intel Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller / PRO-Wireless 3945ABG Network Connection / 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller Mobile / Ubuntu 8.04.1
Άβαταρ μέλους
kostaspixxie
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: 29 Μάιος 2008, 14:32
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό dpol » 04 Ιούλ 2008, 15:38

Βασικά θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
Τα εν λόγο ports αφορούν μόνο το μηχάνημα που τρέχει το linux, έτσι ;;;

Αν χρησιμοποιούμε δηλαδή adsl modem/router θα πρέπει να ανοίξουμε και εκεί τα αντίστοιχα ports.

Σωστά ;;;
Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Χαμηλoμεσαίο / Προγραμματισμός: Ναι / Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό (σε αναζήτηση/δοκιμές)
Abit IP35Pro-C2D-4Gb ram-Nvidia 8800GT-250Gb hdd
dpol
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 129
Εγγραφή: 27 Ιουν 2008, 14:50
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό ftso » 04 Ιούλ 2008, 21:31

kostaspixxie έγραψε:Ευχαριστω για τον οδηγο.....αλλα............ :?: :?: :?:

μιας και ειμαι πολυ (μα πολυ) νεος σε ολα αυτα.....τι σημαινει "ανοιγω-κλεινω" ports; Ποτε το κανω; Γιατι; Τα ports -απ' οτι καταλαβα- ειναι παντα κλειστα; Αν δεν ειναι η ερωτηση μου σε σωστο μερος....σορρυ :oops:Μπορείς να δείς εδώ μια απάντηση http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE% ... _UDP_ports . Αν πάλι δεν σε ικανοποίησε τότε googlαρε!dpol έγραψε:Βασικά θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
Τα εν λόγο ports αφορούν μόνο το μηχάνημα που τρέχει το linux, έτσι ;;;

Αν χρησιμοποιούμε δηλαδή adsl modem/router θα πρέπει να ανοίξουμε και εκεί τα αντίστοιχα ports.

Σωστά ;;;


Σωστά, μόνο αν πρόκειται για modem router στο οποίο την ώρα που κάνεις προώθηση την port απο το router σε κάποια ip κάποιου pc ταυτόχρονα την ανοίγεις.
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό Cygnus » 27 Αύγ 2008, 00:00

Υποθέτωντας ότι έχουμε ακολουθήσει όλη την παραπάνω διαδικασία και θέλουμε απλά να την ακυρώσουμε, δηλαδή το sudo iptables -L να δίνει κενό και να μην φορτώνεται τίποτα κατά την εκκίνηση, τι εντολές θα πρέπει να δώσουμε;
Cygnus
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 44
Εγγραφή: 18 Ιούλ 2008, 17:52
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό ftso » 27 Αύγ 2008, 20:50

Υποθέτω απο το μενού, στο administration (Διαχείριση) επιλέγουμε το Services (Υποθέτω στα Ελληνικά "Υπηρεσίες") και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ξετικάρουμε το ανάλογο service (λογικά θα έχει όνομα iptables)...
Αν θέλουμε να το ξανα βάλουμε σε εφαρμογή (να ξεκινάει στο boot) , πάμε και το ξανα τικάρουμε.
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό Cygnus » 28 Αύγ 2008, 16:03

Στο Services Settings δεν μου εμφανίζει ανάλογο service ώστε να το απενεργοποιήσω.
Cygnus
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 44
Εγγραφή: 18 Ιούλ 2008, 17:52
Εκτύπωση

Re: Οδηγός ρύθμισης Iptables (Firewall)

Δημοσίευσηαπό ftso » 28 Αύγ 2008, 16:57

Για να μην προτείνω κάτι hardcore, εώς ότου απαντήσει ο @bullgr μπορείς να εκτελέσεις την εντολή αφού ξεκινήσει το σύστημα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/iptables stop

και να σταματήσεις τον daemon.
και
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo iptables -F

για να σβήσεις και τους κανόνες που έχει βάλει κατα το boot.
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Επόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials