Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

...από το ubuntu, το linux, και το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Συντονιστές: adem1, ubuderix

Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 21 Ιούλ 2013, 22:58

Μέσα στο γενικότερο κλίμα αντιπαραθέσεων που υπάρχει τον τελευταίο καιρό σε τόσους τομείς του Linux, να και ένα καλό νέο. Η ανακοίνωση της συγχώνευσης δυο project με τους ίδιους στόχους, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
Ανακοίνωση:
Jerome Leclanche έγραψε:Akademy is now over.
Το Akademy (ΣΣ: συνέδριο του KDE) πλέον τελείωσε.

It has been an incredible experience and I cannot express how friendly and fun the KDE community is. Everyone has been extremely welcoming and a lot of people absolutely love what the lightweight DEs are doing.
While I was there, we were offered a spot under the KDE umbrella as a KDE member (which is different from becoming a KDE project, it does not add any dependencies on any kde library or project). Further details on that are in a separate email posted recently to the mailing list, I encourage everyone to have a look at it.
I truly hope more people will join me at Akademy 2014; I'm really looking forward to it and will be staying for the entire week. Several photo albums are available on the Akademy wiki, here to convince everyone to come!
Ήταν μια απίστευτη εμπειρία και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο φιλική και πρόσχαρη είναι η κοινότητα του KDE. Όλοι ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι και πολύς κόσμος λατρεύει πραγματικά αυτό που κάνουν τα ελαφρά DE (ΣΣ: γραφικά περιβάλλοντα).
Όσο ήμουν εκεί, μας προσφέρθηκε μια θέση υπό την ομπρέλα του KDE ως μέλος του KDE (κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το να γίνεις project του KDE, δεν προσθέτει καμία εξάρτηση από βιβλιοθήκες ή project του KDE). Περαιτέρω λεπτομέρειες γι αυτό υπάρχουν σε ξεχωριστό email που δημοσιεύτηκε στην mailing list, ενθαρρύνω τον οποιονδήποτε να το διαβάσει.
Ελπίζω πραγματικά για το Akademy 2014 να έρθει μαζί μου περισσότερος κόσμος. Ανυπομονώ γι αυτό και θα μείνω για όλη την εβδομάδα. Στο Akademy wiki υπάρχουν πολλά φωτογραφικά άλμπουμ για να πειστεί να έρθει ο οποιοσδήποτε!


I had the chance to talk a lot about Razor there. It has been clear the project has been in need of restructuring for a while now. We've had long periods with no commits at all. The 0.6.0 release has fallen behind and development overall has slowed down greatly. Some people are calling Razor "complete" but, while I agree it can be sufficient for a lot of use cases, it still is in need of a lot of polishing and improvements.
One of the root causes is the lack of actual manpower. We lost several of our core committers due to personal reasons. Everyone here is a volunteer and that comes with the uncertainty on whether we'll still have developers around the next day.
On the other hand, the LXDE team has made tremendous progress in their Qt port. This is excellent news for LXDE, for the Qt community and especially for us because the LXDE project has always shared our philosophy. We both strive for small footprint, limited dependencies and modularity.
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω πολύ για το Razor εκεί. Ήταν ξεκάθαρο πως το project χρειαζόταν αναδιατάξεις καιρό τώρα. Είχαμε μεγάλες περιόδους χωρίς καθόλου commits. Η έκδοση 0.6.0 έμεινε πίσω και η γενικότερη ανάπτυξη επιβραδύνθηκε πολύ. Κάποιοι λένε «ολοκληρωμένο» το Razor, αλλά αν και συμφωνώ πως για πολλά πράγματα είναι αρκετό, χρειάζεται ακόμη πολλές βελτιώσεις και «γυάλισμα».
Ένα από τα ριζικά θέματα είναι η έλλειψη ατόμων. Χάσαμε πολλούς από τους συνεισφέροντες για προσωπικούς λόγους. Όλοι εδώ είναι εθελοντές και αυτό πάει πακέτο με την αβεβαιότητα του αν θα υπάρχουν προγραμματιστές και την επόμενη μέρα.
Από την άλλη, η ομάδα του LXDE έχει κάνει τρομερή πρόοδο στην μεταφορά στο Qt. Αυτό είναι εξαιρετικά νέα για το LXDE, για την κοινότητα του Qt και ειδικά για εμάς γιατί το project του LXDE είχε πάντα την ίδια φιλοσοφία με εμάς. Και οι δύο προσπαθούμε για μικρό αποτύπωμα, περιορισμένες εξαρτήσεις και επεκτασιμότητα με αρθρώματα.


So what happens now?
Our two teams have met up and discussed the issues and we have decided that the best course of action for both projects is to focus on a single desktop environment, instead of two.
There have been talks of "merging" ever since LXDE-Qt was announced. Having taken the decision to collaborate, we've all had the pleasure of working together already.
Our plan is to cherry-pick the best parts of Razor and LXDE and include or port those to LXDE-Qt. Other components will be ported straight from GTK code or rewritten from scratch. In the end, we want to offer the best possible experience while reusing as much code as possible. It will not be an easy process and as always, we welcome anyone who wishes to help, be it with development, translations, or general feedback.
Οπότε τι συμβαίνει τώρα;
Οι ομάδες μας συναντήθηκαν και συζήτησαν τα ζητήματα και αποφασίσαμε πως το καλύτερο και για τα δύο project είναι να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο περιβάλλον εργασίας, αντί δύο.
Υπήρχαν συζητήσεις περί «συγχώνευσης» από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το LXDE-Qt. Παίρνοντας την απόφαση να συνεργαστούμε, είχαμε όλοι ήδη την ευχαρίστηση να δουλέψουμε μαζί.
Σκοπός μας είναι να διαλέξουμε τα καλύτερα στοιχεία από το Razor και το LXDE και να τα συμπεριλάβουμε ή να τα μεταφέρουμε στο LXDE-Qt. Τα άλλα στοιχεία θα μεταφερθούν απευθείας από τον κώδικα του GTK ή θα γραφτούν από την αρχή. Στο τέλος, θέλουμε να προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία ξαναχρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο κώδικα. Δεν θα είναι εύκολη διαδικασία και όπως πάντα, καλωσορίζουμε όποιον θέλει να βοηθήσει, είτε στην ανάπτυξη, είτε στις μεταφράσεις, είτε στο γενικότερο feedback.


In the LXDE codebase, PCMan is overseeing the development of LXDE-Qt which will see a 0.1 release with several razor components already available. The GTK2 port will still be maintained by Andrej and will remain available for as long as possible. The plan is to keep the two branches in sync; as long as GTK2 is still widely in use, the GTK branch will be fully supported and receive further improvements and bugfixes.
Στον κώδικα του LXDE, ο PCMan επιβλέπει την ανάπτυξη του LXDE-Qt το οποίο θα κυκλοφορήσει σε μια 0.1 έκδοση με ήδη διαθέσιμα αρκετά στοιχεία του razor. Το κομμάτι του GTK2 θα συντηρείται από τον Andrej και θα παραμείνει διαθέσιμο για όσο περισσότερο γίνεται. το σχέδιο είναι να κρατήσουμε συγχρονισμένα τα δύο τμήματα: όσο το GTK2 θα χρησιμοποιείται ευρέως, ο κλάδος του GTK θα υποστηρίζεται πλήρως με βελτιώσεις και bugfixes.

Whether LXDE itself will become a KDE member is yet to be determined. Their infrastructure is very attractive and we all wish to make use of it, but in the middle of all these events we have decided to keep the decision for later and involve as much of the community as possible in it.
Το αν το ίδιο το LXDE θα γίνει μέλος του KDE δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Η υποδομή τους είναι πολύ ελκυστική και όλοι ευχόμαστε να την χρησιμοποιήσουμε, αλλά κατά το μέσον όλων αυτών των εκδηλώσεων αποφασίσαμε να κρατήσουμε τη λήψη αυτής της απόφασης για αργότερα και να συμμετέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της κοινότητας.

As for Razor-qt, we will release a final 0.6.0 package for those who are happy with the desktop as it is. We are starting the release process now and it will include several additional improvements from the Razor/LXDE fusion. After the release, there are no further plans to maintain the Razor-qt tree on its own. We will all be working on the LXDE-Qt repositories and we are looking forward to everyone joining forces and working on LXDE-Qt.
Όσο για το Razor-qt, θα κυκλοφορήσουμε μια τελική έκδοση 0.6.0 γι αυτούς που είναι ικανοποιημένοι με το περιβάλλον όπως έχει. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία της έκδοσης και θα περιλαμβάνει αρκετές πρόσθετες βελτιώσεις από τη συγχώνευση Razor/LXDE. Μετά την κυκλοφορία, δεν υπάρχουν σχέδια για τη συντήρηση του Razor-qt όπως έχει. Θα εργαζόμαστε όλοι στα αποθετήρια του LXDE-Qt και ανυπομονούμε όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας και να δουλέψουμε στο LXDE-Qt.

I am joined by everyone in hoping this move will bring our two communities closer, as we are all very excited to work together on a single high quality, lightweight Qt desktop environment.
Όλοι μοιράζονται μαζί μου την ελπίδα αυτή η κίνηση να φέρει πιο κοντά τις δύο κοινότητες, καθώς όλοι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε μαζί σε ένα υψηλής ποιότητας ελαφρύ περιβάλλον εργασίας βασισμένο στο Qt.

J. Leclanche


Καλή επιτυχία να έχουν :clap:
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό Learner » 21 Ιούλ 2013, 23:15

Άντε μπας και δούμε ένα ελαφρύ περιβάλλον εργασίας που να είναι και φιλικό προς τον αρχάριο χρήστη και όμορφο (πως το είπε ; Polishing) ;)
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9765
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 21 Ιούλ 2013, 23:19

Βιάζομαι, από που το κατεβάζω;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6296
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 21 Ιούλ 2013, 23:31

sotos21 έγραψε:Βιάζομαι, από που το κατεβάζω;

Αχααα... νόμιζες πως θα με πιάσεις αδιάβαστο, ε; :P :wave:
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό dim459 » 21 Ιούλ 2013, 23:38

Off topic:
Learner έγραψε:Άντε μπας και δούμε ένα ελαφρύ περιβάλλον εργασίας που να είναι και φιλικό προς τον αρχάριο χρήστη και όμορφο (πως το είπε ; Polishing) ;)


Χεχε, εγώ είμαι fan του sotos21, ακολούθησα τις προτροπές του περί lxde και kwin, και έτσι τώρα το τρέχω με αυτό το συνδυασμό, μια μπάρα πάνω σε αυτόματη απόκρυψη και από κάτω ένα cairo-dock. Τα effects στον kwin ενεργοποιημένα.
Λοιπόν εμφανισιακά σκοτώνει, δε θα έλεγα ότι παραμένει ιδανικά ελαφρύ, αφού γύρω στα 550-600 mb ram τα τραβάει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ελαφρύτερο από το KDE μου που πάει γύρω στα 1-1,1 gb ram.
To αστείο της υπόθεσης βέβαια είναι ότι πρόκειται για ένα laptop αχταρμά.
Ξεκίνησε με καθαρή εγκατάσταση της 13.04 gnome, έλα όμως που δεν μπορούσα και χωρίς KDE, οπότε πάρε και ένα kubuntu-desktop από πάνω.
Μετά ήθελα να δοκιμάσω και την πρόταση του Σωτήρη, οπότε πάρε και ένα lubuntu-desktop.
Τελικώς gnome δε φορτώνει ποτέ, έχει απομείνει μόνο ο gdm στην εκκίνηση.
Χαμός, αλλά παρά ταύτα μια χαρά είναι πετάει, κι εγώ χαζολογάω, μια φορτώνω το ένα και μια το άλλο, ωραία περνάμε, δε λέω...
Γνώσεις ⇛ Linux: Αν μου δώσεις οδηγίες σε τερματικό δεν τρομάζω ┃ Προγραμματισμός: Καθόλου┃ Αγγλικά: Εξαιρετικά
Λειτουργικό : Kubuntu 22.04 64bit.
Συσκευές-> Πάρα πολλές, θα στο γράψω ανά περίπτωση.
Άβαταρ μέλους
dim459
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3737
Εγγραφή: 15 Φεβ 2009, 19:28
Τοποθεσία: Bόρεια Αττική
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Ιούλ 2013, 00:10

Off topic:
dim459 έγραψε:Τελικώς gnome δε φορτώνει ποτέ, έχει απομείνει μόνο ο gdm στην εκκίνηση

Έχω την εντύπωση χωρίς να είμαι σίγουρος ότι τζάμπα φορτώνονται gtk3 βιβλιοθήκες με επιβάρυνση στην μνήμη
Προτείνω
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dpkg-reconfigure gdm
και επιλογή kdm
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6296
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό dim459 » 22 Ιούλ 2013, 01:42

Off topic:
Καλώς νομίζεις, έχεις δίκιο, έχει γύρω στα 130 mb διαφορά στο lxde με kwin.
Σωστός ο παίχτης !
Τελευταία επεξεργασία από dim459 και 22 Ιούλ 2013, 01:50, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις ⇛ Linux: Αν μου δώσεις οδηγίες σε τερματικό δεν τρομάζω ┃ Προγραμματισμός: Καθόλου┃ Αγγλικά: Εξαιρετικά
Λειτουργικό : Kubuntu 22.04 64bit.
Συσκευές-> Πάρα πολλές, θα στο γράψω ανά περίπτωση.
Άβαταρ μέλους
dim459
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3737
Εγγραφή: 15 Φεβ 2009, 19:28
Τοποθεσία: Bόρεια Αττική
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό dim459 » 22 Ιούλ 2013, 01:48

Off topic:
Και γύρω στα 200 mb στο KDE... όχι σωστός, πολύ σωστός !
Γνώσεις ⇛ Linux: Αν μου δώσεις οδηγίες σε τερματικό δεν τρομάζω ┃ Προγραμματισμός: Καθόλου┃ Αγγλικά: Εξαιρετικά
Λειτουργικό : Kubuntu 22.04 64bit.
Συσκευές-> Πάρα πολλές, θα στο γράψω ανά περίπτωση.
Άβαταρ μέλους
dim459
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3737
Εγγραφή: 15 Φεβ 2009, 19:28
Τοποθεσία: Bόρεια Αττική
Εκτύπωση

Re: Συγχώνευση των LXDE και Razor-Qt!

Δημοσίευσηαπό Lionux » 22 Ιούλ 2013, 22:25

Aπίθανα νέα !!! Το τελευταιο διαστημα εχω μεταβει σε ubuntu 13.04 με lxde κ εχω πολυ καλες εντυπωσεις !
Spoiler: show
System: TOSHIBA Satellite A300
Distro: Ubuntu 14.04.5 trusty
Kernel: 3.13.0-107-generic
Desktop: KDE 4.13.3
Bios: INSYDE version: 2.20
CPU:Dual core Intel T3400
Graphics Card:[AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470]
Audio Card: Intel 82801
Network Card: Qualcomm Atheros AR928X driver: ath9k
Επιπεδο linux:Μεσο
Aγγλικα:Μετρια
Προγραμματισμος:Oχι
Άβαταρ μέλους
Lionux
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 173
Εγγραφή: 23 Νοέμ 2009, 02:26
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Νέα - Ειδήσεις - Ανακοινώσεις