Πρόβλημα με ήχο στην 22.04  Το θέμα επιλύθηκε

...κάρτες ήχου / προβλήματα ήχου
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Έχετε κάποιο πρόβλημα με την κάρτα ήχου; Θέλετε βοήθεια; Τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξαχθούν
τεχνικές πληροφορίες από την κάρτα ήχου που έχετε, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε!
viewtopic.php?f=9&t=7242

Πρόβλημα με ήχο στην 22.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Οκτ 2022, 21:47

Πρόβλημα με ήχο στην 22.04 σε περιβάλλον wayland αλλά και σε X11.
Σε livedvd 20.04 παίζει ήχο κανονικά.

Μάλιστα για κάποιον απροσδιόριστο λόγο δεν παίζει και τα video λόγου του ήχου. Βάζει το video σε παύση.Κώδικας: Επιλογή όλων
upload=true&script=true&cardinfo=
!!################################
!!ALSA Information Script v 0.5.1
!!################################

!!Script ran on: Sun Oct  9 18:51:28 UTC 2022


!!Linux Distribution
!!------------------

Ubuntu 22.04.1 LTS \n \l DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 22.04.1 LTS" PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS" NAME="Ubuntu" ID=ubuntu ID_LIKE=debian HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" UBUNTU_CODENAME=jammy


!!DMI Information
!!---------------

Manufacturer:      Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name:      B150M-HD3 DDR3
Product Version:   Default string
Firmware Version:  F20h
System SKU:        Default string
Board Vendor:      Gigabyte Technology Co., Ltd.
Board Name:        B150M-HD3 DDR3-CF


!!ACPI Device Status Information
!!---------------

/sys/bus/acpi/devices/ACPI000C:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/INT33A1:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/INT340E:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/INT3F0D:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:00/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:01/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:02/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:03/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:04/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:05/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:06/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:07/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:08/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:09/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0a/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0b/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0c/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0d/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0e/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:0f/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:10/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:11/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:12/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:13/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:14/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:15/status     1
/sys/bus/acpi/devices/LNXPOWER:16/status     1
/sys/bus/acpi/devices/PNP0103:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/PNP0400:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/PNP0501:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C02:02/status     15
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C02:04/status     3
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C02:06/status     3
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C04:00/status     31
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0C:00/status     15
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0E:00/status     11
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:00/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:01/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:02/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:03/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:04/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:05/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:06/status     9
/sys/bus/acpi/devices/PNP0C0F:07/status     9
/sys/bus/acpi/devices/device:69/status     15
/sys/bus/acpi/devices/device:75/status     11


!!Kernel Information
!!------------------

Kernel release:    5.15.0-48-generic
Operating System:  GNU/Linux
Architecture:      x86_64
Processor:         x86_64
SMP Enabled:       Yes


!!ALSA Version
!!------------

Driver version:     k5.15.0-48-generic
Library version:    1.2.6.1
Utilities version:  1.2.6


!!Loaded ALSA modules
!!-------------------

snd_hda_intel (card 0)


!!Sound Servers on this system
!!----------------------------

PipeWire:
      Installed - Yes (/usr/bin/pipewire)
      Running - Yes

Pulseaudio:
      Installed - Yes (/usr/bin/pulseaudio)
      Running - No


!!Soundcards recognised by ALSA
!!-----------------------------

0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xef220000 irq 137


!!PCI Soundcards installed in the system
!!--------------------------------------

00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [8086:a170] (rev 31)
   Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [1458:a182]


!!Modprobe options (Sound related)
!!--------------------------------

snd_pcsp: index=-2
snd_usb_audio: index=-2
snd_atiixp_modem: index=-2
snd_intel8x0m: index=-2
snd_via82xx_modem: index=-2
snd_atiixp_modem: index=-2
snd_intel8x0m: index=-2
snd_via82xx_modem: index=-2
snd_usb_audio: index=-2
snd_usb_caiaq: index=-2
snd_usb_ua101: index=-2
snd_usb_us122l: index=-2
snd_usb_usx2y: index=-2
snd_cmipci: mpu_port=0x330 fm_port=0x388
snd_pcsp: index=-2
snd_usb_audio: index=-2


!!Loaded sound module options
!!---------------------------

!!Module: snd_hda_intel
   align_buffer_size : -1
   bdl_pos_adj : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   beep_mode : N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N
   dmic_detect : Y
   enable : Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y
   enable_msi : -1
   id : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   index : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   jackpoll_ms : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
   model : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   patch : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   pm_blacklist : Y
   position_fix : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   power_save : 1
   power_save_controller : Y
   probe_mask : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   probe_only : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
   single_cmd : -1
   snoop : -1


!!Sysfs card info
!!---------------

!!Card: /sys/class/sound/card0
Driver: /sys/bus/pci/drivers/snd_hda_intel
Tree:
   /sys/class/sound/card0
   |-- controlC0
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- device -> ../../../0000:00:1f.3
   |-- hwC0D0
   |   |-- afg
   |   |-- chip_name
   |   |-- clear
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- driver_pin_configs
   |   |-- hints
   |   |-- init_pin_configs
   |   |-- init_verbs
   |   |-- mfg
   |   |-- modelname
   |   |-- power
   |   |-- power_off_acct
   |   |-- power_on_acct
   |   |-- reconfig
   |   |-- revision_id
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   |-- subsystem_id
   |   |-- uevent
   |   |-- user_pin_configs
   |   |-- vendor_id
   |   `-- vendor_name
   |-- hwC0D2
   |   |-- afg
   |   |-- chip_name
   |   |-- clear
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- driver_pin_configs
   |   |-- hints
   |   |-- init_pin_configs
   |   |-- init_verbs
   |   |-- mfg
   |   |-- modelname
   |   |-- power
   |   |-- power_off_acct
   |   |-- power_on_acct
   |   |-- reconfig
   |   |-- revision_id
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   |-- subsystem_id
   |   |-- uevent
   |   |-- user_pin_configs
   |   |-- vendor_id
   |   `-- vendor_name
   |-- id
   |-- input10
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event10
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input11
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event11
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input12
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event12
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input13
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event13
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input14
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event14
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input15
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event15
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input16
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event16
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input17
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event17
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input18
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event18
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- input19
   |   |-- capabilities
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- event19
   |   |-- id
   |   |-- inhibited
   |   |-- modalias
   |   |-- name
   |   |-- phys
   |   |-- power
   |   |-- properties
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/input
   |   |-- uevent
   |   `-- uniq
   |-- number
   |-- pcmC0D0c
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D0p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D10p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D1p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D2c
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D3p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D7p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D8p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- pcmC0D9p
   |   |-- dev
   |   |-- device -> ../../card0
   |   |-- pcm_class
   |   |-- power
   |   |-- subsystem -> ../../../../../../class/sound
   |   `-- uevent
   |-- power
   |   |-- async
   |   |-- autosuspend_delay_ms
   |   |-- control
   |   |-- runtime_active_kids
   |   |-- runtime_active_time
   |   |-- runtime_enabled
   |   |-- runtime_status
   |   |-- runtime_suspended_time
   |   `-- runtime_usage
   |-- subsystem -> ../../../../../class/sound
   `-- uevent


!!HDA-Intel Codec information
!!---------------------------
--startcollapse--

Codec: Realtek ALC887-VD
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0887
Subsystem Id: 0x1458a182
Revision Id: 0x100302
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x5f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
  Power states:  D0 D1 D2 D3 CLKSTOP EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC887-VD Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x39 0x39]
  Converter: stream=1, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Converter: stream=1, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Converter: stream=1, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x05 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x39 0x39]
  Converter: stream=1, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Converter: stream=0, channel=0
  Digital:
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x5f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC887-VD Analog", type="Audio", device=0
  Amp-In caps: ofs=0x10, nsteps=0x2e, stepsize=0x03, mute=1
  Amp-In vals:  [0x2e 0x2e]
  Converter: stream=1, channel=0
  SDI-Select: 0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC887-VD Alt Analog", type="Audio", device=2
  Amp-In caps: ofs=0x10, nsteps=0x2e, stepsize=0x03, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80]
  Converter: stream=0, channel=0
  SDI-Select: 0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x22
Node 0x0a [Audio Input] wcaps 0x100711: Stereo Digital
  Converter: stream=0, channel=0
  SDI-Select: 0
  Digital:
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x1f
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x8d 0x8d] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 10
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0x0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x04 0x0b
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x05 0x0b
Node 0x10 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Control: name="IEC958 Playback Con Mask", index=16, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Pro Mask", index=16, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Default", index=16, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Switch", index=16, device=0
  Control: name="IEC958 Default PCM Playback Switch", index=0, device=0
  Device: name="ALC887-VD Digital", type="SPDIF", device=1
  Converter: stream=1, channel=0
  Digital: Enabled GenLevel
  Digital category: 0x2
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x5f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x11 [Pin Complex] wcaps 0x400781: Stereo Digital
  Pincap 0x00000010: OUT
  Pin Default 0x99430130: [Fixed] SPDIF Out at Int ATAPI
    Conn = ATAPI, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x10
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x400401: Stereo
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x4037c040: [N/A] CD at Ext N/A
    Conn = Analog, Color = UNKNOWN
    DefAssociation = 0x4, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x0001003e: IN OUT HP EAPD Detect Trigger
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x01014010: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Unsolicited: tag=05, enabled=1
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x0c
Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00000036: IN OUT Detect Trigger
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00000036: IN OUT Detect Trigger
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x0e
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00000036: IN OUT Detect Trigger
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x0f
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Center Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Boost Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x02 0x02]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00003736: IN OUT Detect Trigger
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
  Pin Default 0x01a19040: [Jack] Mic at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x4, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x21: IN VREF_50
  Unsolicited: tag=03, enabled=1
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 5
     0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Front Mic Boost Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x00 0x00]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x0000373e: IN OUT HP Detect Trigger
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
  Pin Default 0x02a19050: [Jack] Mic at Ext Front
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x5, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=02, enabled=1
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 5
     0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="Line Boost Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x00 0x00]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00003736: IN OUT Detect Trigger
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
  Pin Default 0x0181304f: [Jack] Line In at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Blue
    DefAssociation = 0x4, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 5
     0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x00 0x00]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0001373e: IN OUT HP EAPD Detect Trigger
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x02214020: [Jack] HP Out at Ext Front
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=01, enabled=1
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 5
     0x0c 0x0d 0x0e 0x0f* 0x26
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x400481: Stereo
  Pincap 0x00000024: IN Detect
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400400: Mono
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x4044c601: [N/A] SPDIF Out at Ext N/A
    Conn = RCA, Color = UNKNOWN
    DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x1
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400781: Stereo Digital
  Pincap 0x00000010: OUT
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Connection: 1
     0x06
Node 0x1f [Pin Complex] wcaps 0x400681: Stereo Digital
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=24
Node 0x21 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 12
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b 0x12
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 11
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b
Node 0x24 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x25 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x40 0x40]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x26 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x25 0x0b
Codec: Intel Skylake HDMI
Address: 2
AFG Function Id: 0x1 (unsol 0)
Vendor Id: 0x80862809
Subsystem Id: 0x80860101
Revision Id: 0x100000
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x0]:
    bits [0x0]:
    formats [0x0]:
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
  Power states:  D0 D3 CLKSTOP EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0, Clock-stop-OK
GPIO: io=0, o=0, i=0, unsolicited=0, wake=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital
  Converter: stream=0, channel=0
  Digital: Enabled KAE
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000
    bits [0x1a]: 16 24 32
    formats [0x5]: PCM AC3
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital
  Converter: stream=0, channel=0
  Digital: Enabled KAE
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000
    bits [0x1a]: 16 24 32
    formats [0x5]: PCM AC3
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital
  Converter: stream=0, channel=0
  Digital: Enabled KAE
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000
    bits [0x1a]: 16 24 32
    formats [0x5]: PCM AC3
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x05 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP
  Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI
    Conn = Digital, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Devices: 0
  Connection: 0
Node 0x06 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP
  Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI
    Conn = Digital, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Devices: 0
  Connection: 0
Node 0x07 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP
  Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI
    Conn = Digital, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Power states:  D0 D3 EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
  Devices: 0
  Connection: 0
Node 0x08 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
--endcollapse--


!!ALSA Device nodes
!!-----------------

crw-rw----+ 1 root audio 116, 13 Oct  9 21:32 /dev/snd/controlC0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 11 Oct  9 21:32 /dev/snd/hwC0D0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 12 Oct  9 21:32 /dev/snd/hwC0D2
crw-rw----+ 1 root audio 116,  3 Oct  9 21:33 /dev/snd/pcmC0D0c
crw-rw----+ 1 root audio 116,  2 Oct  9 21:33 /dev/snd/pcmC0D0p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 10 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D10p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  4 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D1p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  5 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D2c
crw-rw----+ 1 root audio 116,  6 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D3p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  7 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D7p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  8 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D8p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  9 Oct  9 21:32 /dev/snd/pcmC0D9p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  1 Oct  9 21:32 /dev/snd/seq
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 Oct  9 21:32 /dev/snd/timer

/dev/snd/by-path:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root  60 Oct  9 21:32 .
drwxr-xr-x 3 root root 340 Oct  9 21:32 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Oct  9 21:32 pci-0000:00:1f.3 -> ../controlC0


!!Aplay/Arecord output
!!--------------------

APLAY

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 10: HDMI 4 [HDMI 4]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

ARECORD

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 2: ALC887-VD Alt Analog [ALC887-VD Alt Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

!!Amixer output
!!-------------

!!-------Mixer controls for card PCH

Card sysdefault:0 'PCH'/'HDA Intel PCH at 0xef220000 irq 137'
  Mixer name   : 'Realtek ALC887-VD'
  Components   : 'HDA:10ec0887,1458a182,00100302 HDA:80862809,80860101,00100000'
  Controls      : 82
  Simple ctrls  : 28
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 57 [89%] [-7.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 251 [98%] [-0.80dB]
  Front Right: Playback 251 [98%] [-0.80dB]
Simple mixer control 'Front',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [off]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Surround',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'Center',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'LFE',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'Line',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 13 [42%] [-15.00dB] [off]
  Front Right: Playback 13 [42%] [-15.00dB] [off]
Simple mixer control 'Line Boost',0
  Capabilities: volume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'IEC958',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',1
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',2
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',3
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',4
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',16
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 46
  Front Left: Capture 46 [100%] [30.00dB] [on]
  Front Right: Capture 46 [100%] [30.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
  Capabilities: cvolume cswitch
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 46
  Front Left: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [off]
  Front Right: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Channel Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: '2ch' '4ch' '6ch'
  Item0: '2ch'
Simple mixer control 'Digital',0
  Capabilities: cvolume
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 120
  Front Left: Capture 60 [50%] [0.00dB]
  Front Right: Capture 60 [50%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Input Source',0
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Rear Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Rear Mic'
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 2 [67%] [20.00dB]
  Front Right: 2 [67%] [20.00dB]


!!Alsactl output
!!--------------

--startcollapse--
state.PCH {
   control.1 {
      iface MIXER
      name 'Channel Mode'
      value '2ch'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 '2ch'
         item.1 '4ch'
         item.2 '6ch'
      }
   }
   control.2 {
      iface MIXER
      name 'Front Playback Volume'
      value.0 64
      value.1 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.3 {
      iface MIXER
      name 'Front Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.4 {
      iface MIXER
      name 'Surround Playback Volume'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 -6400
         dbvalue.1 -6400
      }
   }
   control.5 {
      iface MIXER
      name 'Surround Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.6 {
      iface MIXER
      name 'Center Playback Volume'
      value 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 -6400
      }
   }
   control.7 {
      iface MIXER
      name 'LFE Playback Volume'
      value 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 -6400
      }
   }
   control.8 {
      iface MIXER
      name 'Center Playback Switch'
      value false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.9 {
      iface MIXER
      name 'LFE Playback Switch'
      value false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.10 {
      iface MIXER
      name 'Headphone Playback Volume'
      value.0 64
      value.1 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.11 {
      iface MIXER
      name 'Headphone Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.12 {
      iface MIXER
      name 'Loopback Mixing'
      value Disabled
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 Disabled
         item.1 Enabled
      }
   }
   control.13 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Playback Volume'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 -3450
         dbvalue.1 -3450
      }
   }
   control.14 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.15 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Playback Volume'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 -3450
         dbvalue.1 -3450
      }
   }
   control.16 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.17 {
      iface MIXER
      name 'Line Playback Volume'
      value.0 13
      value.1 13
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 -1500
         dbvalue.1 -1500
      }
   }
   control.18 {
      iface MIXER
      name 'Line Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.19 {
      iface MIXER
      name 'Auto-Mute Mode'
      value Enabled
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 Disabled
         item.1 Enabled
      }
   }
   control.20 {
      iface MIXER
      name 'Input Source'
      value 'Rear Mic'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 'Front Mic'
         item.1 'Rear Mic'
         item.2 Line
      }
   }
   control.21 {
      iface MIXER
      name 'Input Source'
      index 1
      value 'Rear Mic'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 'Front Mic'
         item.1 'Rear Mic'
         item.2 Line
      }
   }
   control.22 {
      iface MIXER
      name 'Capture Volume'
      value.0 46
      value.1 46
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 46'
         dbmin -1600
         dbmax 3000
         dbvalue.0 3000
         dbvalue.1 3000
      }
   }
   control.23 {
      iface MIXER
      name 'Capture Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.24 {
      iface MIXER
      name 'Capture Volume'
      index 1
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 46'
         dbmin -1600
         dbmax 3000
         dbvalue.0 -1600
         dbvalue.1 -1600
      }
   }
   control.25 {
      iface MIXER
      name 'Capture Switch'
      index 1
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.26 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Boost Volume'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 3'
         dbmin 0
         dbmax 3000
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.27 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Boost Volume'
      value.0 2
      value.1 2
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 3'
         dbmin 0
         dbmax 3000
         dbvalue.0 2000
         dbvalue.1 2000
      }
   }
   control.28 {
      iface MIXER
      name 'Line Boost Volume'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 3'
         dbmin 0
         dbmax 3000
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.29 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      index 16
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.30 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      index 16
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.31 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      index 16
      value '0482000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.32 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      index 16
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.33 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Default PCM Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.34 {
      iface MIXER
      name 'Master Playback Volume'
      value 57
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 -700
      }
   }
   control.35 {
      iface MIXER
      name 'Master Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.36 {
      iface CARD
      name 'Front Mic Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.37 {
      iface CARD
      name 'Rear Mic Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.38 {
      iface CARD
      name 'Line Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.39 {
      iface CARD
      name 'Line Out Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.40 {
      iface CARD
      name 'Front Headphone Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.41 {
      iface CARD
      name 'SPDIF Phantom Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.42 {
      iface PCM
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 3
      value.1 4
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.43 {
      iface PCM
      name 'Capture Channel Map'
      value.0 3
      value.1 4
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.44 {
      iface PCM
      device 1
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.45 {
      iface PCM
      device 2
      name 'Capture Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.46 {
      iface CARD
      name 'HDMI/DP,pcm=3 Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.47 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.48 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.49 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      value '0482000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.50 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      value false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.51 {
      iface PCM
      device 3
      name ELD
      value ''
      comment {
         access 'read volatile'
         type BYTES
         count 0
      }
   }
   control.52 {
      iface CARD
      name 'HDMI/DP,pcm=7 Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.53 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      index 1
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.54 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      index 1
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.55 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      index 1
      value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.56 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      index 1
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.57 {
      iface PCM
      device 7
      name ELD
      value ''
      comment {
         access 'read volatile'
         type BYTES
         count 0
      }
   }
   control.58 {
      iface CARD
      name 'HDMI/DP,pcm=8 Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.59 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      index 2
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.60 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      index 2
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.61 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      index 2
      value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.62 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      index 2
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.63 {
      iface PCM
      device 8
      name ELD
      value ''
      comment {
         access 'read volatile'
         type BYTES
         count 0
      }
   }
   control.64 {
      iface CARD
      name 'HDMI/DP,pcm=9 Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.65 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      index 3
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.66 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      index 3
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.67 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      index 3
      value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.68 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      index 3
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.69 {
      iface PCM
      device 9
      name ELD
      value ''
      comment {
         access 'read volatile'
         type BYTES
         count 0
      }
   }
   control.70 {
      iface CARD
      name 'HDMI/DP,pcm=10 Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.71 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      index 4
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.72 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      index 4
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.73 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      index 4
      value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.74 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      index 4
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.75 {
      iface PCM
      device 10
      name ELD
      value ''
      comment {
         access 'read volatile'
         type BYTES
         count 0
      }
   }
   control.76 {
      iface PCM
      device 3
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      value.2 0
      value.3 0
      value.4 0
      value.5 0
      value.6 0
      value.7 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 8
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.77 {
      iface PCM
      device 7
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      value.2 0
      value.3 0
      value.4 0
      value.5 0
      value.6 0
      value.7 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 8
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.78 {
      iface PCM
      device 8
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      value.2 0
      value.3 0
      value.4 0
      value.5 0
      value.6 0
      value.7 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 8
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.79 {
      iface PCM
      device 9
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      value.2 0
      value.3 0
      value.4 0
      value.5 0
      value.6 0
      value.7 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 8
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.80 {
      iface PCM
      device 10
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      value.2 0
      value.3 0
      value.4 0
      value.5 0
      value.6 0
      value.7 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 8
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.81 {
      iface MIXER
      name 'PCM Playback Volume'
      value.0 251
      value.1 251
      comment {
         access 'read write user'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 255'
         tlv '0000000100000008ffffec1400000014'
         dbmin -5100
         dbmax 0
         dbvalue.0 -80
         dbvalue.1 -80
      }
   }
   control.82 {
      iface MIXER
      name 'Digital Capture Volume'
      value.0 60
      value.1 60
      comment {
         access 'read write user'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 120'
         tlv '0000000100000008fffff44800000032'
         dbmin -3000
         dbmax 3000
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
}
--endcollapse--


!!All Loaded Modules
!!------------------

acpi_pad
aesni_intel
ahci
at24
autofs4
cec
ch341
coretemp
crc32_pclmul
crct10dif_pclmul
cryptd
crypto_simd
cuse
drm
drm_kms_helper
dvb_core
dvb_usb_rtl28xxu
dvb_usb_v2
efi_pstore
fb_sys_fops
ghash_clmulni_intel
hid
hid_generic
i2c_algo_bit
i2c_i801
i2c_mux
i2c_smbus
i915
input_leds
intel_cstate
intel_powerclamp
intel_rapl_common
intel_rapl_msr
intel_tcc_cooling
intel_wmi_thunderbolt
ip_tables
ipmi_devintf
ipmi_msghandler
joydev
kvm
kvm_intel
ledtrig_audio
libahci
lp
mac_hid
mc
mei
mei_hdcp
mei_me
msr
nvme
nvme_core
parport
parport_pc
ppdev
pstore_blk
pstore_zone
r8169
r820t
ramoops
rapl
rc_core
realtek
reed_solomon
rtl2832
rtl2832_sdr
sch_fq_codel
snd
snd_hda_codec
snd_hda_codec_generic
snd_hda_codec_hdmi
snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core
snd_hda_intel
snd_hrtimer
snd_hwdep
snd_intel_dspcfg
snd_intel_sdw_acpi
snd_pcm
snd_rawmidi
snd_seq
snd_seq_device
snd_seq_dummy
snd_seq_midi
snd_seq_midi_event
snd_timer
soundcore
syscopyarea
sysfillrect
sysimgblt
tls
ttm
usbhid
usblp
usbserial
uvcvideo
vboxdrv
vboxnetadp
vboxnetflt
video
videobuf2_common
videobuf2_memops
videobuf2_v4l2
videobuf2_vmalloc
videodev
wmi
x86_pkg_temp_thermal
x_tables
xhci_pci
xhci_pci_renesas


!!Sysfs Files
!!-----------

/sys/class/sound/hwC0D0/init_pin_configs:
0x11 0x99430130
0x12 0x4037c040
0x14 0x01014010
0x15 0x411111f0
0x16 0x411111f0
0x17 0x411111f0
0x18 0x01a19040
0x19 0x02a19050
0x1a 0x0181304f
0x1b 0x02214020
0x1c 0x411111f0
0x1d 0x4044c601
0x1e 0x411111f0
0x1f 0x411111f0

/sys/class/sound/hwC0D0/driver_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D0/user_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D0/init_verbs:

/sys/class/sound/hwC0D0/hints:

/sys/class/sound/hwC0D2/init_pin_configs:
0x05 0x18560010
0x06 0x18560010
0x07 0x18560010

/sys/class/sound/hwC0D2/driver_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D2/user_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D2/init_verbs:

/sys/class/sound/hwC0D2/hints:


!!ALSA/HDA dmesg
!!--------------

[    0.131850] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.131851] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.131852] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
--
[    6.717625] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9
[    6.718492] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    6.795230] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
--
[    6.857070] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
[    6.886095] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[    6.886100] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    6.886103] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    6.886105] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    6.886106] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x11/0x0
[    6.886108] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    6.886109] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[    6.886111] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[    6.886113] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    6.968324] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
[    7.065629] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[    7.100235] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[    7.142429] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[    7.167239] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[    7.202121] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[    7.248180] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[    7.274609] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[    7.299034] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input17
[    7.346327] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input18
[    7.386579] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input19
[    7.614446] intel_rapl_common: Found RAPL domain package


!!Packages installed
!!--------------------

ii  alsa-oss                                      1.1.8-1                                    amd64        ALSA wrapper for OSS applications
ii  alsa-tools-gui                                1.2.5-2                                    amd64        GUI based ALSA utilities for specific hardware
ii  alsa-topology-conf                            1.2.5.1-2                                  all          ALSA topology configuration files
ii  alsa-ucm-conf                                 1.2.6.3-1ubuntu1                           all          ALSA Use Case Manager configuration files
ii  alsa-utils                                    1.2.6-1ubuntu1                             amd64        Utilities for configuring and using ALSA

Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-58-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 7836 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF - Gigabyte B150M-HD3 DDR3
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11679
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα με ήχο στην 22.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Οκτ 2022, 22:13

Αν τρέξω

Κώδικας: Επιλογή όλων
systemctl --user --no-pager start pulseaudio


Καταφέρνω να πάρω μια ένδειξη ήχου στο control panel αλλά σε dummy κάρτα και φυσικά δεν παίζει ήχο.

Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-58-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 7836 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF - Gigabyte B150M-HD3 DDR3
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11679
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα με ήχο στην 22.04

Δημοσίευσηαπό Maras » 10 Οκτ 2022, 10:33

Καλημέρα, έκανες upgrade από παλαιότερη έκδοση στην 22.04, ή στο εμφάνισε ξαφνικά?
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1492
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα με ήχο στην 22.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 10 Οκτ 2022, 19:10

Από upgrade είναι αλλά το έβγαλε μετά από αρκετό καιρό, οπότε δεν νομίζω να έχει σχέση.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-58-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 7836 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF - Gigabyte B150M-HD3 DDR3
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11679
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα με ήχο στην 22.04  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό the_eye » 11 Οκτ 2022, 19:09

Το βρήκα, μια παλιά εφαρμογή (soundmodem) έκανε conflict.
Με την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo fuser -v /dev/snd/*

είδα ότι εμπλεκόταν στο σύστημα ήχου. Την έκανα purge και μετά reboot και όλα οκ.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-58-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 7836 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF - Gigabyte B150M-HD3 DDR3
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11679
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση


  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Κάρτες Ήχου / Ήχος