Translate widget - πρόβλημα.  Το θέμα επιλύθηκε

...τα πάντα για το open source στον χώρο των gadgets, συζητήσεις, εργαλεία, open hardware, οδηγοί κ.ά.

Συντονιστής: adem1

Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 12 Δεκ 2023, 16:01

Έχω ένα widget που μου κάνει μετάφραση. Αν αναρωτιέστε γιατί, αφού υπάρχουν μεταφραστρήρια στο internet, ο λόγος είναι ακριβώς αυτός.
Δεν θέλω να ανοίγω browser (ναι μπορεί να μην το έχω ανοιχτό εκείνη τη στιγμή) όταν ας πούμε διαβάζω στα αγγλικά ένα txt αρχείο ή ένα μυνημα στο viber ή οτιδήποτε. Θέλει κάποια κλικ παραπάνω.
Ενώ αυτό που έχω είναι κολλημένο στην Επιφάνεια εργασίας και δέχεται είτε πληκτρολόγηση, είτε drag and drop, είτε φωνητική εισαγωγή κειμένου.

Για να μου δουλέψει χρειάται τα API της Google, για τη μετάφραση και για το speech to text.
Τα έχω όλα ρυθμισμένα και εντάξει. Διαπιστευτήρια, κλειδιά κλπ από την Google.

Το πρόβλημα μου είναι στον κώδικα.

Ας δείξω πρώτα μία εικόνα για το widget

Εικόνα

Είναι ανάμεσα σε άλλα widget και το έχω μόνιμα στην Επιφάνεια εργασίας.

Δουλεύει μια χαρά. Κρατάει ιστορικό και το χειρίζομαι με τα βελάκια του πληκτρολογίου (όπως κάνουμε και στο τερματικό μας για τις προηγούμενες εντολές), δέχεται εναπόθεση κειμένου πέραν από την πληκτρολόγηση, αντιδρά και με το κουμπί "Μετάφραση" αλλά και με το ENTER και επίσης αναγνωρίζει αυτόματα τι γλώσσα του εισάγω ώστε να μεταφράσει στην άλλη.

Εικόνα

κι όταν πατήσω το ENTER το κείμενο που βλέπετε στα ελληνικά θα σβήσει και θα τεθεί ο δρομέας σε κατάσταση focus, ενώ στο πλαίσιο εξόδου, θα φαίνεται η μετάφραση

Εικόνα

Ενώ αν εισάγω αγγλικό κείμενο

Εικόνα

(το κείμενο το μεταφρασμένο έχει μείνει από την τελευταία φορά που είχε τυπώσει κάτι.)

και με το ENTER ή το "Μετάφραση"

Εικόνα

Όλα καλά λοιπόν. Με έχει βολέψει καθώς εναποθέτω με σύρσιμο και μεγάλα κείμενα.

Όταν όμως πατήσω το μικρόφωνο συμβαίνει κάτι περίεργο. Έχει ακούσει κανονικά το κείμενο και μια χαρά δουλεύει το speech to text. Όμως δεν βλέπω στο πεδίο εισαγωγής κειμένου (Το QLineEdit στον κώδικα), αυτά που έχω πει με τη φωνή μου. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κάνω mute τη συσκευή εισόδου ήχου (το μικρόφωνό μου) από τις ρυθμίσεις ήχου του συστήματος. Ή όταν κάνω κλικ σε ένα σκριπτάκι που κάνει αυτό το πράγμα (κάνει mute και unmute το μικρόφωνό μου)

Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
amixer -q -D pulse sset Capture toggle


Έχω δηλαδή το σκριπτάκι αυτό εκτελέσιμο, του κάνω κλικ και τότε μόνο βλέπω στο widget μου να εμφανίζεται το κείμενο όπως το είπα, στο πεδίο εισόδου. Καθαρα και μια χαρά κι ας είναι και πάρα πολλές λέξεις.
Δεν μπορώ να το λύσω αυτό το πρόβλημα.
Εν τω μεταξύ, όταν πατάω το κουμπί-εικονίδιο του μικροφώνου κάτω δεξιά όπως βλέπετε στο widget, μου βγάζει μηνύματα λάθους το τερματικό, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή απλά ο δρομέας είναι απασχολημένος; σαν να λέει ότι τρέχει κανονικά το πρόγραμμα, χωρίς καμία λέξη λάθους.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ python3 pirama.py
ALSA lib pcm_dsnoop.c:566:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave
ALSA lib pcm_dmix.c:999:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp
ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp
ALSA lib pcm_a52.c:1001:(_snd_pcm_a52_open) a52 is only for playback
ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card
ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card'
ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card
ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card'
ALSA lib pcm_dmix.c:999:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
ALSA lib pcm_dsnoop.c:566:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave
ALSA lib pcm_dmix.c:999:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2666:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp
ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp
ALSA lib pcm_a52.c:1001:(_snd_pcm_a52_open) a52 is only for playback
ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card
ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card'
ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card
ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card'
ALSA lib pcm_dmix.c:999:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave


Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και αυτός είναι ο κώδικας
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/usr/bin/env python3
import sys
import speech_recognition as sr
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QVBoxLayout, QLineEdit, QTextEdit
from PyQt5.QtCore import Qt
from google.cloud import translate_v2 as translate
from google.oauth2 import service_account
from google.cloud import speech_v1p1beta1 as speech
from PyQt5.QtGui import QIcon, QPixmap

class TranslucentTranslationWindow(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowFlag(Qt.FramelessWindowHint)
        self.setGeometry(1220, 460, 450, 310)
        self.setFixedSize(450, 310)
        self.setWindowFlag(Qt.WindowStaysOnBottomHint)
        self.setAcceptDrops(True)
        self.setStyleSheet("background-color: #ffdad3;")

        credentials = service_account.Credentials.from_service_account_file('/home/user/scripts/translate/token.json', scopes=['https://www.googleapis.com/auth/cloud-translation'])
        self.translator = translate.Client(credentials=credentials)

        vbox = QVBoxLayout(self)
        vbox.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)  # Ορίζει το περιθώριο για το vbox
        self.text_input = QLineEdit(self)
        self.text_input.setPlaceholderText("Γράψε εδώ το κείμενο να μεταφράσω")
        self.text_input.setStyleSheet("border: 1px dashed #00FF00; background-color: #d0aa7c;")
        self.text_input.setFixedHeight(40)  # Ορίζει το ύψος του πεδίου εισαγωγής σε 40 pixels
        self.text_output = QTextEdit(self)
        self.text_output.setStyleSheet("color: white; background-color: rgba(0, 0, 0, 255); font-weight: bold;")
        vbox.addWidget(self.text_input, stretch=5)
        vbox.addWidget(self.text_output, stretch=5)  # Αλλαγή εδώ σε stretch=5
        vbox_input = QVBoxLayout()
        vbox_input.setContentsMargins(0, 0, 0, 2)
        self.translate_button = QPushButton("Μετάφραση", self)
        self.translate_button.setStyleSheet("background-color: #aed08b;")  # Κίτρινο
        self.translate_button.clicked.connect(self.translate_text)

        self.start_recognition_button = QPushButton(self)
        pixmap = QPixmap("microphone.png")
        icon = QIcon(pixmap)
        self.start_recognition_button.setIcon(icon)
        self.start_recognition_button.setIconSize(pixmap.rect().size())
        self.start_recognition_button.setMaximumSize(40, 40)  # Ορίζει το μέγιστο πλάτος και ύψος
        vbox_input.addWidget(self.translate_button)
        vbox_input.addWidget(self.start_recognition_button, alignment=Qt.AlignRight | Qt.AlignBottom)

        # Ορίζει το περιθώριο για την περιοχή του vbox_input
        vbox_input.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
        self.start_recognition_button.clicked.connect(self.start_recognition)
        vbox.addLayout(vbox_input)

        self.text_input.returnPressed.connect(self.translate_text)
        self.text_input.installEventFilter(self)
        # Όνομα αρχείου ιστορικού
        self.history_file = "history.txt"
        # Αρχικοποίηση ιστορικού
        self.load_history()
    def translate_text(self):
        text = self.text_input.text()
        translation = self.translator.translate(text, target_language='en' if self.is_greek(text) else 'el')
        self.text_output.setPlainText(translation['translatedText'])
        self.text_input.clear()
        self.text_input.setSelection(0, len(translation['translatedText']))
        # Προσθήκη στο ιστορικό
        self.add_to_history(text)

    def is_greek(self, text):
        for char in text:
            if 'α' <= char <= 'ω' or 'Α' <= char <= 'Ω':
                return True
        return False

    def dragEnterEvent(self, event):
        if event.mimeData().hasUrls():
            event.accept()
        else:
            event.ignore()

    def dropEvent(self, event):
        if event.mimeData().hasUrls():
            url = event.mimeData().urls()[0]
            with open(url.toLocalFile(), "r") as f:
                self.text_input.setText(f.read())
            event.accept()
        else:
            event.ignore()

    def add_to_history(self, text):
        # Προσθήκη κειμένου στο τέλος του ιστορικού
        self.history_list.append(text)
        # Ενημέρωση του αρχείου ιστορικού
        with open(self.history_file, "a") as file:
            file.write(text + "\n")

    def load_history(self):
        # Φόρτωση ιστορικού από το αρχείο
        try:
            with open(self.history_file, "r") as file:
                self.history_list = file.read().splitlines()
                self.history_index = len(self.history_list)
        except FileNotFoundError:
            # Το αρχείο δεν υπάρχει ακόμα
            self.history_list = []
            self.history_index = 0

    def retrieve_from_history(self, forward=True):
        # Ανάκτηση κειμένου από το ιστορικό
        if forward:
            # Προς τα εμπρός
            if self.history_index < len(self.history_list) - 1:
                self.history_index += 1
        else:
            # Προς τα πίσω
            if self.history_index > 0:
                self.history_index -= 1

        if 0 <= self.history_index < len(self.history_list):
            self.text_input.setText(self.history_list[self.history_index])
        else:
            self.text_input.clear()

    def eventFilter(self, obj, event):
        if obj is self.text_input and event.type() == event.KeyPress:
            if event.key() == Qt.Key_Up:
                self.retrieve_from_history(forward=False)
                return False  # Επιστροφή False για την αποφυγή περαιτέρω επεξεργασίας του event
            elif event.key() == Qt.Key_Down:
                self.retrieve_from_history(forward=True)
                return False  # Επιστροφή False για την αποφυγή περαιτέρω επεξεργασίας του event
        return super().eventFilter(obj, event)

    # Προσθήκη συνάρτησης για έναρξη φωνητικής αναγνώρισης
    def start_recognition(self):
        recognizer = sr.Recognizer()
        with sr.Microphone() as source:
            audio = recognizer.listen(source)

        try:
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="el-GR")
            self.text_input.setText(text)
            self.text_input.repaint()  # Ανανέωση του πεδίου εισόδου
        except sr.UnknownValueError:
            print("Google Speech Recognition could not understand audio")
        except sr.RequestError as e:
            print(f"Could not request results from Google Speech Recognition service; {e}")

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    window = TranslucentTranslationWindow()
    window.show()
    sys.exit(app.exec_())
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 14 Δεκ 2023, 01:02

Μήπως ξέρετε αν υπάρχει κάτι στο ίντερνετ που αφορά την python κι αν εκεί δίνουν βοήθεια σε κώδικες; Νομίζω είχαμε και στην Ελλάδα ένα site.
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό Maras » 14 Δεκ 2023, 21:38

Καλησπέρα το σημείο του κώδικα όπου βρίσκεις σαν πρόβλημα είναι εδώ:
Κώδικας: Επιλογή όλων
    def start_recognition(self):
        recognizer = sr.Recognizer()
        with sr.Microphone() as source:
            audio = recognizer.listen(source)

        try:
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="el-GR")
            self.text_input.setText(text)
            self.text_input.repaint()  # Ανανέωση του πεδίου εισόδου
        except sr.UnknownValueError:
            print("Google Speech Recognition could not understand audio")
        except sr.RequestError as e:
            print(f"Could not request results from Google Speech Recognition service; {e}")

Μήπως το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι περιμένει ακόμα input από την πηγή (μικρόφωνο), και αυτό που κάνεις εσύ είναι να διακόπτεις την πηγή και να ολοκληρώνει έτσι το input?
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 15 Δεκ 2023, 02:13

Maras έγραψε:Καλησπέρα το σημείο του κώδικα όπου βρίσκεις σαν πρόβλημα είναι εδώ:
Κώδικας: Επιλογή όλων
    def start_recognition(self):
        recognizer = sr.Recognizer()
        with sr.Microphone() as source:
            audio = recognizer.listen(source)

        try:
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="el-GR")
            self.text_input.setText(text)
            self.text_input.repaint()  # Ανανέωση του πεδίου εισόδου
        except sr.UnknownValueError:
            print("Google Speech Recognition could not understand audio")
        except sr.RequestError as e:
            print(f"Could not request results from Google Speech Recognition service; {e}")

Μήπως το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι περιμένει ακόμα input από την πηγή (μικρόφωνο), και αυτό που κάνεις εσύ είναι να διακόπτεις την πηγή και να ολοκληρώνει έτσι το input?


ναι σίγουρα αυτό είναι. Προσπάθησα όμως να το κάνω να διακόπτεται με αυτό

Κώδικας: Επιλογή όλων
       try:
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="el-GR")
            self.text_input.setText(text)
            self.text_input.repaint()  # Ανανέωση του πεδίου εισόδου
            #Προσθήκη καθυστέρησης και σίγαση μικροφώνου
            time.sleep(3)
            os.system("amixer -q -D pulse sset Capture toggle")
        except sr.UnknownValueError:
            print("Google Speech Recognition could not understand audio")
        except sr.RequestError as e:
            print(f"Could not request results from Google Speech Recognition service; {e}")


και δεν έχω αποτέλεσμα. Ακόμα περιμένει input και δεν βλέπω ποτέ να γίνεται mute το μικρόφωνο αν δεν το κάνω χειρικίνητα. Όταν κάνω βέβαια, μια χαρά βλέπω το κείμενο στο input και το μικρόφωνο στο πάνελ ξαναφωτίζεται (unmute)
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό Maras » 15 Δεκ 2023, 02:44

Δοκίμασε να κάνεις χρήση του 2ου και 3ου ορίσματος στην listen, άλλαξε την παρακάτω γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
audio = recognizer.listen(source)

σε
Κώδικας: Επιλογή όλων
audio = recognizer.listen(source, 5, 3)

5 θα είναι τα δευτερόλεπτα που θα περιμένει για input από τον χρήστη στο μικρόφωνο.
3 θα είναι τα δευτερόλεπτα που θα έχει η διάρκεια της φράσης/λέξης.
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 15 Δεκ 2023, 22:56

Maras έγραψε:Δοκίμασε να κάνεις χρήση του 2ου και 3ου ορίσματος στην listen, άλλαξε την παρακάτω γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
audio = recognizer.listen(source)

σε
Κώδικας: Επιλογή όλων
audio = recognizer.listen(source, 5, 3)

5 θα είναι τα δευτερόλεπτα που θα περιμένει για input από τον χρήστη στο μικρόφωνο.
3 θα είναι τα δευτερόλεπτα που θα έχει η διάρκεια της φράσης/λέξης.


Μου έβγαλε μύνημα που αφορά το venv. Τρέχα γύρευε δηλαδή
Κώδικας: Επιλογή όλων
Traceback (most recent call last):
  File "/home/left/scripts/translate/pirama.py", line 142, in start_recognition
    audio = recognizer.listen(source,5,3)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/left/scripts/translate/translate-venv/lib/python3.11/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 489, in listen
    raise WaitTimeoutError("listening timed out while waiting for phrase to start")
speech_recognition.exceptions.WaitTimeoutError: listening timed out while waiting for phrase to start
Aborted (core dumped)
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό Maras » 16 Δεκ 2023, 01:19

Αυτός ο δοκιμάστικός κώδικας δουλεύει σε εσένα? Πρέπει να εκτυπώνει στο τερματικό αυτό που λες στο μικρόφωνο στα αγγλικά:
Κώδικας: Επιλογή όλων
import speech_recognition as sr
import pyttsx3
import sounddevice

r = sr.Recognizer()


with sr.Microphone() as source2:
    r.adjust_for_ambient_noise(source2, duration = 0.2)

    audio2 = r.listen(source2, 5, 3)

    MyText = r.recognize_google(audio2)
    MyText = MyText.lower()

    print("Did you say " + MyText)


Εγκατέστησε και το sounddevice για να φύγουν τα errors που βλέπεις στην κονσόλα.
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 16 Δεκ 2023, 02:59

Maras έγραψε:Αυτός ο δοκιμάστικός κώδικας δουλεύει σε εσένα? Πρέπει να εκτυπώνει στο τερματικό αυτό που λες στο μικρόφωνο στα αγγλικά:
Κώδικας: Επιλογή όλων
import speech_recognition as sr
import pyttsx3
import sounddevice

r = sr.Recognizer()


with sr.Microphone() as source2:
    r.adjust_for_ambient_noise(source2, duration = 0.2)

    audio2 = r.listen(source2, 5, 3)

    MyText = r.recognize_google(audio2)
    MyText = MyText.lower()

    print("Did you say " + MyText)


Εγκατέστησε και το sounddevice για να φύγουν τα errors που βλέπεις στην κονσόλα.


Όχι. Έβγαλε

Κώδικας: Επιλογή όλων
Traceback (most recent call last):
  File "/home/left/scripts/translate/pirama4.py", line 13, in <module>
    MyText = r.recognize_google(audio2)
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/left/scripts/translate/translate-venv/lib/python3.11/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 728, in recognize_google
    if not isinstance(actual_result, dict) or len(actual_result.get("alternative", [])) == 0: raise UnknownValueError()
                                                                                              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
speech_recognition.exceptions.UnknownValueError


Ώπα! Άκυρο. Πράγματι μου τυπώνει ό,τι λέω στα αγγλικά.Πολλές φορές και ακάθεκτα. Το πρόγραμμα ακόμα τρέχει και περιμένει καινούρφια πρόταση. Του είπα κι άλλη κι άλλη και συνεχίζει να την τυπώνει στο τερματικό.
Όταν όμως του είπα "Καλημέρα σας φίλοι μου", έβγαλε αυτό
Κώδικας: Επιλογή όλων
Traceback (most recent call last):
  File "/home/left/scripts/translate/pirama3.py", line 148, in start_recognition
    MyText = r.recognize_google(audio2)
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/left/scripts/translate/translate-venv/lib/python3.11/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 728, in recognize_google
    if not isinstance(actual_result, dict) or len(actual_result.get("alternative", [])) == 0: raise UnknownValueError()
                                                                                              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
speech_recognition.exceptions.UnknownValueError
Aborted (core dumped)


Τη συνάρτηση εν τω μεταξύ την σκέπασα για να βάλω αυτό που είπες

[code def start_recognition(self):
r = sr.Recognizer()


with sr.Microphone() as source2:
r.adjust_for_ambient_noise(source2, duration = 0.2)

audio2 = r.listen(source2, 5, 3)

MyText = r.recognize_google(audio2)
MyText = MyText.lower()

print("Did you say " + MyText)

#recognizer = sr.Recognizer()
#with sr.Microphone() as source:
# audio = recognizer.listen(source)
#
# try:
# text = recognizer.recognize_google(audio, language="el-GR")
# self.text_input.setText(text)
# self.text_input.repaint() # Ανανέωση του πεδίου εισόδου
#except sr.UnknownValueError:
# print("Google Speech Recognition could not understand audio")
# except sr.RequestError as e:
# print(f"Could not request results from Google Speech Recognition service; {e}")

if __name__ == '__main__':
app = QApplication(sys.argv)
window = TranslucentTranslationWindow()
window.show()
sys.exit(app.exec_())][/code]
Τελευταία επεξεργασία από malos και 16 Δεκ 2023, 03:43, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό Maras » 16 Δεκ 2023, 03:23

Για ελληνικά κάνε την γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
MyText = r.recognize_google(audio2)

έτσι
Κώδικας: Επιλογή όλων
MyText = r.recognize_google(audio2, language="el-GR")
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Translate widget - πρόβλημα.

Δημοσίευσηαπό malos » 16 Δεκ 2023, 03:44

Maras έγραψε:Για ελληνικά κάνε την γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
MyText = r.recognize_google(audio2)

έτσι
Κώδικας: Επιλογή όλων
MyText = r.recognize_google(audio2, language="el-GR")Εικόνα
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1234
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Επόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Gadgets με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα