Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 20 Ιουν 2012, 12:34

Αν και αυτός ο οδηγός ασχολείται μόνο με το τερματικό και πιθανώς να ενδιαφερθούν κυρίως ελαφρά πιο προχωρημένοι χρήστες, είναι ασφαλές να τον ακολουθήσει και κάποιος σχετικά αρχάριος χρήστης. Καμία από τις εντολές που παρατίθενται δεν χαλάει τα αρχεία του συστήματος και για να επαναφέρετε τα πάντα στην κατάσταση που ήταν πριν ξεκινήσετε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να διαγράψετε τα αρχεία που θα έχετε δημιουργήσει με τον οδηγό.
Φυσικά, συνίσταται να έχετε μια -έστω και βασική- εξοικείωση με το τερματικό, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε τον οδηγό και να καταλαβαίνετε τι κάνουν τα βήματα που θα ακολουθήσετε.


Κάθε οδηγός (όπως αυτός) αλλά και κάθε θέμα, υπάρχει η δυνατότητα να προστίθεται στα αγαπημένα σας θέματα του λογαριασμού σας στο forum, ώστε ή να ανατρέχετε εύκολα σε αυτό ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι στους σελιδοδείκτες του browser σας, ή να το βρίσκετε αμέσως για να το προτείνετε σε κάποιον άλλο χρήστη. Δείτε εδώ πως μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο.


Πολλοί από εμάς προτιμούμε να χρησιμοποιούμε το τερματικό για πολλές εργασίες, παρά να βολοδέρνουμε δεξιά και αριστερά ψάχνοντας μέσα σε παράθυρα και κλικ.
Αισθητικά όμως, το τερματικό του Ubuntu θα μπορούσε να είναι και πιο προσεγμένο, ενώ αντίθετα υπάρχουν διανομές που σ' αυτόν τον τομέα δίνουν πολύ μεγάλο βάρος.
Για παράδειγμα, στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε δύο στιγμιότυπα από το τερματικό δύο διαφορετικών διανομών:


 • Αριστερά βρίσκεται το τερματικό (gnome-terminal) του Ubuntu, με τις αρχικές του ρυθμίσεις.
 • Δεξιά, βρίσκεται το τερματικό (επίσης gnome-terminal) του Sabayon Linux, επίσης με τις αρχικές του ρυθμίσεις.

Η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται να φτάσουμε από τη μία εικόνα στην άλλη , δηλαδή να μετατρέψουμε το τερματικό του Ubuntu στο τερματικό του Sabayon και γι αυτό φταίει το...Debian! :P

Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά είναι πως ο apt και ο dpkg (οι package managers του Debian και κατ' επέκταση και του Ubuntu) δεν υποστηρίζουν χρώμα στην έξοδο του τερματικού, σε αντίθεση με τους equo (package manager του Sabayon) και portage (package manager των Sabayon και Gentoo, στο οποίο βασίζεται το πρώτο) που το χρησιμοποιούν για το διαχωρισμό των πληροφοριών.

Έτσι, δεν θα δούμε μεν χρωματιστό αποτέλεσμα στο output της
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get update
μπορούμε ακόμα όμως να ρυθμίσουμε το τερματικό μας ώστε και πιο ευχάριστο να είναι στο δικό μας μάτι, αλλά και να εμφανίζει τις πληροφορίες που θέλουμε με τρόπο που να τις ξεχωρίζουμε εύκολα.

 1. Το prompt του τερματικού.
  Για το Ubuntu, η γραμμή που ορίζει το prompt για το χρήστη, βρίσκεται μέσα στο (κρυφό) αρχείο .bashrc στον προσωπικό φάκελο του χρήστη. Αυτό, εκτελείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του λειτουργικού.

  Οι χρήστες εναλλακτικών διανομών βασισμένων στο Ubuntu όπως Linux Mint 13 Maya ή Bodhi Linux, θα παρατηρήσετε πως δεν υπάρχει στον προσωπικό φάκελο του χρήστη σας αυτό το αρχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για το χρήστη χρησιμοποιούνται τα αρχεία ρυθμίσεων του συστήματος, οπότε αν θέλετε να πειραματιστείτε θα ήταν καλό είτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο ~/.bashrc από την αρχή, είτε να αντιγράψετε το default ~/.bashrc του Ubuntu και να το χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία ρυθμίσεων.


  Το standard αρχείο .bashrc για το Ubuntu, είναι το παρακάτω (Βρείτε το και στο pastebin του Ubuntu-gr):
  Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
  # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
  # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
  # for examples

  # If not running interactively, don't do anything
  [ -z "$PS1" ] && return

  # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
  # See bash(1) for more options
  HISTCONTROL=ignoreboth

  # append to the history file, don't overwrite it
  shopt -s histappend

  # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
  HISTSIZE=1000
  HISTFILESIZE=2000

  # check the window size after each command and, if necessary,
  # update the values of LINES and COLUMNS.
  shopt -s checkwinsize

  # If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
  # match all files and zero or more directories and subdirectories.
  #shopt -s globstar

  # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
  [ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

  # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
  if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
  fi

  # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
  case "$TERM" in
  xterm-color) color_prompt=yes;;
  esac

  # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
  # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
  # should be on the output of commands, not on the prompt
  #force_color_prompt=yes

  if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
  # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
  # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
  # a case would tend to support setf rather than setaf.)
  color_prompt=yes
  else
  color_prompt=
  fi
  fi

  if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
  else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
  fi
  unset color_prompt force_color_prompt

  # If this is an xterm set the title to user@host:dir
  case "$TERM" in
  xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
  *)
  ;;
  esac

  # enable color support of ls and also add handy aliases
  if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
  alias ls='ls --color=auto'
  #alias dir='dir --color=auto'
  #alias vdir='vdir --color=auto'

  alias grep='grep --color=auto'
  alias fgrep='fgrep --color=auto'
  alias egrep='egrep --color=auto'
  fi

  # some more ls aliases
  alias ll='ls -alF'
  alias la='ls -A'
  alias l='ls -CF'

  # Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
  # sleep 10; alert
  alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

  # Alias definitions.
  # You may want to put all your additions into a separate file like
  # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
  # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

  if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
  fi

  # enable programmable completion features (you don't need to enable
  # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
  # sources /etc/bash.bashrc).
  if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
  . /etc/bash_completion
  fi

  Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εδώ;

  1. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το χρώμα του prompt.
   Αυτό το κάνουμε αποσχολιάζοντας (σβήνοντας τη δίεση στην αρχή) τη γραμμή
   Κώδικας: Επιλογή όλων
   #force_color_prompt=yes
   και κάνοντάς την
   Κώδικας: Επιλογή όλων
   force_color_prompt=yes
   Ήδη, αν ανοίξετε το τερματικό σας θα δείτε τη διαφορά.
  2. Μπορούμε να αλλάξουμε εντελώς το prompt, ώστε να δείχνει τις πληροφορίες που εμείς θεωρούμε απαραίτητες αντί τις βασικές που είναι ρυθμισμένο να δείχνει.
   Αφού έχουμε ενεργοποιήσει το χρώμα στο prompt, η εντολή που το καθορίζει μέσα στο αρχείο ~/.bashrc είναι η:
   Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
   PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

   Για να μην αλλάζουμε αυτό το prompt, μπορούμε να το κάνουμε comment ( # ), να το αντιγράψουμε ακριβώς από κάτω και να κάνουμε εκεί τις αλλαγές μας.

   Θα βρείτε πως είναι μεγάλη διευκόλυνση, αν όταν επεξεργάζεστε το αρχείο ~/.bashrc με τον gedit, πάτε στο μενού Προβολή→Επισήμανση→Σενάρια εντολών→sh και ενεργοποιήσετε την επισήμανση.


   Η εντολή PS1=<blah-blah>, είναι εντολή bash, οπότε μπορείτε να την εκτελείτε κατευθείαν στο τερματικό. Το αποτέλεσμα της εντολής, είναι η αλλαγή του prompt σε αυτό που ορίζει η εντολή. Η αλλαγή δεν είναι μόνιμη, ισχύει μόνο για το τερματικό που είναι ήδη ανοιχτό.


   - Τι μπορούμε να αλλάξουμε στο prompt:
   1. Escape sequenses (ακολουθίες διαφυγής):
    Είναι οι διάφορες standard πληροφορίες που μπορούμε να παίρνουμε από το prompt. Για αναφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα τεκμηρίωσης του bash, αλλά και την εντολή man bash. Αυτές είναι:

    Μπορείτε να προσθέσετε την παρακάτω αναφορά στο αρχείο ~/.bashrc του χρήστη σας, ώστε να την συμβουλεύεστε κατά τον πειραματισμό.


    Κώδικας: Επιλογή όλων
    ##       Αναφορά για τη χρήση escape sequenses στο prompt του τερματικού.

    #        Όταν εκτελείται διαδραστικά, το κέλυφος bash εμφανίζει το πρωτεύων prompt PS1 όταν είναι έτοιμο να λάβει μια
    # εντολή προς εκτέλεση.
    #        Το δευτερεύων prompt PS2 εμφανίζεται όταν είναι αναγκαία η επιπλέον εισαγωγή για την ολοκλήρωση μιας εντολής.
    # Το κέλυφος Bash επιτρέπει τη διαμόρφωση των strings που καθορίζουν αυτά τα prompts με
    # την εισαγωγή κάποιων ειδικών χαρακτήρων διαφυγής ανάποδης καθέτου που αποκωδικοποιούνται
    # όπως παρακάτω:

    #              \a     ένα ASCII καμπανάκι. Βάζοντάς το θα ακούτε ένα κουδούνισμα όταν εμφανίζεται το prompt (07)
    #              \d     η ημερομηνία σε μορφή »Ημέρα Μήνας Ημερομηνία» (πχ Τετάρτη Ιούν 20)
    #              \D{format}   η μορφοποίηση περνιέται μέσα στο strftime(3) και το αποτέλεσμα εισάγεται μέσα στο string του
    # prompt. Μια κενή μορφοποίηση έχει ως αποτέλεσμα μια αναπαράσταση της ώρας με βάση την τοπικότητα.
    # Οι αγκύλες είναι απαραίτητες
    #              \e     ένας ASCII χαρακτήρας διαφυγής (033)
    #              \h     το όνομα του υπολογιστή ως το πρώτο `.'
    #              \H     το όνομα του υπολογιστή
    #              \j      ο αριθμός των εργασιών που διαχειρίζεται το κέλυφος τη δεδομένη στιγμή
    #              \l     το βασικό όνομα της συσκευής τερματικού του κελύφους  (ΣΣ: εμένα απλά μου επιστρέφει 0, δεν είμαι
    # σίγουρος για το τι είναι)
    #              \n     αλλαγή σε νέα γραμμή
    #              \r     carriage return (ΣΣ: επιστροφή μεταφοράς;;;)
    #              \s     το όνομα του κελύφους, το βασικό όνομα του $0 (το τμήμα που ακολουθεί μετά την τελευταία κάθετο)
    #              \t     η τρέχουσα ώρα με 24ωρη ένδειξη μορφής ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ
    #              \T     η τρέχουσα ώρα με 12ωρη ένδειξη μορφής ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ
    #              \@     η τρέχουσα ώρα με 12ωρη ένδειξη πμ/μμ
    #              \u     το username του τρέχοντος χρηστη
    #              \v     η έκδοση του bash (e.g., 2.00)
    #              \V     η κυκλοφορία του bash,  έκδοση  +  patchlevel (πχ, 2.00.0)
    #              \w     ο τρέχων κατάλογος εργασίας (όνομα πλήρους διαδρομής)
    #              \W     το βασικό όνομα του τρέχοντος καταλόγου εργασίας (ΣΣ: μόνο το όνομα του τελευταίου φακέλου δηλαδή)
    #              \!     ο αριθμός ιστορικού αυτής της εντολής
    #              \#     ο αριθμός εντολής αυτής της εντολής
    #              \$     αν το ισχύον UID είναι 0 (μηδέν, δηλαδή root), τότε #, αλλιώς $
    #              \nnn   ο χαρακτήρας που αντιστοιχεί στον οκταδικό αριθμό nnn
    #              \\     ανάποδη κάθετος
    #              \[     αρχή μιας ακολουθίας μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
    # ενσωμάτωση μιας ακολουθίας ελέγχου του τερματικού μέσα στο prompt
    #              \]     τέλος της ακολουθίας μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων

    Συγκεκριμένα για την escape sequense \D{format}, δείγματα για το πως μπορείτε να διαμορφώσετε τη μορφή της ένδειξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

   2. Χρώμα:
    Μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση οποιασδήποτε μεταβλητής του prompt.
    Για τον ορισμό του χρώματος, χρησιμοποιείται μια ειδική ακολουθία διαφυγής με σύνταξη \[\033[<χρώμα>\] ή \[\e[<χρώμα>\]
    Τα χρώματα ορίζονται ως εξής (bash manual reference):

    Μπορείτε να προσθέσετε την παρακάτω αναφορά στο αρχείο ~/.bashrc του χρήστη σας, ώστε να την συμβουλεύεστε κατά τον πειραματισμό.


    Κώδικας: Επιλογή όλων
    ##   Αναφορά της χρήσης χρωμάτων στο κέλυφος Bash

    #        Τα χρώματα γραφής μηνυμάτων επιλέγονται από μια από 2 διαθέσιμες παλέττες 8 χρωμάτων
    # και παίρνουν τιμή από 30 εως 37. Έτσι:
    #    Χρώμα 30    1ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 31    2ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 32    3ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 33    4ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 34    5ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 35    6ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 36    7ο χρώμα παλέττας
    #    Χρώμα 37    8ο χρώμα παλέττας

    #        Εκτός από το χρώμα, μπορούμε να καθορίσουμε και πρόσθετα χαρακτηριστικά (attributes)
    # για τη διαμόρφωση των μηνυμάτων, όπως:
    #    01  έντονη γραφή (bold), χρησιμοποιείται η παλέττα #2
    #    02  απλή γραφή, χρησιμοποιείται η πρώτη παλέττα. Σε περίπτωση που έχουμε αλλάξει τα
    # χρώματα των παλεττών με δικά μας, χρησιμοποιείται η πρώτη από τις standard παλέττες
    #    04  υπογραμμισμένη γραφή (underscore), χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    05  το κείμενο αναβοσβήνει (blink) (ΣΣ: Αυτή η επιλογή δεν λειτουργησε σε δοκιμή μου,
    # το αποτέλεσμα ήταν ίδιο με τη χρήση του attribute 01)
    #    07  αντιστροφή χρωμάτων (reverse), αντικαθιστά το χρώμα προσκηνίου με το χρώμα
    # παρασκηνίου και αντίστροφα
    #    08  κάνει μη ορατό το κείμενο

    #        Μπορούμε να ορίσουμε χρώμα παρασκηνίου με τον ίδιο τρόπο που ορίζουμε και χρώμα
    # κειμένου, χρησιμοποιώντας τις τιμές από 40 εώς και 47. Έτσι έχουμε:
    #    40  1ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    41  2ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    42  3ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    43  4ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    44  5ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    45  6ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    46  7ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1
    #    47  8ο χρώμα παλέττας   χρησιμοποιείται η παλέττα #1

    ##  Παραδείγματα ορισμού χρωμάτων:
    # 1  ορισμός χρώματος απλού κειμένου                             \[\e[00;31m\]
    # 2  ορισμός χρώματος κειμένου bold                              \[\e[01;31m\]
    # 3  ορισμός χρώματος παρασκηνίου                                \[\e[41m\]
    # 4  ακύρωση όλων των χρωματισμών, επαναφορά στην προεπιλογή     \[\e[00m\]

    Αν διαβάσετε το manual του bash, εκεί τα χρώματα δεν αναφέρονται ως χρώμα1, χρώμα2 κτλ, αλλά με συγκεκριμένα χρώματα.
    Αυτό ισχύει μόνο αν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη παλέττα χρωμάτων όπου αυτές οι αντιστοιχίες όντως ισχύουν.
    Αν αλλάξετε τα χρώματα της παλέττας με άλλα της αρεσκείας σας, τότε οι κωδικοί των χρωμάτων θα αντιστοιχούν στις θέσεις που φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία και όχι στα συγκεκριμένα χρώματα που αναφέρει το manual του bash.


   3. Εντολές ή strings:
    Έχουμε τη δυνατότητα στο prompt είτε να ορίσουμε να εκτελείται μια εντολή, είτε απλά να εμφανίζουμε ένα μήνυμα (string) που εμείς θα δημιουργήσουμε:
    • Εντολή:
     Προσθέστε σε κάποιο σημείο του prompt την escape sequence
     Κώδικας: Επιλογή όλων
     \[$(uname -a)
     και δείτε το αποτέλεσμα. Η επιστροφή της συγκεκριμένης εντολής, εμφανίζεται στο.prompt. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά μην το παρακάνετε και βάλετε κάτι που θα επιβαρύνει πολύ την εκτέλεση.
    • String:
     Προσθέστε σε κάποιο σημείο του prompt την escape sequence
     Κώδικας: Επιλογή όλων
     \Το Ελληνικό Ubuntu forum είναι φοβερό
     και το συγκεκριμένο κείμενο επίσης θα εμφανιστεί στο prompt.
     Μπορούμε να βάλουμε ένα προειδοποιητικό μήνυμα (πχ «Μεγάλε, πρόσεχε με το sudo»), μια αγαπημένη ατάκα από μια ταινία (πχ «Κούλα, πολύ κωλόπαιδο ο Κυριάκος» :lol: ), ή ό,τι άλλο μας αρέσει.

     Μην το παρακάνετε... :P

 2. Μορφοποίηση απεικόνισης καταλόγων και αρχείων.

  Αν ανοίξουμε ένα τερματικό και του δώσουμε την εντολή
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  la
  τότε θα δούμε τα περιεχόμενα του προσωπικού μας φακέλου.
  Διαπιστώνουμε πως οι φάκελοι απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα από ότι τα απλά αρχεία.
  Περιηγηθείτε μέσα στο σύστημα αρχείων του Ubuntu με το τερματικό και θα δείτε πως για διαφορετικούς τύπους αρχείων έχει οριστεί και διαφορετικός τρόπος απεικόνισης. Διαφορετικά χρώματα, έντονη γραφή, χρώματα παρασκηνίου κτλ.

  Μπορούμε όλα αυτά να τα προσαρμόσουμε σε κάτι που θα βρίσκουμε πιο βολικό. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε δικές μας κατηγορίες απεικονίσεων για συγκεκριμένους τύπους αρχείων ώστε να τα ξεχωρίζουμε ευκολότερα.
  Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με τον εξής τρόπο:

  Το πρώτο που πρέπει να γίνει, είναι να έχουμε τις τιμές που έχουν προεπιλεγεί για την εμφάνιση των διαφόρων στοιχείων.
  Μπορούμε να τα δούμε με την εντολή
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  dircolors -p

  (για περισσότερες πληροφορίες, εκτελέστε την εντολή man dircolors, ενώ για ένα πλήρες manual, εκτελέστε την εντολή info coreutils 'dircolors invocation' ).
  Δίνοντας την εντολή
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  dircolors -p > ~/.dircolors
  δημιουργούμε στον προσωπικό μας φάκελο το κρυφό αρχείο .dircolors, το οποίο από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται ως πηγή για τον τρόπο απεικόνισης των στοιχείων στο τερματικό.

  Καλό είναι να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου, ώστε να μπορείτε γρήγορα να επαναφέρετε κάποια τιμή στην προεπιλεγμένη αν θελήσετε.
  Για να επαναφέρετε τα πάντα στις προεπιλεγμένες τιμές, απλά διαγράψτε το αρχείο αυτό.  Τώρα, μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές απεικόνισης για όποια κατηγορία θέλουμε. Ισχύουν και εδώ οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για τον χρωματισμό του prompt του τερματικού.
  Μπορούμε να προσθέσουμε και δικές μας καταχωρήσεις, αν για παράδειγμα προσθέσουμε στο αρχείο τη γραμμή
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  .txt 01;32
  τότε τα αρχεία κειμένου με επέκταση .txt , θα εμφανίζονται έντονα με το 3ο χρώμα της παλέττας (φωτεινό πράσινο στην προεπιλεγμένη παλέττα).

Για όσους το βρουν χρήσιμο, παραθέτω στην φωτογραφία που ακολουθεί δύο παλέττες χρωμάτων, μια με πιο ζωηρά και μία με πιο φωτεινά χρώματα, μαζί με τους κωδικούς τους, ώστε αν θέλει κάποιος να διαλέξει από αυτά όποια τυχόν θελήσει.Καλούς πειραματισμούς. :angel: :wave:

ΥΓ. Προσθήκες - διευκρινήσεις - διορθώσεις από τους guru :ugeek: του forum, είναι φυσικά ευπρόσδεκτες... :geek:

Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα
Τελευταία επεξεργασία από fkol k4 και 02 Φεβ 2013, 11:39, έχει επεξεργασθεί 4 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό adem1 » 20 Ιουν 2012, 14:10

Συγχαρητηρια fkol k4!
Pc1
3 Intel Core i5-3317U CPU @ 1.70GHz ‖ RAM 5856 MiB ‖ ASUS S56CA
4 Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] {i915}
5 wlan0: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0a)
Pc 2
3 Intel Core2 CPU E8400 3.00GHz ‖ RAM 3962 MiB ‖ FOXCONN P45A01
4 ATI RV730XT [Radeon HD 4670] [1002:9490]
5 eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
adem1
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 733
Εγγραφή: 27 Οκτ 2011, 20:17
IRC: adem1
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό Reap3RGHS » 24 Ιουν 2012, 22:14

Πολύ ωραίος οδηγός ευχαριστώ :)
Reap3RGHS
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 24 Ιουν 2012, 22:03
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό Learner » 20 Νοέμ 2012, 12:25

Ας κάνουμε ποστ και κανένα PS1 αν έχουμε .
Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ
Κώδικας: Επιλογή όλων
PS1='\[\e[0;32m\]\u@\h\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]\$\[\e[m\] \[\e[1;37m\]'


fkol_k4 πως θα κάνω το σύμβολο @ να εμφανίζεται σε άσπρο ; [\e[1;37m\]'

fkol k4 έγραψε:Προσθέστε σε κάποιο σημείο του prompt την escape sequence
Κώδικας: Επιλογή όλων
\[$(uname -a)

και δείτε το αποτέλεσμα. Η επιστροφή της συγκεκριμένης εντολής, εμφανίζεται στο.prompt. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά μην το παρακάνετε και βάλετε κάτι που θα επιβαρύνει πολύ την εκτέλεση.

Αυτό μου το εμφανίζει σαν λάθος . Command not found.
Σωστά μου εμφανίζει αυτό
Κώδικας: Επιλογή όλων
\uname -a
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9759
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 20 Νοέμ 2012, 17:01

Learner έγραψε:fkol_k4 πως θα κάνω το σύμβολο @ να εμφανίζεται σε άσπρο ; [\e[1;37m\]'

όπως το έγραψες, \[\e[1;37m\]\@ αν και εγώ προτιμώ να του αφήνω και από ένα κενό πριν και μετά.
Learner έγραψε:Αυτό μου το εμφανίζει σαν λάθος . Command not found.

Εμένα μου το εμφανίζει κανονικά, μήπως μπορείς να ποστάρεις το PS1 να δούμε αν φταίει ο συνδυασμός του με κάτι άλλο;
Learner έγραψε:Ας κάνουμε ποστ και κανένα PS1 αν έχουμε .

Ψιλομεγάλο σαν γραμμή, αλλά απλό σαν δεδομένα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
PS1='\[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;34m\]\u\[\033[00m\] @ \[\033[01;32m\]\h: \[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό Learner » 20 Νοέμ 2012, 18:02

fkol k4 έγραψε:όπως το έγραψες, \[\e[1;37m\]\@ αν και εγώ προτιμώ να του αφήνω και από ένα κενό πριν και μετά.

Θέλει και κλείσιμο στο τέλος , γιατί αλλιώς εμφανίζει όλο το hostname άσπρο.

Εδώ είναι το τελικό (λίγο τσίρκο βέβαια , αλλά όποιος θέλει fancy τερματικό ... )
Κώδικας: Επιλογή όλων
PS1='\[\e[0;32m\]\u\[\e[1;37m\]@\[\e[m\]\h\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]\$\[\e[m\]\[\e[1;37m\]'

Και για πληροφορίες έχω προσθέσει
Κώδικας: Επιλογή όλων
\uname -r ; date
έτσι σκέτα . Απλά τα εμφανίζει σε 2 γραμμές , όχι σε μια. (το ένα δίπλα στο άλλο).
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9759
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 20 Νοέμ 2012, 19:33

Αντί για ιερογλυφικά βάλτε μια εικόνα του τερματικού σας, μήπως καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6283
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό clepto » 20 Νοέμ 2012, 20:25

Learner έγραψε:Εδώ είναι το τελικό (λίγο τσίρκο βέβαια , αλλά όποιος θέλει fancy τερματικό ... )
Κώδικας: Επιλογή όλων
PS1='\[\e[0;32m\]\u\[\e[1;37m\]@\[\e[m\]\h\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]\$\[\e[m\]\[\e[1;37m\]'
πως βγάζω τα γράμματα από bold; με πονάνε τα μάτια με τα bold
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Ικανοποιητικό ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 13.04 raring 3.8.0-30-generic 64bit (en_US.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.8.0-19-generic, Windows 7
3 Intel Core i7-3537U CPU @ 2.00GHz ‖ RAM 3840 MiB ‖ ASUS K56CB
4 Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] {i915}
5 wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 0a)
clepto
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4102
Εγγραφή: 07 Ιαν 2010, 16:27
Τοποθεσία: Πάτρα
Launchpad: christriant
IRC: Clepto
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό Learner » 20 Νοέμ 2012, 20:56

clepto έγραψε:
Learner έγραψε:Εδώ είναι το τελικό (λίγο τσίρκο βέβαια , αλλά όποιος θέλει fancy τερματικό ... )
Κώδικας: Επιλογή όλων
PS1='\[\e[0;32m\]\u\[\e[1;37m\]@\[\e[m\]\h\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]\$\[\e[m\]\[\e[1;37m\]'
πως βγάζω τα γράμματα από bold; με πονάνε τα μάτια με τα bold

Να αλλάξεις το \[\e[1;37m\] το τελευταίο , με κάτι άλλο. Π.χ το \e[0;37m\] είναι το άσπρο , χωρίς bold.
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9759
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Προσαρμογή της εμφάνισης του τερματικού του Ubuntu.

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 20 Νοέμ 2012, 21:05

sotos21 έγραψε:Αντί για ιερογλυφικά βάλτε μια εικόνα του τερματικού σας, μήπως καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί.

Δεν χρειάζεται sotos21, δώσε την εντολή στο τερματικό και δες πως βγαίνει το αποτέλεσμα στο δικό σου prompt, όλοι έτσι το τσεκάρουμε.
Μην ανησυχείς αν δεν σου αρέσει, δεν μένει η ρύθμιση, είναι μόνο για το τερματικό που άνοιξες.
Αν το κλείσεις και ανοίξεις άλλο, θα έχει το δικό σου prompt.
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Επόμενο

 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΒΟΛΕΣ
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials