Φτιάξτε το δικό σας γλωσσάρι/λεξικό στο Goldendict

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Φτιάξτε το δικό σας γλωσσάρι/λεξικό στο Goldendict

Δημοσίευσηαπό jennie » 29 Ιαν 2010, 18:27

Μπορείτε εύκολα να φτιάξετε τα δικά σας γλωσσάρια και να τα ανοίγετε στο Goldendict.
Το Goldendict μπορεί να διαβάσει γλωσσάρια σε μορφή απλού κειμένου, άρα θα μπορείτε να τα εμπλουτίζετε/διορθώνετε όποτε θέλετε, χρησιμοποιώντας απλό επεξεργαστή κειμένου.

1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Για να ξεκινήσετε, πηγαίνετε στο φάκελο με τα λεξικά (π.χ. ~/goldendict/content ή C:\Program Files\goldendict\content για Windows) και δημιουργήστε φάκελο με το όνομα που επιθυμείτε, π.χ. ΛΕΞ.
Μέσα στο νέο φάκελο, δημιουργήστε κενό αρχείο με το όνομα ΛΕΞ.dsl.
Αν θέλετε, προσθέστε ένα εικονίδιο με όνομα ΛΕΞ.bmp, για να αποκτήσει το γλωσσάρι σας το δικό του εικονίδιο.

Ανοίξτε το αρχείο ΛΕΞ.dsl, αντιγράψτε την ακόλουθη κεφαλίδα και τροποποιήστε την κατάλληλα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#NAME "Το Λεξικό Μου"
#INDEX_LANGUAGE "English"
#CONTENTS_LANGUAGE "Greek"
#AUTHOR "εγώ"
#COPYRIGHT "Creative Commons - Αναφορά-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα"

Προσθέστε λήμματα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη:
Κώδικας: Επιλογή όλων
λήμμα1 <enter>
<tab> μετάφραση <enter>
λήμμα2 <enter>
<tab> μετάφραση <enter>

Ή επίσης:
Κώδικας: Επιλογή όλων
λήμμα <enter>
συνώνυμο <enter>
<tab> παράγραφος μετάφρασης 1 <enter>
<tab> παράγραφος μετάφρασης 2 <enter>

Θυμηθείτε ότι αντί για [,],<,>,/,\ πρέπει να χρησιμοποιείτε \[, \], \<, \>, \/ και \\

Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή UTF-16. Στο gedit γίνεται ως εξής:
Spoiler: show
Στο διάλογο αποθήκευσης του gedit, αν δεν βλέπετε επιλογή για κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-16, κάντε τα εξής:
Επιλέξτε Κωδικοποίηση χαρακτήρων: Προσθήκη ή αφαίρεση...
Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε unicode - utf-6 και πατήστε το κουμπί Προσθήκη από κάτω. Πατήστε Εντάξει.
Πλέον μπορείτε να επιλέξετε την σωστή κωδικοποίηση από το διάλογο αποθήκευσης.


Αυτό ήταν! Είστε έτοιμοι!

2. ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αν θέλετε να καλλωπίσετε περισσότερο το γλωσσάρι σας, έχετε διάφορες επιλογές στη διάθεσή σας:

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
Κώδικας: Επιλογή όλων
[b]έντονα[/b]
[i]πλάγια[/i]
[u]υπογράμμιση[/u]
[sub]δείκτης[/sub]
[sup]εκθέτης[/sup]
[c ΧΡΩΜΑ]χρώμα[/c]
* Υποστηριζόμενα χρώματα: aliceblue, antiquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, blanchedalmond, blue, blueviolet, brown, burlywood, cadetblue, chartreuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan, darkblue, darkcyan, darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki, darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred, darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray, darkturquoise, darkviolet, deeppink, deepskyblue, dimgray, dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gainsboro, ghostwhite, gold, goldenrod, gray, green, greenyellow, honeydew, hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush, lawngreen, lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan, lightgoldenrodyellow, lightgreen, lightgrey, lightpink, lightsalmon, lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow, lime, limegreen, linen, magenta, maroon, mediumaquamarine, mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen, mediumslateblue, mediumspringgreen, mediumturquoise, mediumvioletred, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin, navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered, orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, palevioletred, papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red, rosybrown, royalblue, saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen, seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow, springgreen, steelblue, tan, teal, thistle, tomato, turquoise, violet, wheat, white, whitesmoke, yellow, yellowgreen

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Κώδικας: Επιλογή όλων
[ref]Λήμμα[/ref]
[url]http://www.Ιστοσελίδα.com[/url]

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΡΧΕΙΑ
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
[s]Εικόνα.jpg/png/bmp/tif[/s]
Τοποθετήστε τις εικόνες στο φάκελο ΛΕΞ.
Οι εικόνες θα προβάλλονται ενσωματωμένες στο παράθυρο της εφαρμογής.

[s]Ήχος.wav[/s]
[s]Βίντεο.avi[/s]
[s]ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ_ΑΡΧΕΙΟ.ΕΧΤ[/s]
Τοποθετήστε τα αρχεία στο φάκελο ΛΕΞ.
Όταν κάνετε κλικ στον εμφανιζόμενο σύνδεσμο, το αρχείο θα ανοίγει σε εξωτερική εφαρμογή (π.χ. Totem, PDF Reader).

Για να εξοικονομήσετε χώρο μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αρχεία εικόνων/πολυμέσων/κτλ και να τα συμπιέσετε σε αρχείο με το όνομα ΛΕΞ.dsl.files.zip. (Ή  ΛΕΞ.dsl.dz.files.zip,  αν έχετε κάνει συμπίεση του λεξικού.)

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
Spoiler: show
Κενή σειρά μεταξύ παραγράφων
<tab> \ <διάστημα>

Πολλαπλά κενά διαστήματα
\ <διάστημα> \ <διάστημα> \ <διάστημα> \ <διάστημα>

Προσθήκη αριστερού περιθωρίου 1, 2, ή περισσότερων διαστημάτων στο κείμενο μιας παραγράφου.
[m1]κείμενο παραγράφου[/m]
[m2]κείμενο παραγράφου[/m]
[m3]κείμενο παραγράφου[/m]

Μη ευρετηρίαση τμήματος του λήμματος
Τοποθετήστε τμήμα του λήμματος μέσα σε άγκιστρα. Το συγκεκριμένο τμήμα του λήμματος θα εμφανίζεται κανονικά όταν προβάλλουμε το άρθρο, αλλά δεν θα εμφανίζεται στο ευρετήριο των λημμάτων, ούτε και θα λαμβάνεται υπόψη για την αλφαβητική ταξινόμηση.
free{ as in speech}
liberté{, la}
H{[sub]}2{[/sub]}O
Λε{·}ξι{·}κό
{'}Lemma

Υποστηριζόμενες ετικέτες περιεχομένου
Δεν επηρεάζουν τη μορφοποίηση.
[trn]Μετάφραση ή Σημασία Λήμματος[/trn]
[ex]Παράδειγμα[/ex]
[com]Σχόλιο[/com]

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Spoiler: show
Φτιάξτε ένα δεύτερο αρχείο .dsl, με την ίδια κεφαλίδα, και ονομάστε το ΛΕΞ_abrv.dsl.
Προσθέστε τις επεξηγήσεις των συντμήσεων που χρησιμοποιεί το λεξικό, ως εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
σύντμηση1 <enter>
<tab> επεξήγηση <enter>
σύντμηση2 <enter>
<tab> επεξήγηση <enter>

Στο ΛΕΞ.dsl, χρησιμοποιήστε την ετικέτα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
[p]σύντμηση[/p]

Οι επεξηγήσεις των συντμήσεων θα εμφανίζονται ως tooltip στο παράθυρο του goldendict.

ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Spoiler: show
Για να εξοικονομήσετε χώρο μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα dictzip και να συμπιέσετε με αυτό το αρχείο του λεξικού. Από το τερματικό, πηγαίνετε στο φάκελο ΛΕΞ και εισάγετε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
dictzip ΛΕΞ.dsl
Αντίστοιχα, μπορείτε να αποσυμπιέσετε το αρχείο με την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
dictunzip ΛΕΞ.dsl.dz

Συχνό Πρόβλημα:
Spoiler: show
Αν το goldendict δεν αναγνωρίζει το λεξικό σας, ελέγξτε ότι το έχετε αποθηκεύσει σε κωδικοποίηση UTF-16.

Σημείωση:Τα γλωσσάρια αυτά χρησιμοποιούν τον ανοιχτό τύπο .dsl που είχε εισάγει η εταιρεία ABBYY Lingvo.

Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα
1 Γνώσεις Linux: Μέτριες ┃ Προγραμματισμού: Ελάχιστες ┃ Αγγλικών: Εξαιρετικές
2 Ubuntu 12.04 LTS σε όλους τους υπολογιστές της οικογένειάς μου
Άβαταρ μέλους
jennie
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 495
Εγγραφή: 24 Δεκ 2008, 13:57
Εκτύπωση

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials

cron